Microsoft word - 229142er.doc

RP 64/2002 rd
Regeringens proposition till Riksdagen om godkän-
nande av överenskommelsen med Republiken Uruguay
om främjande av och skydd för investeringar samt med
förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i
överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL
I denna proposition föreslås att riksdagen företag samt erkänna behovet av att skydda godkänner den med Republiken Uruguay den Överenskommelsen träder i kraft trettio da- melsen om främjande av och skydd för inve- gar efter den dag då de avtalsslutande parter- steringar samt ett förslag till lag om ikraftträ- na har meddelat varandra att de konstitutio- dande. Syftet med överenskommelsen är att nella villkoren för ikraftträdandet har upp- göra i synnerhet de rättsliga grunderna i fråga fyllts. I propositionen ingår ett förslag till lag om investeringar mellan länderna klarare om ikraftträdande av vissa till området för samt att främja och intensifiera det ekono- lagstiftningen hörande bestämmelser i över- miska samarbetet med Republiken Uruguay. enskommelsen. Den föreslagna lagen avses Genom överenskommelsen vill man garante- träda i kraft vid en av republikens president ra gynnsamma villkor för investeringar som fastställd tidpunkt samtidigt som överens- görs i det ena avtalsslutande landet av den kommelsen träder i kraft. andra avtalsslutande partens medborgare och RP 64/2002 rd
ALLMÄN MOTIVERING
1 . N u l ä g e
nomiska utveckling 2001 började gå nedåt. BNP förväntas minska också 2002 och detta Uruguay, som ligger på floden Río de la Pla- syns bl.a. i att problemen inom den offentliga tas norra strand, är en av de minsta staterna på ekonomin har ökat. Utrikesskulden har redan den sydamerikanska kontinenten. Dess yta är växt till ca 60 % av BNP och de första var- 176 215 km2 och befolkningen, som så gott ningssignalerna kom när landets internatio-som helt är av europeiskt ursprung, uppgår till nella kreditvärdighet nyligen sänktes. Så har 3,3 milj. Ungefär hälften av befolkningen bor i regeringen också gått in för stränga inbespar- huvudstaden Montevideo. BNP per person är ingar för att skära ned på utgifterna. ca $ 6500, vilket placerar landet på sydameri- Landets valuta peso flyter och regeringen kansk medelnivå. BNP är större än i Brasilien låter den devalveras "kontrollerat" i förhål- men mindre än i t.ex. Argentina. Landets offi- lande till dollarn med ca 12—14 % per år. Landets huvudsakliga exportprodukter är Uruguay frigjorde sig från det spanska väl- produkter inom jordbrukssektorn, såsom kött det samtidigt som de andra staterna i Syd- och köttprodukter, ull, läder och hudar. Jord- amerika. Första gången proklamerade landet brukssektorns andel av BNP har dock stän- sin självständighet redan 1808, men full digt minskat och är för närvarande endast ca självständighet uppnåddes först 1928 med 6 %. Storbritanniens stöd. Landets konstitution ut- går i enlighet med traditionellt amerikanskt med om att bilda den ekonomiska unionen statsskick från en stark presidentmakt. Lan- MERCOSUR och största delen av dess utri- det tog namnet "República Oriental de Uru- keshandel riktar sig till Brasilien och Argen- tina (ca 41 %). Också EU är en viktig han- Uruguays historia har varit händelserik, delspartner (den största inhandlaren är Tysk- men under de senaste åren fredlig och poli- land som står för ca 4 % av exporten, men de tiskt stabil. Senast låg landet i krig med sina största importörerna är Storbritannien och grannar i slutet av 1800-talet. På 1970-talet Frankrike). Av den totala exporten uppgår stannade den demokratiska utvecklingen upp Förenta staternas andel endast till ca 8 % då soldaterna tog makten i landet för att kvä- men landets betydelse för Uruguays ekono- sa den vänstersinnade gerillarörelsen Tupa- miska liv är i övrigt stor bl.a. genom bety- maros. Också politiska partier var förbjudna. Demokratin återinrättades 1984 när Colo- I handelspolitiken är landets huvudmål att radopartiets representant Sanguinetti valdes skapa en bättre exportmarknad för jord-till landets ledning. Uruguays utveckling har bruksprodukter. Uruguay hör till jordbruks- därefter varit förhållandevis stabil och alla exportörerna i Cairns-gruppen och talar ock-grundläggande politiska rättigheter har tryg- så entusiastiskt för ett frihandelsområde för gats. Också situationen när det gäller de de amerikanska länderna och FTAA-mänskliga rättigheterna är bra. De traditio- förhandlingar för bättre marknadstillträde i nella maktpartierna i landet är Partido Colo- Turism är en viktig näring för Uruguay och även för närvarande är regeringspartier. Op- landet besöks årligen av miljontals turister, positionspartier är vänsterpartiet EPFA och främst från Argentina och andra latinameri-det kristdemokratiska EN. Den nuvarande kanska länder. Den argentinska krisen har presidenten Jorge Batlle (vald 1999) hör till också inverkat minskande på inkomsterna av Coloradopartiet. Följande president- och turismen. kongressval är 2004. Finlands relationer till Uruguay är goda Uruguays näringsliv är i många avseenden men av tradition relativt ringa, vilket främst beroende av utvecklingen i de stora grann- beror på att det politiska och kommersiella länderna. Argentinas ekonomiska problem intresset i allmänhet har riktats till de största har också reflekterats på Uruguay, vars eko- RP 64/2002 rd
