Conceptueelbouwen.nl

innovatie
onze kracht!
Eindcongres van de Regieraad Bouw
12 november 2009
Evenementenlocatie De Fabrique
informatiemarkt
informatiemarkt
‘Anders nog iets.?’
gaan. Het Netwerk brengt opdrachtgevers en conceptaanbieders met elkaar in contact.
Op de informatiemarkt konden de congresgangers ideeën, Andere organisaties die zich presenteerden op de informatie- inspiratie en kennis opdoen bij de vernieuwingspartners en markt, waren CROW, Aannemersfederatie Nederland Bouw & Infra, andere bondgenoten van de Regieraad Bouw. PIANOo, Stichting Roges, CIB, Hoger Onderwijs Groep, Vereniging Tal van organisaties stonden er met een eigen ‘kraam’.
Eigen Huis, PeGO, NEVI en Nieuwbouw.
Baanbrekers in de Bouw maakte bezoekers attent op de op-leidingsmogelijkheden voor aspirant-bouwprofessionals, die hun schouders willen zetten onder de vernieuwingen in sector. Verderop presenteerde Solids het gelijknamige concept, waarbij geïnteresseerde huurders via een internetveiling een bod uitbrengen op een zelf te bepalen aantal vierkante meters in een gebouw, die ze naar eigen believen kunnen gebruiken voor wonen, werken of anderszins. Hoe te komen tot energieleverend, innovatief en toekomst-gericht bouwen dat zorgt voor koppeling tussen gebouw, wijk en energie? Bij de stand van onderzoeksprogramma Building Brains (onder leiding van TNO) kreeg men de antwoorden. Terwijl BouwLokalen (van Bouwend Nederland en SBR) bezoe-kers enthousiast maakte voor haar bijeenkomsten over vernieu-wingen in de bouw, zoals klimaatneutraal bouwen, duurzaam aanbieden en innoveren en conceptueel bouwen. Over conceptueel bouwen kwamen geïnteresseerden alles te weten bij de stand van Netwerk Conceptueel Bouwen. Bij con-ceptueel bouwen wordt gewerkt met concepten die ‘herhaald’ kunnen worden. Daarbij worden geen eenmalige afspraken met wisselende partijen gemaakt, maar duurzame relaties aange- workshops
workshops
Energiezuinig bouwen = conceptueel bouwen
gionaal in voor zo’n excellent gebied.” Voor nieuwbouw en renova-tie is er een potentiële markt van jaarlijks € 2,5 miljard extra omzet. Op basis van afspraken met de markt wordt komende jaren de
Ter stimulering heeft de overheid innovatie-agenda’s opgesteld. bouwregelgeving steeds scherper. Mede daardoor wacht er een
Er is geld voorhanden voor technologie en marktstimulering. En extra markt van zo’n 2,5 miljard in energie-efficiënt bou-
voor de gebouwde omgeving is € 30 miljoen beschikbaar om knel- wen. Maar hoe grijp je die kansen? In deze discussieworkshop
punten aan te pakken, zoals het traditionele bouwproces. “Hierin schetste Frans Spekking de markt en de overheidsplannen.
werken losse partijen naast elkaar. Het resultaat: faalkosten en verre Pieter Huijbregts besprak vervolgens de rol van het Netwerk
van optimale gebouwen qua gezondheid, veiligheid en duurzaam- Conceptueel Bouwen daarin.
heid. Onze insteek: ga gezamenlijk de problemen oplossen”, aldus Spekking.
Discussie-workshop met Pieter Huijbregts (directeur Coficient BV
en initiatiefnemer Netwerk Conceptueel Bouwen) en Frans

