Funds_swedish_201003_web.qxd

FIDELITY FUNDS
GLOBAL PROPERTY FUND – A-USD
Syftar till att skapa en kombination av intäkt och långsiktig kapitaltillväxt primärtgenom investeringar i värdepapper i företag som huvudsakligen verkar ifastighetsindustrin och andra investeringar i fastighetssektorn.
FONDKARAKTÄRPortföljförvaltarens primära mål är att åstadkomma en värdeökning genomaktieurval, där sektorsfördelningar uteslutande blir ett resultat av denna metod.
På så sätt kan aktie- och sektorsfördelningarna avvika markant från sitt jämförelseindex. Men på geografisk nivå blir variansen endast ± 5 procent i förhållande till jämförelseindex. Avkastningen till investerarna förväntas härröra från en kombination avkapitaltillväxt och utdelning från en koncentrerad portfölj bestående av 50-70 aktier.
INVESTERINGSSTILPortföljförvaltaren arbetar i nära samarbete med Fidelity och FMR Corps globala nätverk av fastighetsanalytiker. Aktieurvalsprocessen är mycket resurskrävande och grundas på ingående analyserav ett fastighetsbolags förvaltning, dess omgivning, kvaliteten på företagets förvaltningsportfölj,hyresgäster och företagets relativa värdering. Portföljförvaltaren väger samman analytikernas rapportermed information från andra fastighetsspecialister inom Fidelity och dess filialer med förvaltarens egenerfarenhet av att sätta samman en portfölj enligt bottom up-principen.
Tillväxt index uppräknad på årsbasis - Ranking inom Morningstar GIF Sector Property & Real Estate Glb Värdering av risk och avkastning: (Aktiefonder funds) Värderingen ger en indikation på risknivån hos penningmarknads- (A1-A2), obligations- (B1-B3) och aktiefonder (E1-E5) endast i förhållande till Fidelitys fondutbud i varje tillgångsklass. En högresiffra indikerar en fond med högre risk. Värderingarna är endast avsedda som en vägledning och grundas på vår kvartalsvisa värderingsprocess som använder såväl information omfondförvaltarens investeringsinriktning, som kvantitativa mätningar grundade på fondens historiska avkastning och dess aktuella innehav.
Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Fondandelars värde kan såväl öka som minska och investerare kan förlora det investerade kapitalet. Värdet av fondandelarna kan öka eller minska till följd av förändringari växelkursen för den valuta fonden är noterad i. Investeringar på små och nya marknader kan vara mer volatila än på andra mer utvecklade marknader. Årlig tillväxt, totalavkastning, medianavkastning och ranking för jämförelsesektor- Källa: 2010 Morningstar, Inc. All Rights Reserved. Informationen i detta dokument: (1) tillhör Morningstar och/eller dess innehållsleverantörer; (2) får inte kopieras eller spridas; och (3) garanteras inte vara korrekt, fullständig ellerlämnad i tid. Varken Morningstar eller dess innehållsleverantörer är ansvariga för eventuella skador eller förluster som uppstår till följd av användning av denna information. S&P Fund Ratings, Copyright 2010 The McGraw-HillCompanies, begränsad handel som Standard & Poor's. Med ensamrätt. Denna information får inte reproduceras eller cirkuleras utan föregående tillstånd. Denna information är inte avsedd för, och får inte ligga till grund för åtgärderav, personer i Storbritannien eller USA, utan är endast avsedd för personer bosatta i jurisdiktioner där de aktuella fonderna är godkända för distribution eller där inget sådant godkännande krävs. Med Fidelity/Fidelity International avsesFIL Limited , instiftat på Bermuda, och dess dotterbolag. Om inget annat anges kommer alla synpunkter från Fidelitys organisation. Fidelity tillhandahåller endast information om sina egna produkter och tjänster, och tillhandahålleringa investeringsråd baserade på individuella omständigheter. Fidelity, Fidelity International och Pyramid-logotypen är varumärken som tillhör FIL Limited. Inga påståenden eller uttalanden som görs i detta dokument är juridisktbindande för Fidelity eller mottagaren. Alla förslag omfattas av överenskomna kontraktsvillkor. De presenterade avkastningssiffrorna tar inte i beaktande fondens försäljningsavgift. Om en försäljningsavgift på 5.25 % avdras från enplacering skulle detta betyda att en avkastning på 6 % per annum över en period om 5 år minskas till 4.9 %. Denna försäljningsavgift är den högsta möjliga och om ni betalar en försäljningsavgift som är lägre än den ovan presenteradeär inverkan på totalavkastningen mindre. Fidelity Funds (FF) och Fidelity Funds II (FF II) SICAV är öppna investmentbolag etablerade i Luxemburg med olika andelsklasser. Vi rekommenderar att du inhämtar detaljerad information innandu fattar något investeringsbeslut. Investeringar bör göras på grundval av det aktuella prospektet, vilket kan erhållas kostnadsfritt tillsammans med den senaste årsredovisningen och de senaste kvartalsrapporterna från våra distributörer,vårt europeiska servicecenter i Luxemburg samt från din rådgivare eller bank. Historisk avkastning är inte någon tillförlitlig indikator för framtida resultat. Investeringarnas värde [och eventuella intäkter från dem] kan både minska ochöka, och det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För fonder som investerar på utländska marknader kan valutakursförändringar påverka värdet på en investering. Valutatransaktioner får genomföras påaffärsmässig basis av eller genom de av Fidelitys bolag från vilka en tjänst kan anses ha köpts. Hänvisningar i detta dokument till specifika värdepapper skall inte tolkas som en rekommendation att köpa eller sälja dessa värdepapper,utan är endast inkluderade som illustration. Investerare bör även vara medvetna om att den presenterade informationen inte nödvändigtvis behöver vara aktuell, samt att Fidelity redan kan ha agerat utgående från den. Den forskningoch de analyser som presenteras i denna dokumentation är insamlad av Fidelity för eget bruk som investeringsförvaltare och kan redan ha använts av Fidelity för sina egna syften. De största innehaven är de värdepapper som utgörden största procentuella andelen av fondens totala tillgångar. Denna information har ingen anknytning till värdet, kostnaden eller avkastningen för den underliggande tillgången. En komplett lista av alla innehav finns i respektive fondshel- eller halvårsrapport. Utgiven av FIL Investments International (registrerat i England och Wales), godkänt och reglerat i Storbritannien Financial Services Authority.

Source: https://www.chartbook.fid-intl.com/se/03/2785pro.pdf

International children's continence society's recommendations for therapeutic intervention in congenital neuropathic bladder and bowel dysfunction in children

International Children’s Continence Society’sRecommendations for Therapeutic InterventionY.F. Rawashdeh,1 P. Austin,2 C. Siggaard,3 S.B. Bauer,4 I. Franco,5 T.P. de Jong,6T.M. Jorgensen7* and International Children’s Continence Society1Pediatric Urology, Aarhus University Hospital, Denmark2Pediatric Urology, St. Louis Children’s Hospital, and Washington University, St. Louis, Missou

Non-motor symptoms in parkinson’s disease

European Journal of Neurology 2008, 15 (Suppl. 1): 14–20Non-motor symptoms in ParkinsonÕs diseaseW. PoeweDepartment of Neurology, Medical University of Innsbruck, Innsbruck, AustriaAlthough still considered a paradigmatic movement disorder, ParkinsonÕs disease(PD) is associated with a broad spectrum of non-motor symptoms. These includedisorders of mood and affect with apathy, anhedonia a

Copyright © 2010-2018 Pharmacy Drugs Pdf