Antidopping eljárási útmutató2010x

ANTIDOPPING ELJÁRÁSI ÚTMUTATÓ
Szövetségünk a doppingmentes sport elkötelezettje, ezért törekszik arra, hogy minden segítséget megadjon sportolóinak és edzőinek a tiszta felkészülésre. Meggyőződésünk, hogy a magyar sportlövők és edzőik tisztességesen készülnek és továbbra is minden szabályt és előírást be fognak tartani. Az alábbi eljárási útmutató összefoglalja mindazon tudnivalókat, melyeket a szövetség eddig is számos alkalommal megjelentetett mind weboldalán, mind a Magyar Sportlövészben. Elolvasása után kérjük annak szíves tudomásul vételét. Új szabályzat
2009. január 1-től új WADA új szabályzat van érvényben, melynek hiteles magyar fordítása
elkészült. Megtalálható a www.antidopping.hu oldalon, a jogi háttér szakaszban. A mintavételnél, az
elfogadható minimum mennyiség 90 ml vizelet ( korábban 75 ml volt ). További változás, hogy a
minta fajsúlya minimum 1500 kell legyen. A jövőben , a sportolók saját mintavételeit is viszonyítani
fogják egymáshoz, ezért ha azokban a meghatározott értékeken túli eltérés mutatkozik,
doppingvétséget eredményezhet. Ezentúl tehát, nem csak a pozitív teszt eredmény számít majd
doppingvétségnek.
Fontos tudnivalók a doppingellenőrzés menetéről
A mintavételi helyiség három elkülönített, de egybe nyíló részből áll: váró rész (ülőhelyek biztosításával), adminisztrációs rész (ahol a minta osztása, illetve a dokumentálás zajlik), és a mintaadó rész (WC-kézmosó). A helyiségekben nem lehet felszerelt kamera, illetve bármely olyan tárgy, amely a doppingellenőrzést megzavarhatja, a manipulációra utaló helyzetek elkerülése érdekében. A mintavételi helyiségbe a mintavétel befejezéséig illetéktelen személyek nem léphetnek be. A sportoló a kijelöléstől a mintavétel befejezéséig csak a doppingellenőrök által jóváhagyott folyadékot fogyaszthatja, mely legyen zárt, palackozott, bontatlan csomagolású. A sportoló kiválasztása: a doppingellenőrnek nem kell indokolnia a kiválasztási módszerét. Választhat névre szólóan (target test), vagy jelölhet / sorsolhat névre és helyezésre vonatkozóan. Egy azon eseményen akár többször, egymás után is ki lehet jelölni egy sportolót indoklás nélkül. A sportoló a kijelölés pillanatától a mintavételi helyiségbe való megérkezéséig kísérő személyt kap. Ennek célja a manipulációk kizárása. A sportoló szabadon mozoghat, ebben nem korlátozhatja a kísérő, de lehetővé kell tenni, hogy a kísérő (a sportolóval azonos nemű személy) „árnyékként” követhesse a kijelölt sportolót (akár az öltözőbe is). A doppingellenőrzésre kijelölt sportoló, a mintaadást megelőzően, fényképes igazolvánnyal igazolja a személyazonosságát. Ha egy sportoló személyazonossága nem igazolható, úgy sikertelen mintavételnek kell az esetet minősíteni, amely vizsgálatot von maga után. A sportolónak a kijelöléstől számított egy órán belül a mintavételi helységben jelentkeznie kell. Ennek elmaradása esetén doppingvétség elkövetése miatt jegyzőkönyvezésre kerül a mulasztás. Ha egy sportoló egy órán belül jelentkezik, de egyéb, rajta kívülálló okok miatt a mintaadásra még nincs lehetősége (Pl: elhúzódott a verseny, eredményhirdetés van, orvosi ellátásra szorul, verseny utáni levezetés, sajtótájékoztató, bemelegítés, stb) a doppingellenőrnek joga van az egy órát meghosszabbítani, és ezt a