F 03.9.04-0707.qxd

REGLEMENT
In de Regeling zorgverzekering aangewezen Andere dan geregistreerde geneesmiddelen niet-onderling vervangbare geneesmiddelen; andere dan geregistreerde geneesmiddelen U heeft recht op vergoeding van kosten voor farma- die op grond van de Wet op de Geneesmiddelen- ceutische zorg zoals bepaald in de polisvoorwaarden van de Delta Lloyd Zorgverzekering en de ZorgBeter Polis, waarvan dit reglement onderdeel uitmaakt. Deze zorgverzekeringen zijn gebaseerd op deZorgverzekeringswet, het Besluit zorgverzekering en IN DE REGELING ZORGVERZEKERING AANGEWEZENGENEESMIDDELEN Het Delta Lloyd Reglement Farmaceutische zorg inclu-sief bijlage 1 en 2 van de Regeling zorgverzekering, De door de minister aangewezen geregistreerde de lijst met door Delta Lloyd aangewezen geneesmid- geneesmiddelen staan vermeld op bijlage 1 van de delen, de zogenaamde preferente geneesmiddelen Regeling zorgverzekering. Op basis van medisch (artikel 5.3 van dit reglement) en het overzicht van inhoudelijke, farmacotherapeutische en doelmatig- machtigingsgebonden geneesmiddelen (artikel 9 van heidsbevindingen vindt herziening van die bijlage dit reglement), is geldig vanaf 1 januari 2007. De plaats. U heeft recht op vergoeding van kosten voor geldigheidsduur van bijlage 1 is echter beperkt, zoals de geneesmiddelen van de genoemde bijlage als de geneesmiddelen ook door Delta Lloyd zijn aange-wezen. In artikel 5.3 is dit nader toegelicht. ARTIKEL 2GECONTRACTEERDE FARMACEUTISCHE ZORG Voor een aantal geneesmiddelen geldt dat vergoedingalleen mogelijk is als aan de specifieke voorwaarden Delta Lloyd heeft met (internet)apotheken en leveran- zoals gesteld in bijlage 2 van de Regeling zorgverzeke- ciers van dieetpreparaten contracten gesloten waarin ring is voldaan. Om vooraf te kunnen controleren of afspraken zijn vastgelegd over kwaliteit, veiligheid, aan de gestelde voorwaarden is voldaan, is voor een aantal van deze geneesmiddelen een toestemmings-procedure van toepassing. Hiervoor verwijzen wij u Wij adviseren u gebruik te maken van de door ons gecontracteerde zorgverleners. Neemt u echter farmaceutische zorg af bij een niet door Delta Lloyd gecontracteerde (internet)apotheek of leverancier van dieetpreparaten dan heeft u recht op een volledige vergoeding van de kosten van die zorg met inacht- Geneesmiddelen die als onderling vervangbaar neming van het bepaalde in de polisvoorwaarden.
worden aangemerkt, zijn geneesmiddelen die eenvergelijkbare werkzaamheid hebben en gelijke toedieningswegen kennen, dan wel bij een gelijk- Raadpleeg voor de adressen van de door Delta Lloyd soortig indicatiegebied kunnen worden toegepast en in het algemeen voor dezelfde leeftijdscategorie www.deltalloyd.nl/gezondheid. Heeft u geen toegang zijn bestemd. Deze onderling vervangbare genees- tot internet, dan kunt u contact opnemen met de middelen zijn geclusterd en de vergoeding ervan is Klantenservice Zorg. Telefoonnummer 070 310 08 88.
gelimiteerd zoals beschreven in artikel 5.2 van ditreglement.
De niet-onderling vervangbare geneesmiddelen zijn geneesmiddelen waartussen verschillen ineigenschappen bestaan, die zich (kunnen) voor- Delta Lloyd vergoedt kosten van farmaceutische zorg doen bij alle patiënten en bepalend zijn voor de keuze van het geneesmiddel door de arts. Voor de geneesmiddelen en/of dieetpreparaten zijn de niet-onderling vervangbare geneesmiddelen voorgeschreven door een huisarts, arts verbonden aan een gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD),medisch-specialist, tandarts, kaakchirurg of De werking van een geneesmiddel wordt bepaald door de geneesmiddelen, niet zijnde dieetpreparaten, de werkzame stof die erin zit. Vaak zijn er meerdere zijn afgeleverd onder verantwoordelijkheid van geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof. Deze een apotheker of apotheekhoudend huisarts.
