Dcbernhoven.nl

cardioloog in spreekkamer huisarts
Nieuwe kansen met telecardiologie
Interview met drs. r.m.j.m. van kuppevelt, huisarts te Zeist, dr. j.j.j. bucx, cardioloog Diakonessenhuis Utrecht, en Pieter jeekel, directeur van telemC
De huidige maatschappelijke en politieke ont- Huisarts Roel van Kuppevelt onderschrijft de efficiëntie
wikkelingen zetten de zorgsector aan, op zoek
van telecardiologie: “Er zijn huisartsen die liever geen ECG te gaan naar nieuwe manieren om efficiënter
maken, omdat ze niet goed weten hoe dit elektrocardiogram te werken. teleconsultatie is een belangrijke innovatieve
te beoordelen. Als er een mogelijkheid is om er op eenvou- bijdrage die hieraan kan bijdragen. een dienst die de
dige wijze een specialist bij te betrekken, wordt die drempel laatste tijd een behoorlijke opmars maakt, is telecardio-
behoorlijk verlaagd. Daar komt bij dat de huisarts een kwa- logie. modern medicine in gesprek met huisarts roel van
litatief hoogwaardige service kan bieden, die door patiënten kuppevelt, cardioloog jeroen bucx en Pieter jeekel, direc-
die ervoor in aanmerking komen, enorm wordt gewaar- teur van telemC, over de betekenis van telecardiologie voor
deerd. Zij hoeven namelijk niet naar een specialist in het de huisartspraktijk.
ziekenhuis en kunnen op een laagdrempelige manier toch gebruikmaken van de expertise van diezelfde specialist.” Bij teleconsultatie heeft de huisarts of instellingsarts de Telecardiologie is eenvoudig en betrouwbaar. Zowel de mogelijkheid om via een beveiligde internetverbinding aanvraag van het consult als het antwoord van de cardioloog een specialist te raadplegen, zonder de patiënt in kwestie zijn geprotocolleerd. Door die gestructureerde manier van direct door te verwijzen. Er zijn teleconsultatiediensten werken is het voor de huisarts makkelijk een telecardiolo- voor diverse medische specialismen, waarvan telederma- gieconsult aan te vragen. Van Kuppevelt: “Telecardiologie is tologie al redelijk is ingeburgerd in de huisartspraktijk. een technisch en organisatorisch goed doordachte manier Telecardiologie maakt momenteel een stevige ontwikke- om een snelle beoordeling te krijgen van mijn ECG’s op een deskundige en betrouwbare manier. Bovendien sluit de systematiek aan op de verwijssystemen die ik nu al tot mijn beschikking heb, zoals Zorgdomein. Daarin is ook een func- Pieter Jeekel van TeleMC, een organisatie die al jaren tele- tionaliteit ingebouwd om op efficiënte wijze een teleconsult consultatiediensten ontwikkelt, legt uit hoe telecardiologie aan te vragen. Het grote voordeel is dat ik niet al die data werkt: “Een huisarts die gebruikmaakt van telecardiologie, opnieuw hoef in te voeren, maar dat de gegevens vanuit het maakt in zijn eigen praktijk een elektrocardiogram (ECG) HIS worden geëxporteerd naar de site van Zorgdomein. Dat om een cardiovasculaire risico-inventarisatie te maken is makkelijk en levert tijdwinst op. Bovendien ben ik verze- bij een patiënt. Vervolgens beoordeelt hij dit ECG zelf kerd van een antwoord. In het verleden was het soms maar of besteedt het uit. Dit regelt de partij die de telecardio- afwachten of ik spoedig een reactie zou krijgen. Dan moest logiedienst faciliteert. Als het ECG afwijkt, verzendt de ik er vaak nog achteraan bellen. Dat hoeft nu niet meer.” huisarts het ECG samen met de anamnese en een aantal relevante klinische data van de patiënt naar een specialist. Dit gebeurt via een beveiligde internetverbinding zodat Ook cardiologen zijn blij met telecardiologie. Cardioloog de privacy is gewaarborgd. De specialist interpreteert het Bucx zegt: “Ik krijg de ECG’s op PDF-formaat binnen. De ECG in samenhang met de extra aangeleverde gegevens en kwaliteit hiervan is aanzienlijk beter dan ECG’s die ik per stuurt binnen 24 uur een deskundig en betrouwbaar advies fax krijg. Ook ervaar ik geen storingen.” Waarde van telecardiologieIn essentie zorgt telecardiologie ervoor dat minder patiën- ten onnodig naar een cardioloog worden doorverwezen. In Nederland zijn verschillende partijen die telecar- Jeekel: “De ervaring leert dat ongeveer 70% van de tele- diologie kunnen faciliteren, naast een aantal regionale consulten die worden uitgevoerd, patiënten betreft die bij initiatieven van ziekenhuizen. Een ervan is TeleMC. Kijk de huisarts blijven. Tegelijkertijd verbetert de kwaliteit van voor meer informatie op www.telemc.nl.