kijelölő nyomtatványon engedélyezni. A sportoló minden esetben saját kezűleg választja ki a doppingellenőrzéshez szükséges mintatartó edényeket. A sportolónak meg kell győződnie arról, hogy a pohár vagy az üvegek csomagolása sértetlen. Sérült csomagolású mintavevő eszközt a mintavételnél nem lehet használni!A sportoló a mintaadó helyiségbe csak a szükséges mennyiségű ruhában mehet be. Pl: kabátot, táskát, több pulóvert nem vihet magával. A sportolóval egynemű doppingellenőr a sportolót a mintaadó helyiségbe kíséri. A sportolót a mintaadásra egyéb személyek nem kísérhetik el, kivéve 18 év alatti sportoló esetében, a sportoló írásbeli beleegyezésével a közvetlen hozzátartozója, illetve fogyatékos sportoló esetében segítő személyzet. A kísérő személy a mintaadó helyiségben a doppingellenőrt láthatja, a sportolót nem. Tehát edző, sporttárs, barát, stb. nem léphet be a mintaadó helyiségbe! Bármely gyanús esetnél a doppingellenőr kérheti másik akkreditált doppingellenőr segítségét is. A doppingellenőr joga eldönteni, hogy a sportoló ruházatát milyen mértékben kéri levenni. A doppingellenőr kérheti a ruházat teljes eltávolítását is. A sportoló köteles a mintaadás idejére biztosítani a doppingellenőr számára a vizeletgyűjtő pohár láthatóságát. Amennyiben a doppingellenőr a mintaadás teljes ideje alatt a poharat nem látja, úgy a leadott mintát megsemmisítheti, és újat kérhet helyette. A sportoló a mintaadó poharat csak egy kézzel érintheti, a testéhez nem érhet, a másik kezét, pedig az ellenőr számára jól látható helyen, a testétől eltartva kell tartania. Minden gyanús eset, vagy ha a sportoló a doppingellenőr felszólításának nem tesz eleget, jegyzőkönyvezésre kerül, és fegyelmi eljárást von maga után. A doppingellenőrök a doppingellenőrzési eljárás alatt nem érhetnek a sportolókhoz, a mintaadást csak szemrevételezhetik. Amennyiben a szolgáltatott minta mennyisége nem elegendő, úgy a WADA által elfogadott módon részminta lezárására kerül sor. Ez biztonságos, senki idegen hozzá nem férhet a mintához. A minta figyelemmel kisérése a végső lezárásig a sportoló és a doppingellenőrök együttes feladata. A doppingellenőrzés minden menetét, és a nyomtatványra kerülő összes adatot a sportolónak ellenőriznie kell, és minden dokumentumból másolati példányt köteles kapni. A laboratóriumi példány nem tartalmazhat a sportoló személyének azonosítására alkalmas adatokat. Tehát a laboratórium a sportoló személyazonosságáról, nemzetiségéről stb. semmit nem tudhat. A minta lezárásakor és a doppingellenőri űrlap kitöltésekor, jelen lehet a sportoló kíséretében egy fő,
és ha szükséges egy tolmács. A kísérő személynek is fényképes igazolvánnyal kell igazolnia magát. A
hivatalos személyeken kívül más személy a procedúra alatt nem lehet jelen. A mintavételi eljárás
teljes ideje alatt fotó, hang és video felvétel, vagy interjú a helyiségben nem készülhet. A sportolónak
joga van bármikor a doppingellenőrzést megtagadni, de az eset fegyelmi eljárást von maga után és
doppingvétségnek minősül.
A doppingellenőr feladata dokumentálni minden gyanút, vagy a
szabályozástól való eltérést, de a fegyelmi eljárás lefolytatása és a szankció megállapítása kizárólag a
nemzeti és a nemzetközi sportszövetség feladata.