geneesmiddelen verschillen in prijs, maar niet inwerking. De huisartsen hebben met de minister van VWS afgesproken dat zij zoveel mogelijk de naam van de werkzame stof op het recept zetten. De apothekerkan dan elk geneesmiddel aan u afleveren met de De volgende hoofdgroepen van farmaceutische zorg voorgeschreven werkzame stof. Soms heeft de arts of apotheker geen keus. De samenstelling, de dosering ofde toedieningsweg is dan zo bijzonder, dat alleen één in de Regeling zorgverzekering aangewezen bepaald geneesmiddel in aanmerking komt. geregistreerde geneesmiddelen, waaronder worden verstaan: In tegenstelling tot de merknaam is de naam van de werkzame stof in alle landen hetzelfde. Zo weten artsen en apothekers overal ter wereld welk genees-middel u gebruikt. De naam van de werkzame stof is Zelfzorggeneesmiddelen zijn geregistreerde genees- altijd terug te vinden op de verpakking, de bijsluiter, middelen die zonder recept bij apotheek of drogist het etiket en het recept. Dit geldt ook voor de sterkte verkrijgbaar zijn. Deze geneesmiddelen komen niet voor vergoeding in aanmerking, met uitzondering van Vraag uw apotheek om een gratis geneesmiddelen- paspoort. Dit is ook een handig hulpmiddel als u naar uw huisarts, specialist of naar het buitenland gaat. U heeft dan de namen van al uw geneesmiddelen Delta Lloyd vergoedt de kosten voor deze geneesmid- delen als u het geneesmiddel langer dan zes maandenmoet gebruiken ter behandeling van een chronische Op de vergoeding van de kosten voor geneesmiddelen is het door de overheid vastgestelde geneesmiddelen- De arts dient op het recept te vermelden dat het vergoedingssysteem (GVS) van toepassing. geneesmiddel wordt voorgeschreven voor chronisch In het GVS worden de door de minister aangewezen, gebruik (c.g.). De apotheker dient op de nota hiervan geregistreerde geneesmiddelen in groepen (clusters) van onderling vervangbare geneesmiddelen verdeeld.
De kosten over de eerste vijftien dagen van de Voor elke groep van onderling vervangbare genees- medicatie worden niet vergoed en blijven dus voor middelen is een vergoedingslimiet vastgesteld. Als de prijs van één van deze geneesmiddelen hoger is dan de vastgestelde limiet, blijft het meerdere als eigen bijdrage voor uw eigen rekening. Deze eigen bijdrage wordt ook in rekening gebracht als eengeneesmiddel is bereid uit een geneesmiddel waarvoor De vrouwelijke verzekerde tot 21 jaar heeft recht op een eigen bijdrage is verschuldigd. Onderling vervang- vergoeding van kosten voor de volgende anticonceptiva: bare geneesmiddelen waarvoor (nog) geen limiet is orale anticonceptiemiddelen, zoals opgenomen in hormonale anticonceptiemethoden (bijvoorbeeld hormoonspiraal of prikpil), zoals opgenomen in de Voor vergoeding van anticonceptiva voor de vrouwe- Zorgverzekeraars mogen een aantal geneesmiddelen lijke verzekerde vanaf 21 jaar kunt u zich bij aanwijzen als zogenaamd preferent geneesmiddel.
Deze aanwijzing moet zodanig zijn dat van alle werkzame stoffen, die voorkomen in de bij Regeling zorgverzekering aangewezen geneesmiddelen, ten minste één geneesmiddel voor de verzekerdebeschikbaar is. De vrouwelijke verzekerde heeft volgens de Andere geneesmiddelen, met dezelfde werkzaamheid, Delta Lloyd Zorgverzekering of ZorgBeter Polis recht dezelfde toedieningsweg en dezelfde sterkte als een op vergoeding van kosten voor maximaal drie aangewezen geneesmiddel, worden niet vergoed. pogingen van een in-vitrofertilisatie behandeling per te Als echter volgens de voorschrijver behandeling met realiseren zwangerschap. Daarbij heeft u eveneens de aangewezen geneesmiddelen medisch niet verant- recht op vergoeding van kosten voor geneesmiddelen woord is, vergoedt Delta Lloyd toch een ander, door de die noodzakelijk zijn voor deze behandeling. minister aangewezen, geregistreerd geneesmiddel. Voorwaarde voor deze vergoeding is dat de medische noodzaak vermeld staat op het recept.
Delta Lloyd heeft een beperkt aantal preferente U heeft recht op vergoeding van andere genees- geneesmiddelen aangewezen. De aangewezen prefe- rente geneesmiddelen staan vermeld in de bijlage van Geneesmiddelenvoorziening in Nederland mogen worden afgeleverd, inclusief magistrale receptuur, alshet rationele farmacotherapie betreft. Deze aanspraak Daarnaast heeft Delta Lloyd alle overige geneesmid- op vergoeding van kosten is, voor wat betreft genees- delen uit bijlage 1 van de Regeling zorgverzekering middelen als bedoeld in artikel 54 en 55 van het aangewezen. Deze geneesmiddelen worden dan ook Besluit bereiding en aflevering van farmaceutische vergoed. Hierop kan een eigen bijdrage op grond van producten, beperkt tot een verzekerde die lijdt aan een ziekte die in Nederland minder dan bij 1 op de150.000 inwoners voorkomt.
