Docv.gva.es

DOGV - Núm. 4.668
13 01 2004
Que el secretari expedisca testimoni de la present resolució, el Expídase testimonio de la presente resolución por el secretario, qual s’unirà a les actuacions en què es va dictar, i es portarà l’origi- el cual se unirá a los autos en los que se dictó, llevando su original nal al llibre de sentències (d’acord amb l’establit en l’article 265 de al libro de sentencias (conforme lo establecido en el artículo 265 de la Llei Orgànica del Poder Judicial).
la Ley Orgánica del Poder Judicial).
Esta és la meua sentència, jutjant en primera instància, que pro- Así por esta mi sentencia, juzgando en primera instancia, que Atés el desconeixement de l’actual domicili o residència de la En atención al desconocimiento del actual domicilio o residen- part demandada, per provisió de hui, el jutge, de conformitat amb el cia de la parte demandada, por providencia de hoy, el juez, de con- que disposen els articles 156.4 i 164 de la Llei 1/2000, d’Enjudicia- formidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la Ley ment Civil, ha acordat la publicació del present edicte en el Diari 1/2000, de Enjuciamiento Civil, ha acordado la publicación del pre- Oficial de la Generalitat Valenciana per a dur a efecte la diligència sente edicto en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana para llevar a efecto la diligencia de notificación de sentencia.
València, 9 de desembre de 2003.– La secretària judicial: Pilar Valencia, 9 de diciembre de 2003.– La secretaria judicial: Pilar Jutjat de Primera Instància
Juzgado de Primera Instancia
número 19 de València
número 19 de Valencia
Juí verbal de desnonament número 1111/2002. Cèdula de noti- Juicio verbal de desahucio número 1111/2002. Cédula de noti- José Juan Tomás Poter, secretari del Jutjat de Primera Instància José Juan Tomás Poter, secretario del Juzgado de Primera Ins- tancia número 19 de Valencia, hago saber: En el juí verbal de desnonament per falta de pagament En el juicio verbal de desahucio por falta de pago 1111/2002 1111/2002 que es tramita en este Jutjat, promogut per Juan Antonio que se tramita en este Juzgado, promovido por Juan Antonio Abad Abad Martínez contra Automóviles Benicar, SL, sobre desnona- Martínez frente a Automóviles Benicar, SL, sobre desahucio por ment per falta de pagament, per resolució dictada el dia de hui, s’ha falta de pago, por resolución dictada en el día de hoy, se ha acorda- acordat, a causa del parador ignorat d’Automóviles Benicar, SL, do, dado el ignorado paradero de Automóviles Benicar, SL, que lo que el tenia a Benimàmet (València), carrer de Juan de Calatrava, tenía en Benimámet (Valencia), calle de Juan de Calatrava, 10, 10, baix, notificar-li la sentència la part dispositiva de la qual diu bajo, notificarle la sentencia cuya parte dispositiva dice literalmen- «Estimant la demanda interposada per Carlos Eduardo Solsona «Estimando la demanda interpuesta por Carlos Eduardo Solso- Espriu, procurador dels tribunals, actuant en nom i representació de na Espriu, procurador de los tribunales, actuando en nombre y Juan Antonio Abad Martínez, contra la mercantil Automóviles representación de Juan Antonio Abad Martínez, contra la mercantil Benicar, SL, declare resolt el contracte d’arrendament subscrit, en Automóviles Benicar, SL, debo declarar y declaro resuelto el con- data 1 de novembre de 2000, entre els litigants sobre l’immoble trato de arrendamiento suscrito, en fecha 1 de noviembre de 2000, situat a Benimàmet, carrer de Juan de Calatrava, número 19, baix, i entre los litigantes sobre el inmueble sito en Benimámet, calle de com a conseqüència de la falta de pagament de renda en el període Juan de Calatrava, número 19, bajo y como consecuencia de la falta de juliol a desembre de 2002, ambdós inclosos, pertocant requerir de abono de renta en el período de julio a diciembre de 2002, el demandat perquè realitze l’immediat desallotjament de l’immo- ambos incluidos, procediendo requerir al demandado para que rea- ble amb l’advertència de llançament. I condemne el demandat a lice el inmediato desalojo del inmueble con apercibimiento de lan- pagar les costes originades en la instància a l’actor.
zamiento. Y debo condenar y condeno al demandado al abono delas costas originadas en la instancia al actor.
Notifiqueu la present resolució a les parts fent-los saber que no Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles saber és ferma i que s’hi pot interposar recurs d’apel·lació davant que no es firme y que contra la misma cabe recurso de apelación l’Audiència Provincial de València, disposant per a tal fi del termi- ante la Audiencia Provincial de Valencia disponiendo a tal fin del ni de cinc dies des de la recepció, i a plantejar mitjançant escrit en plazo de cinco días desde su recepción y a plantear mediante escri- forma dirigit al Jutjat anunciant la preparació de la impugnació, to en forma dirigido al Juzgado anunciando la preparación de la amb indicació expressa de tractar-se d’esta resolució i dels pronun- impugnación, con indicación expresa de tratarse de esta resolución y de los pronunciamientos que son objeto de recurso.» I perquè valga de notificació de la sentència a Automóviles Y para que sirva de notificación de la sentencia a Automóviles València, 3 de desembre de 2003.– El secretari judicial: José Valencia, 3 de diciembre de 2003.– El secretario judicial: José Jutjat de Primera Instància
Juzgado de Primera Instancia
número 24 de València
número 24 de Valencia
Separació contenciosa número 60/2003. Cèdula de notificació. Separación contenciosa número 60/2003. Cédula de notifica- Part demandant: Yolanda Gómez Díaz.
Parte demandante: Yolanda Gómez Díaz.
Que el secretari d’este Jutjat Angel Olmeda Buendía ha dictat la Que por el secretario de este Juzgado Angel Olmeda Buendía se

Source: http://www.docv.gva.es/datos/2004/01/13/pdf/2004_M13570.pdf

Microsoft word - 3_part.doc

Kolonin G.R., Shironosova G.P. Thermody- namic modeling of possible reasons of REE fractionation with participation of high tem- perature fluids of complicated composition. Institute of Mineralogy and Petrography of SB RAS (IMP SB RAS), key words [thermodynamic modeling solubility REE-fluorite fluid The data base of the stability constants of the complexforms of REE in the solutions

Faculty

FINAL PROGRAM Friday April 19th, 2013 14:00 Herbert Frank (Tulln, Austria) 14:10 – 15:00 Session I IMAGING PROTOCOLS Chair: Herbert Frank (Tulln, Austria) Udo Hoffmann (Boston, USA) State of the art CT Image Protocols and Postprocessing Koen Nieman (Rotterdam, The Netherlands) State of the art CMR Image Protocols and Postprocessing Holg

Copyright © 2010-2018 Pharmacy Drugs Pdf