A sportolónak joga van hozzájutni a doppingellenőrzés menetével kapcsolatos mindennemű felvilágosító információhoz, és minden róla szóló nyomtatványból joga van egy példányhoz. Sportolónak joga, hogy a doppingellenőrzés alatt tapasztalt hiányosságokat a Nemzeti Doppingellenes Szervezetnek írásban bejelenteni. A Whereabouts-ról ( Holléti információs rendszer )
Felhívjuk sportolóink és edzőik figyelmét a holléti információs rendszer használatára, mely a Magyar
Antidopping Csoport oldalán található. A rendszer online működik, az oldalhoz a regisztrációt
követően minden sportoló közvetlenül hozzáférhet. A rendszer használata kötelező a „ Holléti
adatok közlésére kijelöltek névsora” –ban szereplő sportolóknak. ( Válogatottak, OB helyezettek,
nemzetközi versenyen indulók, MSSZ által kijelöltek. Lásd. mellékletek )Az adatok közlése
kormányrendeletben megfogalmazott feladat, annak nem teljesítése doppingvétségnek minősül. A
Magyar Antidopping Csoport és a Magyar Sportlövők Szövetsége együttműködve kíséri figyelemmel a
sportolói jelenlétet az oldalon. Az a sportoló, aki 18 hónapon belül 3 figyelmeztetést kap, mert nem
tölti ki a holléti információs rendszert, még ha ezt nem is szándékosan teszi, doppingvétséget követ
el. Az MSSZ nyomatékosan kér minden kijelölt versenyzőt, hogy amennyiben a rendszer
használatát
nem tudja vagy nem akarja vállalni, a mellékelt szándéknyilatkozatot kinyomtatva (
lásd. mellékletek ) és a megfelelő helyen aláírásokkal ellátva juttassa el a szövetségi irodába.
A Whereabouts online regisztrációt a www.antidopping.hu oldalon lehet megtenni, ahol minden
szükséges információ megtalálható. A rendszerben elegendő naponta 1 óra elérhetőséget
megjelölni, de az év mind a 365 napjára. Nem lehet kivétel egyetlen nap sem! Kiemelten fontos az
edzések, az edzőtáborok és a versenyek helye. A rendszer jól átlátható és könnyen kezelhető,
amennyiben mégis kérdés merülne fel, az MSSZ illetve a Magyar Antidopping Csoport készséggel ad
felvilágosítást.
Doppingvétségek meghatározása
Doppingvétséget követ el a versenyző, ha
a) a testéből származó mintában jelen van a doppinglistán szereplő tiltott szer, annak származéka
vagy markerje;
b) a doppinglistán szereplő tiltott szert vagy tiltott módszert használ, vagy a használatot megkísérli;
c) a mintaszolgáltatási kötelezettséget megtagadja, vagy a mintaszolgáltatás - azt követően, hogy a
versenyző erről írásban értesítést kapott - a versenyző önhibájából elmarad, továbbá, ha a mintavétel
rendjét nem tartja be, vagy a mintavételt egyéb módon akadályozza;
d) a versenyen kívüli rendelkezésre állásra, ezen belül a tartózkodási helyére vonatkozó információk
biztosítására
doppingszabályzatában meghatározott tájékoztatási követelményeket megszegi;
e) a doppingellenőrzést manipulálja, vagy azt megkísérli;
f) tiltott szert birtokol, vagy azzal rendelkezik, illetve tiltott módszert alkalmaz, kivéve, ha igazolja,
hogy gyógyászati célú mentességet élvez;
g) tiltott szert jogosulatlanul előállít, megszerez, átad más versenyzőnek vagy sportszakembernek,
tiltott módszert kidolgoz, más versenyzővel vagy sportszakemberrel megismertet.
Doppingvétséget követ el a sportszakember, ha
a) a versenyen kívüli doppingellenőrzés esetén a versenyzővel összefüggésben tiltott szert birtokol,
vagy azzal rendelkezik, kivéve, ha igazolni tudja, hogy az a versenyző engedélyezett gyógyászati célú