zorgverlening en is er minder kans op foute beslissingen.” m o d e r n m e d i c i n e · 2 0 1 0 · n r . 1 0 normaal ECG en een apert afwijkend ECG te herkennen. Je moet er toch niet aan denken dat een patiënt een acuut onderwandinfarct doormaakt tijdens het maken van een Laagdrempelig: bij twijfel zal de huisarts sneller geneigd
Telecardiologie is in principe een dienst vóór en dóór zijn een telecardiologieconsult aan te vragen, dan dat hij artsen om de samenwerking tussen huisarts en cardioloog nu een patiënt doorverwijst naar een cardioloog. De kans te verbeteren. De aanbieder van de dienst zorgt voor de wordt kleiner dat hij hierin een foute beslissing neemt.
technologie, bewaakt de kwaliteit van het proces en han- Deskundige beoordeling: de huisarts kan snel en gemak-
delt de betalingen en declaraties af. Samenwerking houdt kelijk gebruikmaken van de expertise van een specialist.
ook in dat er wederzijdse afhankelijkheid bestaat. Zo is Eenvoudig: het systeem voor het aanvragen van telecon-
de huisarts afhankelijk van de cardioloog voor een juiste sulten is eenvoudig en gebruiksvriendelijk.
beoordeling van het teleconsult. Andersom geldt dat een Gestructureerd: aan de hand van de geprotocolleerde
cardioloog afhankelijk is van de huisarts met betrekking vragenlijsten kan de arts op gestructureerde wijze de tot de relevantie, compleetheid en juistheid van de aange- juiste vragen stellen aan de patiënt.
leverde data. Het ECG liegt niet – tenminste als het juist Toename deskundigheid: de arts vergroot elke keer zijn
is uitgevoerd – maar de meegestuurde anamnese en data eigen deskundigheid op het gebied van cardiologie, bepalen voor een groot deel het advies van de cardioloog. dankzij de antwoorden van de specialisten.
Bucx: “Ik kan de patiënt zelf niet in de ogen kijken en zijn Financieel: de huisarts wordt betaald volgens het gun-
verhaal aanhoren. Daarom moet ik blind vertrouwen op de gegevens die ik van de huisarts krijg aangereikt.” Over de samenwerking tussen hem en de cardioloog zegt Laagdrempelig: patiënt krijgt binnen de vertrouwde
huisarts Van Kuppevelt: “Toen ik mijn ECG’s nog faxte, ver- omgeving van de huisartspraktijk een beoordeling van liep de samenwerking minder soepel. Het nieuwe systeem zijn/haar cardiovasculaire-risicoprofiel.
werkt voor mij een stuk fijner en ik vind het contact met de Kosteneffectief: patiënt hoeft niet naar het ziekenhuis
cardioloog efficiënter dan voorheen. De lijnen zijn korter, we kunnen sneller schakelen. Ook is door de intensieve Snelle beoordeling: patiënt komt niet op wachtlijst voor
samenwerking het persoonlijk contact met de cardioloog beter dan voorheen. Door de toenemende grootschaligheid Kwaliteit: de kwaliteit van de telecardiologiedienst doet
van de ziekenhuizen was dit contact sterk verslechterd, niet onder voor de kwaliteit van dezelfde dienstverlening maar die situatie zie ik tot mijn genoegen weer verbeteren.” Juridisch aspectDe samenwerking tussen arts en cardioloog werpt een vraag op over de juridische aansprakelijkheid, wanneer Als het gaat over de kwaliteit van het ECG zelf heeft Bucx er fouten worden gemaakt. In principe blijft de huisarts een belangrijke toevoeging. “Het maken van een ECG luis- eindverantwoordelijk voor zijn patiënt. Van de cardioloog tert nauw, maar kan met de juiste scholing net zo’n routine mag worden verwacht dat hij met zijn expertise een juist worden als bijvoorbeeld het prikken op hemoglobine. Mijn advies geeft, maar hij is daarin afhankelijk van de aangele- conclusie bij een telecardiologieconsult staat of valt met de verde data. Uitgaand van de rede is op objectieve gronden juiste uitvoering van het ECG. Ik kan namelijk niet zien of redelijk goed vast te stellen wat dat juiste advies is in een een ECG technisch goed is gemaakt. Daarom is het belang- bepaalde casus. Als een cardioloog overduidelijk een fout rijk om aandacht te besteden aan scholing van huisartsen heeft gemaakt, kan hij daarop worden aangesproken.
