Microsoft word - se_ swedish_-_full_annex_eci_unconditionnal-basic-income.doc

Europeiska Medborgares Initiativ för en villkorslös
basinkomst. (VBI)

(Hereby a translation in Swedish, but we d'like to remind you that only the original text is the one of the official version! Alltså en svensk översättelse, men juridiskt gäller originalspråket). ECI’s titel:
Vil korslös basinkomst. (VBI) Utforskning av en väg mot emancipatorisk (frigörande)
välfärdsvil kor i EU
Ämnesområde:
Att fråga kommissionen om att främja samarbetet mel an medlemstaterna (i
förhål ande til artikel 156 i TEUF), i det att siktet blir instäl t på att utforska VBI som
ett redskap til att förbättra deras respektive socialförsäkringssystem.
Huvudsyfte:
I det långa loppet är målet att erbjuda en obetingad rätt för envar person i EU som en
individ, til att få hans/hennes materiel a behov uppfyl da för att säkra ett värdigt liv
som anges i EU-fördragen, och att stärka deltagandet i samhäl et genom VBI. På kort
sikt bör initiativ såsom ”pilotstudier” (artikel 156 i TEUF) och undersökning av olika
model er av VBI (EP resolution 2010/2039(INI) § 44) drivas av EU
Relevanta bestämmelser i fördragen
Fördraget om europeiska unionens funktionssätt (TEUF): Artikel 156 (TEU Art 2 +3.
TEUF art 5+ 156, stadgan om de grundläggande rättigheterna Art 1 +2, 5 +6, 15, 21,
34)
Europeiska Medborgares Initiativ för en Villkorslös BasInkomst. Sida 1 av 8 Kontaktinformation för medlemmarna i Europeiska Medborgares
Initiativ
Funktion i den Namn

E-mail-Adress
Medlems-
„officiella“
Källor till stöd och finansiering
Ett gratis online-insamlingssystem vill bli skapat av EU-Kommissionen.
Alla aktiviteter i förbindelse med stöd till Europeiska Medborgares Initiativ är
baserat på frivilligt arbete

websida:
Europeiska Medborgares Initiativ för en Villkorslös BasInkomst. Sida 2 av 8
Initiativtagarna till EMI

De personer som presenterar ett förslag til (EMI) är medborgare från 15 EU-
medlemsstater (Belgien, Danmark, Frankrike, Tyskland, Grekland, Irland, Italien,
Luxemburg, Nederländerna, Polen, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien),
som är olika i sina kulturer, språk, sociala intressen och politiska och
religiösa/filosofiska bakgrunder, men delar en gemensam syn som här presenteras
som en långsiktig lösning.
Definition av villkorslös basinkomst

Den ovil korliga basinkomsten (VBI) ersätter inte välfärdsstaten men kompletterar och
omvandlar densamma från en utjämnande til en frigörande välfärdsstat.
Den frigörande Vil korslösa basinkomsten definieras av följande fyra kriterier:
allomfattande, individuell, villkorslös, tillräckligt hög för att säkerställa
värdighet och en delaktighet i samhället

Allomfattande: I princip varje person oavsett ålder, härkomst, bostadsort, yrke osv
har rätt att få denna omfördelning. Vi begär således en al europeisk garanterad
villkorslös basinkomst.

Individuell: Varje kvinna, man och barn har rätt til en basinkomst på individuel
basis, och definitivt inte baserad på partnerskap el er hushål sförhål anden. Den
villkorslösa basinkomsten kommer att vara oberoende av dessa omständigheter: av
civilstånd, samboende el er hushål ets utformning. Inte hel er ska andra
hushål smedlemmars egendom el er inkomster påverka basinkomsten. Detta är det
enda sättet att garantera den personliga integriteten och för att förhindra kontrol över
andra individer. Detta ger individen möjlighet att fatta egna beslut.

Villkorslös: Vi ser basinkomst som en mänsklig rättighet som inte skal vara
beroende av några vil kor, som förpliktelse att ta anstäl ning, att delta i samhäl stjänst,
inte hel er att uppföra sig enligt traditionel a könsrol er. Inte hel er kommer den att
vara baserad på inkomst, besparingar el er egendom.