Geneesmiddelen, die gelijkwaardig of nagenoeg gelijk- Uitzondering op deze maximale periode per recept waardig zijn aan enig niet-aangewezen geregistreerd Deze middelen hoeven slechts eenmaal voorgeschreven te worden. Delta Lloyd vergoedt deze middelen zonderherhalingsrecept. U hoeft dus niet steeds een nieuw U heeft recht op vergoeding van kosten voor dieet- recept bij uw (huis)arts op te vragen. Per jaar wordt preparaten als sprake is van polymere, oligomere, echter niet meer vergoed dan voor het gebruik Delta Lloyd vergoedt alleen de kosten van dieetprepa-raten als sprake is van een hieronder genoemde indi- catie waarbij de toediening van dieetpreparaten een essentieel onderdeel is van adequate zorg en gebruikvan normale aangepaste voeding of dieetproducten Om voor vergoeding van de in dit artikel genoemde geneesmiddelen in aanmerking te komen is voor- afgaande toestemming van Delta Lloyd noodzakelijk.
De procedure voor het aanvragen van deze toestem- ming verschilt per groep geneesmiddelen, zoals hier- Voor vergoeding van de navolgende geneesmid- delen dient u een schriftelijke verklaring met een medische indicatie van de medisch-specialist af te leveren bij uw apotheek. Na positieve beoordeling een dreigende ernstige ondervoeding bij een door uw apotheek, worden de kosten rechtstreeks ernstig congenitaal (aangeboren) hartfalen, door Delta Lloyd aan uw apotheek vergoed.
terwijl bij dat hartfalen een groeiachterstand Bosentan (Tracleer ®), Sildenafil (Revatio ®) Intolerantie voor voeding of voedingsbestanddelen Galantamine (Reminyl ®), Memantine (Ebixa ®) (zoals bijvoorbeeld lactose-intolerantie), zonder dat sprake is van een ernstige voedselallergie, valt niet onder de indicatie die leidt tot vergoeding van U heeft bovendien recht op vergoeding van kosten voor enterale dieetpreparaten (opname door de dunne Darbepoëtine (Aranesp ®), Epoëtine (Eprex ®, of dikke darm). In de thuissituatie heeft u recht op vergoeding van kosten voor parenterale voeding Natuurlijk kunt u er uit privacy overwegingen (opname via een catheter of een arterio-veneuze ook voor kiezen om de medische verklaring bij shunt) als deze is geïndiceerd en voorgeschreven door Delta Lloyd in te dienen en de toestemming van een aan een academisch ziekenhuis verbonden Voor vergoeding van de navolgende geneesmiddelen dient u een schriftelijke verklaring met een medi- sche indicatie van de medisch-specialist aan Delta Lloyd te zenden. Na een positieve beoorde- Geneesmiddelen worden per recept vergoed voor een ling door onze medisch adviseur ontvangt u schrif- telijke toestemming van Delta Lloyd.
vijftien dagen, als het voor u nieuwe medicatie vijftien dagen, als het een geneesmiddel ter bestrijding van acute aandoeningen met antibioticaof chemotherapeutica betreft; Voor vergoeding van de navolgende geneesmid- drie maanden, als het een geneesmiddel betreft delen dient de medisch-specialist een aanvraag in ter behandeling van chronische ziekten, met te dienen bij LABAG (Landelijke Beoordeling uitzondering van hypnotica, anxiolytica en eetlust- Aanvraag Geneesmiddelen). Na een positieve beoordeling ontvangt u schriftelijke toestemming van Delta Lloyd.
Stofnaam (merknaam ®)– ARTIKEL 10WELKE KOSTEN VAN FARMACEUTISCHEZORG WORDEN NIET VERGOED De volgende kosten komen niet voor vergoeding inaanmerking:– De niet in de Regeling zorgverzekering aangewezengeregistreerde geneesmiddelen, waaronder home-opathische, fytotherapeutische en antroposofischefarmaceutische producten; – Voor zover Delta Lloyd voor een werkzame stof een of meer (preferente) geneesmiddelen heeftaangewezen: de kosten van niet aangewezengeneesmiddelen, tenzij volgens de voorschrijverhet gebruik van het door Delta Lloyd aangewezengeneesmiddel medisch niet verantwoord is (zieartikel 5.3 van dit reglement); Geneesmiddelen vermeld in bijlage 2 van deRegeling zorgverzekering, die voor andere dan de in deze bijlage genoemde indicaties wordentoegepast; Geneesmiddelen, die gelijkwaardig of nagenoeggelijkwaardig zijn aan enig niet-aangewezen geregistreerd geneesmiddel; Zelfzorggeneesmiddelen met uitzondering van degeneesmiddelen voor chronisch gebruik diebeschreven zijn in artikel 5.4 van dit reglement. Bij deze laatstgenoemde geneesmiddelen wordende kosten van de medicatie over de eerste vijftiendagen niet vergoed; Ongeregistreerde geneesmiddelen, anders dan die genoemd in artikel 6 van dit reglement; Dieetpreparaten, voor zover niet is voldaan aan de voorwaarden, gesteld in artikel 7 van dit regle-ment; Geneesmiddelen/vaccins die tot doel hebben eenziekte te voorkomen in verband met een reis; De eigen bijdrage, zoals beschreven in artikel 5.2van dit reglement.
BIJLAGE 1Lijst met aangewezen preferente geneesmiddelen, geldig van 1 juli 2007 tot en met 31 december 2007 Omeprazol 10 mg capsule
Aangewezen geneesmiddelen