en praktijkondersteuners die ECG’s maken.” Als de cardioloog de juiste interpretatie heeft gegeven van de hem aangereikte feiten, maar er is toch iets fout gegaan, Bucx vervolgt: “Ik zou willen pleiten voor Continuous is het waarschijnlijk dat de huisarts de cardioloog niet com- Medical Education waarbij ook aandacht is voor nascholing. pleet, juist of relevant heeft geïnformeerd. Of zijn advies niet Met een bepaalde interval zou de scholing moeten worden heeft overgenomen. Hierop kan hij worden aangesproken.
herhaald om zo de kennis te onderhouden. Naast het aanle-ren van de technologie moet ook aandacht worden besteed Jurisprudentie over dit onderwerp is er nog niet, maar die aan een primair begrip van de beoordeling van ECG’s. De zal er in de toekomst zeker komen. Daarvan zijn zowel Van huisarts en praktijkondersteuner moeten in staat zijn een m o d e r n m e d i c i n e · 2 0 1 0 · n r . 1 0 Een 74-jarige man komt bij zijn huisarts en vertelt dat hij zich niet helemaal lekker voelt. De anamnese levert de volgende gegevens op:- a-specifieke pijn op de borst- geen hartkloppingen- hypertensie- geen wegrakingen en duizeligheid- verminderde en onverklaarbare inspanningstoleran- - kortademig- vermoeid- bewegen gaat goed, maar meneer is wel snel moe- geen familiare belasting- spirometrie ging goed, wel erg moe daarna- geen astma of COPD De patiënt gebruikt de volgende medicatie: Enalapril, tablet 10 mg, 90 1D1TSalmeterol/Fluticason aerosol 25/250UG/DO 120DO 1 2D2IAeroch PL FLOW- VU mondstuk 1 De huisarts ziet geen directe aanleiding de patiënt door te verwijzen. In zijn praktijk heeft hij wel de mogelijk-heid een telecardiologieconsult aan te vragen. Hij maakt een ECG en zendt het naar de cardioloog. De cardioloog antwoordt de huisarts dat het ECG afwij-kend is. Hij constateert het volgende: - sinusbradycardie van 53 slagen per minuut- eerstegraads AV Blok- hoge R in V1-V3- vroege repolarisatie pre-cordiale afleidingen In zijn toelichting schrijft de cardioloog dat de sinus-bradycardie opmerkelijk is, aangezien bij ouderen de hartslag vaak iets hoger is. De patiënt gebruikt boven- Foto’s nomovies
dien geen β-blokkers of medicatie voor COPD, die de sinusbradycardie zouden kunnen verklaren. Ten tweede heeft de patiënt dyspnoe en druk op de borst. Ten slotte kan de hoge R in V1-V3 wijzen op een achterwandinfarct, Telecardiologie levert een belangrijke bijdrage aan het effi- ciënter maken van het zorgproces. Zowel voor huisarts als cardioloog. Met behulp van telecardiologie: Het advies van de cardioloog is om de patiënt te verwij- • worden minder patiënten onterecht doorverwezen naar zen. Daarmee heeft telecardiologie zich in deze casus bewezen. De huisarts zou deze patiënt immers niet • kan de huisarts op een eenvoudige manier een des- hebben doorverwezen. Door gebruik te maken van de kundige cardiovasculaire risico-inventarisatie maken, laagdrempelige mogelijkheid van telecardiologie is de patiënt uiteindelijk toch, terecht, verwezen naar een • verbetert de samenwerking tussen de huisarts en de • verbetert de kwaliteit van de zorg;• vergroot de huisarts zijn eigen kennis over cardiologie.
m o d e r n m e d i c i n e · 2 0 1 0 · n r . 1 0

Source: http://www.dcbernhoven.nl/Content/DCBernhoven/Algemeen/Nieuwe%20kansen%20met%20telecardiologie.pdf

icwe.como.polimi.it

Download the PDF of the official ICWE 2007 program (1.7MB). - WQVV'07: workshop on Web quality, Verification and Validation(organizers: Maria Angeles Moraga, Coral Calero Munoz, Maria Angélica Caro Gutierrez, Alessandro Marchetto, AndreaTrentini, Tevfik Bultan) - AEWSE'07: workshop on Adaptation and Evolution in Web Systems Engineering(organizers: Sven Casteleyn, Florian Daniel, Peter Dolog,

Fact sheet 2 - final the housing act and vulnerability

FACT SHEET 2 THE HOUSING ACT AND EXAMPLES OF LETTERS TO LOCAL AUTHORITIES FOR MEDICALLY VULNERABLE PATIENTS This Fact Sheet is number 2 of 6, all of which link to and provide background information for the guidance on producing a protocol for the Admission and Discharge of People from Hospital.1 The other Fact Sheets in the series are: • Fact Sheet 1 Web based resources on homel

Copyright © 2010-2018 Pharmacy Drugs Pdf