Tillräckligt hög nivå:
Beloppet bör sörja för en anständig levnadsstandard i det
berörda landet, som även uppfyl er samhäl ets sociala och kulturel a normer.
Beloppet ska vara så pass högt att det förhindrar materiel fattigdom och ge möjlighet
Europeiska Medborgares Initiativ för en Villkorslös BasInkomst. Sida 3 av 8 att delta i samhäl et. Detta innebär att basinkomsten minst bör vara på den risknivå
för fattigdom som enligt EU: s normer motsvarar 60 % av den nationel a
medianinkomsten. Särskilt i länder där de flesta har låga inkomster, och därför
medianinkomsten är låg, bör en alternativ referens (t.ex. en korg av varor) användas
för att bestämma basinkomstens nivå, för att garantera ett värdigt liv, materiel
trygghet och ful delaktighet i samhäl et.

Motiveringar till en villkorslös basinkomst

Som ett resultat av dagens arbetsmarknad och bristerna i inkomstförsäkringarna
(vil kor, behovsprövat, för låga ersättningar) anser vi att introduktionen av vil korslös
basinkomst är nödvändig för att kunna vidmakthål a grundläggande rättigheter för
den enskilde. Särskilt att man ska kunna upprätthål a ett värdigt liv som anges i
stadgan om de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen.
Framför al t kommer den vil korslös basinkomst hjälpa til att förhindra fattigdom och
ge frihet til varje individ att bestämma över sitt eget liv, och stärka sitt deltagande i
samhäl et.
Den vil korslösa basinkomsten kommer att hjälpa til att förhindra sociala klyftor,
konflikter p.g.a. avund, övergrepp och konsekvenserna av dessa. Den kommer även
minska behovet av en byråkrati som ska övervaka, kontrol era och straffa
medborgarna. Som omfördelningsinkomst fritt från diskriminering och stigmatisering.
Den vil korslösa basinkomsten hjälper til att förhindra sociala orättvisor, som dold
fattigdom och en del sjukdomar.
Den vil korslösa basinkomsten handlar om social frihet. Detta hjälper invånarna i
Europeiska Unionen att identifiera sig med EU, samtidigt som man skyddar deras
politiska rättigheter.
Den stödjer även förverkligande av de grundläggande rättigheterna. ”Människans
värdighet är okränkbar. Den skal respekteras och skyddas.” (officiel förklaring av
artikel 1 stadga om de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen.)
Introduktionen av villkorslös basinkomst och i vilken takt den ska introduceras är upp
til medlemstaten i EU. Det finns många studier på hur man ska finansiera en
villkorslös basinkomst. Men det är inget vi i Europeiska Medborgares Initiativ tar
stäl ning för.
Europeiska Medborgares Initiativ för en Villkorslös BasInkomst. Sida 4 av 8 FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN
”konsoliderade versioner av fördraget om europeiska unionen och av fördraget om europeiska unionens funktionssätt 2010/C83/01 2010-03-30” Artikel 2
Unionen ska bygga på värdena respekt för människans värdighet, frihet, demokrati,
jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna, inklusive rättigheter
för personer som til hör minoriteter. Dessa värden ska vara gemensamma för
medlemsstaterna i ett samhäl e som kännetecknas av mångfald, icke-diskriminering,
tolerans, rättvisa, solidaritet och principen om jämstäl dhet mel an kvinnor och män.