‘Denken, doen en opschalen’
Spekking (programmamanager Innovatie Energie Gebouwde
“Het credo voor de innovatie-agenda voor de gebouwde omgeving Omgeving VROM/WWI).
luidt: ‘denken, doen en opschalen”, aldus Spekking. “In ‘denken’ bedenken we kansrijke concepten. In ‘doen’ testen we ze klein-schalig uit, bijvoorbeeld in excellente gebieden. En als dat werkt, schalen we ze op. Bij de opschaling denken grote bedrijven mee. Maar ook het mkb kan aansluiten. Veel ideeën ontstaan toch in Energiezuinig bouwen = conceptueel bouwen
het mkb. Het ontbreekt dan echter vaak aan financiering. Daarom komen er voor mkb’ers middelen voor innovatie.” ‘Ga gezamenlijk de problemen oplossen’
‘Doen’ omvat onder meer de Unieke Kansen Projecten (UKP). Uit In het Lenteakkoord is besloten tot een geleidelijke afbouw van de 15 gehonoreerde projecten in de UKP Wonen, komen al veel de energieprestatiecoëfficiënt (EPC) voor woningen. Ook staat er resultaten. Dit voorjaar zag een tweede, flink overtekende tender wetgeving op de rol voor ‘excellente gebieden’: regio’s waarvoor het licht: die voor UKP scholen en kantoren. Naar verwachting komt scherpere EPC’s gelden dan in het Bouwbesluit staan. Ze vormen er voorjaar 2010 één voor gebiedsgerichte experimenten. de proeftuinen voor extra zuinige concepten en lagere EPC’s. Voor de innovatie-agenda staat een uitvoeringsorganisatie op Frans Spekking: “Overheid en marktpartijen tekenen dan samen re- stapel. Daarin werken koepels, kennisinstellingen, Rijk en markt- workshops
workshops
partijen samen. Elke marktpartij die wil en kan bijdragen, kan zich De keuze voor ‘groene bouwwerken’ levert een lijst met tientallen melden. Kennis delen en de inzet en ondersteuning van innovatie- groene concepten op. “Die concepten bieden ook nog specifieke netwerken zijn hier de belangrijke pijlers. voordelen,” aldus Huijbregts, “In het verleden ging er veel fout bij de ‘groene’ woningbouw. Er waren hoge kosten, en soms zelfs Tientallen groene concepten
onveilige of ongezonde situaties. Die risico’s worden bij groene Pieter Huijbregts signaleerde steeds meer belangstelling voor groene concepten. Hij beschreef een projectoverstijgende oplos-sing, waarbij bedrijven in de keten samenwerken. “Door deze ‘Meer experimenteerruimte’
vooraf uitgedokterde oplossing werk je sneller (tot wel een hal- Huijbregts pleitte ten slotte voor meer experimenteerruimte. “Dat vering van de bouwtijd) en vaak goedkoper: faalkosten worden gaat nu gebeuren. In het ontwikkelplatform Beter Energie koppelen voorkomen. Er is bovendien slechts één aanspreekpunt, terwijl je we tien opdrachtgevers aan tien aanbieders op basis van het meest economische aanbod. Vervolgens monitoren we deze op snelheid, duurzaamheid en kosten. Zo testen we objectief welke concepten zich hebben bewezen.” Op de bouwvernieuwt.nl treft u verschillende publicaties en een toolkit over concepten aan.

Source: http://conceptueelbouwen.nl/downloads/In%20de%20pers/Artikelen/200911_RegieraadBouw_VerslagEindcongres.pdf

1430 1430.1430

a model) on every second beat during train-ing identified the duple form as familiar attest, whereas those who bounced on everythird beat identified the triple form. Finally, wetested infants_ preferences without any move-ment training and found no preference forJessica Phillips-Silver and Laurel J. Trainor*either auditory interpretation, again indicat-ing that movement is crucial for the mu

Microsoft word - dispelling the myths bibliography.doc

Clinicals – Dispelling the Myths Index 1 NICE - Long-acting reversible contraception. Baxter N, Hudson H, Rogerson L, Duffy S. 2 Hysteroscopic sterilisation: a study of women’s attitudes to a novel procedure. Faculty of Family Planning and Reproductive Heath Care Guidance (April 2004). 3 The Levonorgestrel-releas

Copyright © 2010-2018 Pharmacy Drugs Pdf