mentességére figyelemmel történik;
b) a tiltott szert a versenyzőnek beadja vagy a tiltott módszert a versenyzővel összefüggésben
alkalmazza, a tiltott szert a versenyző vagy más sportszakember részére értékesíti, átadja, tiltott szer
vagy módszer alkalmazását egyéb módon lehetővé teszi, illetve ezeket megkísérli;
c) a tiltott szer előállításához, megszerzéséhez, tiltott módszer alkalmazásához segítséget nyújt,
abban közreműködik, illetve ezeket megkísérli;
d) a doppingellenőrzést manipulálja vagy azt megkísérli;
e) tudomására jut, hogy a versenyző doppingol, illetve valaki a versenyzőnek a doppingoláshoz
segítséget nyújt, és ezt nem jelenti be a szövetségnek.
TUE – Therapeutic Use Exemption ( Standard )
Mit jelent a "Terápiás Alkalmazási Kivételek (TUE)" kifejezés?
A beadványokat független szakértőkből álló orvosok, a TUE Bizottság tagjai - Therapeutic Use
Exemption Committee (TUEC) - értékelik. A Bizottság a benyújtott dokumentumok alapján
megállapítja, hogy az alkalmazni kívánt doppinglistás szert tartalmazó gyógyszer használata mennyire
megalapozott. Amennyiben úgy ítéli meg, hogy az engedély kérelem megalapozatlan, mert a
gyógyszer kiváltható más - nem doppinglistás - készítménnyel is, úgy jogában áll a kérelmet
elutasítani.
1. Standard TUE Kérelmet igényelnek ez 2009. január 1-től a szájon át, rectalisan, intravénásan,
intramuscularisan beadott készítmények, valamint az inhalációs úton alkalmazott Beta-2 Agonisták
(csak formoterol, salbutamol, salmeterol, terbutalain) ,azaz minden Asthma vagy Asthma jellegű
megbetegedéssel kezelt vagy kezelendő sportoló engedély kérelme az eddigiektől eltérően átkerült
az u.n. Standard kérelmek kategóriájába.
Ez azt jelenti,hogy minden eddigi bárhol, bármikor és
bármilyen hazai és/vagy nemzetközi szervezet által kiadott engedély 2008.December 31-én érvényét
vesztette. Egy új Standard kérelmet kell a versenyzőnek benyújtania a kérelmet alátámasztó orvosi
leletekkel együtt. A Standard kategóriába átkerült kérelemre viszont az eddigiekkel ellentétben egy
teljes olimpiai ciklusra szóló 4 éves engedély is adható.
A Standard kérelmek egyik fontos szabálya, hogy bármely gyógyszeres kezelést csak a döntés kézhezvételétől lehet legkorábban elkezdeni!! A már eddig Asthma vagy Astma jellegű elváltozással gyógyszeresen kezelt sportolónál minden egyes kérelem elbírálása során kerül meghatározásra,hogy szükséges e kiegészítő vizsgálat az új engedély kiadásához vagy sem. 2. Csak „Bejelentési kötelezettség” hárul mindazon sportolóra, akik az alább felsorolt készítmények
használatára kényszerültek bármely sérülésük sürgős és egyszeri kezelésére. Ezek az u.n. nem
systémásan alkalmazott és kizárólag sürgősségi indokkal alkalmazott glucocorticosteroidok:
intraarticularis / periarticularis / peritendinous / epiduralis / intradermalis /módszerrel beadott
injekciók és inhalációs készítmények.
Fontos elem,hogy minden egyes Standard TUE kérelem a Nemzetközi Szakszövetségek TUE
Bizottságaihoz történő benyújtási határideje általában az egyes nemzetközi esemény előtt 30, azaz
harminc nap. A bőrgyógyógyászati (beleértve iontoforézist és fonofrézist), fül-, orr-, szem-, fogíny-,
száj nyálkahártyán és perianálisan alkalmazott készítmények továbbra sem tiltottak ezért NEM
igényelnek TUE Kérelmet.