Orsaker för en villkorslös basinkomst:
Den vil korslösa basinkomsten definieras av de fyra kriterierna ovan. Den ger
materiel säkerhet och möjlighet att deltaga ful t ut i samhäl et, samtidigt som
individerna blir jämlika.
Artikel 3
3. Unionen ska upprätta en inre marknad. Unionen ska verka för en hål bar utveckling
i Europa som bygger på välavvägd ekonomisk til växt och på prisstabilitet, på en
social marknadsekonomi med hög konkurrenskraft där ful sysselsättning och sociala
framsteg eftersträvas, samt på en hög miljöskyddsnivå och en bättre miljö. Den ska
främja vetenskapliga och tekniska framsteg.
Den ska bekämpa social utestängning och diskriminering samt främja social rättvisa
och socialt skydd, jämstäl dhet mel an kvinnor och män, solidaritet mel an
generationerna och skydd av barnets rättigheter.
Den ska främja ekonomisk, social och territoriel sammanhål ning samt solidaritet
mel an medlemsstaterna. Den ska respektera rikedomen hos sin kulturel a och
språkliga mångfald och sörja för att det europeiska kulturarvet skyddas och
utvecklas.
Orsaker för en villkorslös basinkomst:
Den vil korslösa basinkomsten stödjer både reducering och omfördelning av
arbetstiden, som kommer att ge en ny form av ful sysselsättning. Den vil korslösa
basinkomsten bekämpar social diskriminering och exkludering som är nedärvt i
dagens inkomstsystem. Vi tror att den vil korslösa basinkomsten ökar chansen att nå
EU’s mål att uppnå ful sysselsättning, bekämpa social diskriminering och
exkludering, även att den ger ett bra stöd för social rättvisa och trygghet. I til ägg ger
VBI mer rättigheter til barn, solidaritet mel an generationer och även
medlemstaterna. Därför har vi tagit initiativet til att fråga EU-kommitten att vara
verksamma inom ramen för sitt bemyndigande inom socialpolitiken.
(Art. 151 ff TFEU) i enlighet med artikel 156 att bevara medlemsstaternas rättigheter
Europeiska Medborgares Initiativ för en Villkorslös BasInkomst. Sida 5 av 8 Fördraget om europeiska unionens funktionssätt.
”konsoliderade versioner av fördraget om europeiska unionen och av fördraget om europeiska unionens
funktionssätt 2010/C83/01 2010-03-30”
Artikel 5
3. Unionen får ta initiativ för att säkerstäl a samordningen av medlemsstaternas
socialpolitik.
Orsaker för en villkorslös basinkomst:
Medlemsländernas socialpolitik kan samordnas för att bekämpa social dumpning.
Den gemensamma åtgärden för al a skul e vara att införa en vil korslös basinkomst
enligt de fyra definierade kriterier. Ansvaret för att anpassa befintliga nationel a
sociala system til den villkorslösa basinkomsten ligger hos medlemsstaterna själva.
Artikel 156
För att nå de mål som anges i artikel 151 och utan att det påverkar til ämpningen av
övriga bestämmelser i fördragen, ska kommissionen främja samarbetet mel an
medlemsstaterna och underlätta för dem att samordna sina åtgärder på al a de
socialpolitiska områden som omfattas av detta kapitel, särskilt i frågor om
– sysselsättning,
– arbetsrätt och arbetsvillkor,
– grundläggande och kvalificerad yrkesutbildning,
– social trygghet,
– arbetarskydd,
– arbetshygien,
– förenings- och förhandlingsrätt.
I detta syfte ska kommissionen i nära kontakt med medlemsstaterna företa
utredningar, avge yttranden och organisera samråd både i fråga om problem som
uppstår på det nationel a planet och i fråga om problem som berör internationel a
organisationer, särskilt genom initiativ för att faststäl a riktlinjer och indikatorer,
organisera utbyte av bästa praxis och utforma de delar som behövs för periodisk
övervakning och utvärdering. Europaparlamentet ska informeras ful t ut.
Kommissionen ska höra Ekonomiska och sociala kommittén innan den avger de
yttranden som avses i denna artikel.
Orsaker för en villkorslös basinkomst:
Enligt artikel 156 i EU-kommissionen kan VBI främja samarbetet mel an
medlemsstaterna genom att VBI används som ett verktyg för att förbättra deras egna
sociala trygghetssystem
Europeiska Medborgares Initiativ för en Villkorslös BasInkomst. Sida 6 av 8 Europeiska unionens stadga om de grundläggande
rättigheterna
”konsoliderade versioner av fördraget om europeiska unionen och av fördraget om europeiska unionens
funktionssätt 2010/C83/01 2010-03-30”
Artikel 1
Människans värdighet är okränkbar. Den ska respekteras och skyddas.
Orsaker för en villkorslös basinkomst:
Individens måste få möjligheten att leva fritt och ansvarsful t i samhäl et.
Den vil korslösa basinkomsten ger varje individ friheten att leva ett ansvarsful t liv,
detta genom att ta bort existentiel a och administrativa begränsningar samt
uteslutning från det sociala livet.
Artikel 2
1. Var och en har rätt til liv.
Orsaker för en villkorslös basinkomst:
Människans rättighet til ett liv är obestridd. Inom vårt nuvarande ekonomiska system,
beror livet på att få sina materiel a behov til fredstäl da genom ekonomiska medel.
Naturligtvis kan man också erhål a detsamma genom att använda kuponger. Men
användarna av dessa kuponger skul e diskrimineras i förhål ande til personer som är
fria att bestämma hur de använder sina inkomster. Laglig rätt til vil korslös
basinkomst ger ett värdigt liv med möjlighet att delta i samhäl et, och även uppfyl er
rätten til ett liv av rättvisa, fri från diskriminering.
Artikel 6
Var och en har rätt til frihet och personlig säkerhet.
Orsaker för en villkorslös basinkomst:
Den vil korslösa basinkomsten ger möjligheten att välja personlig livsstil, vilka sociala
arrangemang personen vil var delaktig i. Även om den ska vara med i social el er
ekonomisk samverkan med andra. Med denna frihet kommer samhäl sansvaret på
köpet. I til ägg til dagens socialförsäkringsskydd, skul e vil korslös basinkomst ge
bästa ekonomiska trygghet vid arbetslöshet el er sjukdom.
Artikel 15
1. Var och en har rätt att arbeta och utöva ett fritt valt el er accepterat yrke.
Orsaker för en villkorslös basinkomst:
Den vil korslösa basinkomsten skul e göra det lättare att arbeta med det man vil
Europeiska Medborgares Initiativ för en Villkorslös BasInkomst. Sida 7 av 8 arbeta med, el er åtminstone ett acceptabelt arbete. Behovet av varor och tjänster, ihop med byråkratiska hinder gör att man inte kan arbeta med det man vil , utan blir tvingad att ta olämpliga betalda arbeten för att överleva under många av dagens inkomstsystem. Artikel 21
Icke-diskriminering