Omeprazol 20 mg capsule
Aangewezen geneesmiddelen

Omeprazol 40 mg capsule
Aangewezen geneesmiddelen

Simvastatine 10 mg tablet
Aangewezen geneesmiddelen

SIMVASTATINE ACTAVIS TABLET FILMOMHULD 10 MG Simvastatine 20 mg tablet
Aangewezen geneesmiddelen

SIMVASTATINE ACTAVIS TABLET FILMOMHULD 20MG Simvastatine 40 mg tablet
Aangewezen geneesmiddelen

SIMVASTATINE ACTAVIS TABLET FILMOMHULD 40MG Simvastatine 80 mg tablet
Aangewezen geneesmiddelen

Pravastatine 10 mg tablet
Aangewezen geneesmiddelen

PRAVASTATINENATRIUM ALPHARMA TABLET 10MG Pravastatine 20 mg tablet
Aangewezen geneesmiddelen

PRAVASTATINENATRIUM ALPHARMA TABLET 20MG Pravastatine 40 mg tablet
Aangewezen geneesmiddelen

PRAVASTATINENATRIUM ALPHARMA TABLET 40MG

Source: http://www.basispolisofferte.nl/downloads/DL%20Reglement%20Farmaceutische%20Zorg%201%20juli%202007%20-%2031%20december%202007_tcm20-21900.pdf

environet.ene.gov.on.ca

CONTENT COPY OF ORIGINAL Ministry of Ministère de Environment and l’Environnement et de l'Énergie Apotex Inc. 150 Signet DriveNorth York, OntarioM9L 1N9 You have applied in accordance with Section 9 of the Environmental Protection Act for approval of: - three (3) manifolded Antibiotics Laboratory fume hoods, designated 3701-AH-03-FH-01 through -03 inclusive, exhaustedby t

eng-gcoe.u-shizuoka-ken.ac.jp

Program of the 9th Japan-China International Symposium on Health Sciences (The Auditorium, University of Shizuoka / October 14, 2010) Naohide Kinae (President, University of Shizuoka) Shen Zheng-rong (Deputy President, Zhejiang Academy of Medical Sciences) Chairperson: Toshiyuki Kan and Ye Yi-ping Professor, School of Pharmaceutical Sciences, University of Shizuoka Novel heart failure

Copyright © 2010-2018 Pharmacy Drugs Pdf