Néhány gyakori kérdés:
Kiket ellenőriznek a doppingellenőrök, milyen sportolókat érint a doppingellenőrzés?

A 55/2004. (III. 31.) Kormányrendelet 2.§ n) pontja értelmében az alább Sportolók tartoznak a
tesztelésre kijelölt versenyzők körébe:
• felnőtt és a felnőtt alatti első utánpótlás korosztályban a nemzetközi válogatott kerettagok, • a nemzetközi sportversenyeken induló versenyzők, • az országos bajnokságokon első három helyezést elérő versenyzők, • eltiltás alatt álló versenyzők az adott szövetség által összeállított csoportja Doppingvizsgálatnál mennyi idő van az előírt vizelet mennyiség produkálására?
Nincs időkorlát. Amennyiben a sportoló mindent megtesz a szabályos vizelet minta produkálása
érdekében (iszik és próbálkozik), úgy a doppingellenőr köteles várni addig, amíg nem elegendő a
mennyiség.

Mi a teendő, ha betegség miatt orvoshoz kell fordulni?
Figyelni kell a következőkre:
• mindig ellenőrizni kell, hogy a felírt orvosság nem tartalmaz-e tiltott szereket, ezt a www.antidopping.hu weblap „Tiltólista" menüpontja alatt bármikor meg lehet tenni • amikor orvoshoz kell menni, mindig fel kell hívni a vizsgálatot végző orvos figyelmét, hogy doppingellenőrzés alá tartozó versenyző vagy, meg kell mutatni neki a tiltólistát, és figyelmeztetni kell, hogy csak olyan orvosságot írjon fel, melynek összetevői engedélyezettek. Amennyiben ez nem lehetséges lásd a Terápiás Alkalmazási Kivételek - TUE alfejezetet! Megjegyzés
Néhány szer, amely a tiltó listán található, előfordulhat olyan mindennapos készítményekben, melyek
külön recept nélkül is kaphatók, akár gyógyszertárakban, akár gyógyszer árusítási engedéllyel
rendelkező kereskedelmi egységekben.

Terápiás céllal szedhető-e doppinglistás készítmény?
A Sportolók minden más emberhez hasonlóan kerülhetnek olyan egészségi állapotba, amikor
gyógyszerek használata indokolt. Az orvosok által javasolt gyógyszerek azonban tartalmazhatnak a
doppinglistán szereplő összetevőket is. Ilyen esetekben elsődlegesen érdemes ellenőrizni, hogy
létezik-e olyan alkalmas egyéb gyógyszer vagy gyógymód, amely nem tartalmaz tiltott
alkotóelemeket. Amennyiben mégis a „listás" gyógyszer alkalmazása az egyetlen lehetséges
megoldás, a Terápiás Alkalmazási Kivételek - Therapeutic Use Exemption (TUE) - engedély adhat
felmentést a versenyzőnek, szigorú szabályok szerint, hogy doppingvétség elkövetése nélkül
versenyezhessen.
Ki állíthat ki TUE engedélyt?
Az NDKT TUE Bizottsága hivatott a TUE kérelmek elbírálására, az engedélyek kiadására, a kérelmek
elutasítására, illetve egy már kiadott engedély visszavonására.
Mennyi idô alatt kapható TUE engedély?
A gyógyászati célú mentességre vonatkozó kérelmet - a kivételektől eltekintve - a TUE Bizottság
annak kézhezvételétől számított 30 napon belül vizsgálja meg, és hoz határozatot a mentesség
megadásáról, vagy a kérelem elutasításáról. A döntésről a WADA minden esetben tájékoztatást kap.
Kivételek: Az életveszélyes állapot kivételt jelent, ilyenkor az engedély, a kérelem az NDKT-hoz való megérkezésétôl érvényes, de a mentességet az NDKT azonban bármikor visszavonhatja. A 2010. évi Tiltó Lista Sportolói nyilatkozat Sportolói lemondó nyilatkozat Tájékoztató a holléti nyilvántartásról Standard TUE kérelem Bejelentés alkalmazási eljárásról (TUE eljáráshoz )

Source: http://www.hunshooting.hu/a_new/images/stories/2010/antidopping/antidopping_eljarasi_utmutato_2010.pdf

Summary

The aim of drug therapy is in general to cure diseases or reduce symptoms. However, drug therapy is ineffective in 30 to 60 percent of the patients and, on the other hand, two to four percent of all hospital admissions result from adverse drug reactions. A better prediction which patients will not respond to drug therapy or will develop adverse drug reactions may avoid these events ( chapter 1

Microsoft word - why us over canada.doc

WHY SHOULD YOU CHOOSE AMERICAN DISCOUNT PHARMACY OVER IMPORTING MEDICATIONS FROM CANADA? 1. Our business model is based on providing our customers the best price possible on al of our products. We have over 1000 generics posted with discount prices. Canadian drug companies have a difficult time competing on our generic prices. Our company charges a fee similar to a dispensing fee versus a

Copyright © 2010-2018 Pharmacy Drugs Pdf