1. Al diskriminering på grund av bland annat kön, ras, hudfärg, etniskt el er socialt
ursprung, genetiska särdrag, språk, religion el er övertygelse, politisk el er annan
åskådning, til hörighet til nationel minoritet, förmögenhet, börd, funktionshinder,
ålder el er sexuel läggning ska vara förbjuden.
2. Inom til ämpningsområdet för fördragen, och utan att det påverkar til ämpningen av
någon särskild bestämmelse i dem, ska al diskriminering på grund av nationalitet
vara förbjuden.
Orsaker för en villkorslös basinkomst:
Den vil korslösa basinkomsten undviker diskriminering och främjar autonomi genom
att til handahål a material och ekonomisk trygghet för varje person
Artikel 34
Social trygghet och socialt stöd

1. Unionen erkänner och respekterar rätten til til gång til social trygghet och sociala
förmåner som garanterar skydd i sådana fal som moderskap, sjukdom, olyckor i
arbetet, omsorgsbehov el er ålderdom samt vid arbetslöshet i enlighet med närmare
bestämmelser i unionsrätten samt nationel lagstiftning och praxis.
2. Var och en som är bosatt och förflyttar sig lagligt inom unionen har rätt til social
trygghet och sociala förmåner i enlighet med unionsrätten samt nationel lagstiftning
och praxis.
3. I syfte att bekämpa social utestängning och fattigdom ska unionen erkänna och
respektera rätten til socialt stöd och til stöd til boendet som, i enlighet med närmare
bestämmelser i unionsrätten samt i nationel lagstiftning och praxis, är avsedda att
trygga en värdig til varo för al a dem som saknar til räckliga medel.
Orsaker för en villkorslös basinkomst:
En vil korslös basinkomst är den bästa metoden att uppfyl a de grundläggande
rättigheterna til ekonomiskt säkerhet och social hjälp i til ägg til varje lands egna
socialförsäkringar och tjänster. Al a skul e få den och ingen skul e vara utan el er bli
diskriminerad. Detta i stor kontrast mot många av dagens stigmatiserande
inkomstförsäkringar som avskräcker många potentiel a sökande med laglig rätt från
att ta ut sina ersättningar, och detta låga utnyttjandet ökar den sociala utslagningen.
Europeiska Medborgares Initiativ för en Villkorslös BasInkomst. Sida 8 av 8

Source: http://basicincome2013.eu/ubi/wp-content/uploads/2013/02/SE_-Swedish_-_Full_Annex_ECI_unconditionnal-basic-income.pdf

Microsoft word - food storage ingredients & nutrition

Food Storage Ingredient & Nutrition Info Breakfast BLUEBERRY PANCAKE INGREDIENTS: Enriched bleached flour (flour, niacin, reduced iron, thiamine mono-nitrate riboflavin), artificial blueberry nuggets (dextrose, partially hydrogenated soybean and cottonseed oils, flour, citric acid, cellulose gum, maltodextrin, pectin, artificial flavor, blue #1, red #40), sugar, soya flour, corn su

Ccfs

Child Care Fact Sheet Reading Labels for Food Al ergens Ingredients of food products are listed in descending order by weight. The ingredient list canFood labels identify food al ergens in one of three ways: 1. The name of the food source is listed in parentheses after the common name of the2. The label may say “contains” which is fol owed by the name of the food source fromwhich

Copyright © 2010-2018 Pharmacy Drugs Pdf