Finlands export till Uruguay uppgår till ca behandla näringslivets investeringar godtyck- 8—9 milj. euro (i huvudsak papper, men ligt samt till att göra investeringsmiljön i även färgämnen och telekommunikationsma- mållandet mer förutsägbar. Genom överens- teriel). Uruguay exporterar livsmedel, läder kommelsen strävar man efter att minska den och hudar samt textilier till Finland. Impor- politiska länderrisk som ansluter sig till ut- ten ligger på en anspråkslös basnivå. ländska investeringar, och därigenom sänka I Uruguay pågår också ett finskt projekt för investeringströskeln för företagen. Överens- planterad skog (UPM/Kymmene). Startandet kommelsen har även en sänkande effekt på av detta MERCOSUR-projekt i början av 90- finansieringskostnaderna för utländska inve- talet har gjort Uruguay mer intressant också för europeiska exportörer och investerare. I överenskommelsen definieras begreppen Sedan tidigare har Finland gällande över- investerare och investering samt överens- enskommelser om skydd för investeringar kommelsens geografiska tillämpningsområ-med följande länder: Egypten (FördrS de. Genom överenskommelsen främjas inve-3/1982), Kina (FördrS 4/1986), Sri Lanka steringar allmänt och skyddas investeringar (FördrS 54/1987), Malaysia (FördrS som gjorts i landet. 79/1987), Ungern (FördrS 20/1989), Ryss- Enligt överenskommelsen skall vardera av- land (ingånget med Sovjetunionen, FördrS talsslutande parten på sitt territorium medge 58/1991, protokoll om ändring FördrS investeringar som görs av den andra avtals-57/1999), Tjeckien (ingånget med Tjeckiska slutande partens investerare en rättvis be- och Slovakiska Federativa Republiken, handling samt fullt och kontinuerligt skydd. FördrS 73/1991), Estland (FördrS 104/1992), På investeringar skall tillämpas en behand- Lettland (FördrS 5/1993), Rumänien (FördrS ling som är minst lika förmånlig som den 121/1992), Litauen (FördrS 119/1992), Uz- som tillämpas på investeringar gjorda av bekistan (FördrS 74/1993), Ukraina (FördrS egna investerare eller av investerare från län- 6/1994), Vitryssland (FördrS 89/1994), Tur- der som har ställning som mest gynnad na- kiet (FördrS 29/1995), Chile (FördrS tion, beroende på vilken behandling som är 23/1996), Vietnam (FördrS 27/1996), Argen- tina (FördrS 21/1996), Republiken Korea Investeringar som avses i överenskommel- (FördrS 25/1996), Thailand (FördrS sen kan inte exproprieras eller nationaliseras, 35/1996), Slovakien (ingånget med Tjeckiska annat än på icke-diskriminerande basis och i och Slovakiska Federativa Republiken, allmänt intresse. En dylik åtgärd kan vidtas FördrS 73/1991), Peru (FördrS 33/1996), endast mot direkt, tillräcklig och faktisk er-Förenade Arabemiraten (FördrS 22/1997), sättning och med iakttagande av lagliga till-Kuwait (FördrS 32/1997), Indonesien vägagångssätt. (FördrS 34/1997), Moldova (FördrS Investeringsförluster som orsakas av krig, 42/1997), Kazakstan (FördrS 20/1998) Polen väpnade konflikter, nödlägen eller motsva- (FördrS 28/1998), Albanien (FördrS rande händelser skall gottgöras eller ersättas 16/1999), Oman (FördrS 18/1999), Bulgarien till minst samma nivå som gottgörelse som (FördrS 50/1999), Filippinerna (FördrS medges parternas egna investerare eller inve-52/1999), Libanon (FördrS 4/2000), Sloveni- sterare från länder som har ställning som en (FördrS 37/2000), Mexiko (FördrS mest gynnad nation. 54/2000), Republiken Sydafrika (FördrS 8/2001), Bosnien-Hercegovina (FördS överföringsfrihet för tillgångar i konvertibel 7/2001), Ecuador (FördS 79/2001) och Ma- I överenskommelsen ingår bestämmelser om skiljeförfarande vid domstol och interna- 2 . P r o p o s i t i o n e n s må l o c h d e v i kt i -
tionellt skiljeförfarande för den händelse att g a s t e f ö r s l a g e n
det uppstår tvister mellan en investerare och en avtalsslutande part. Tvister mellan de av- talsslutande parterna om tolkningen och till- tar närmast till att minska möjligheterna att lämpningen av överenskommelsen skall av- RP 64/2002 rd
göras i en internationell skiljedomstol som sin näringsstruktur mångsidigare och för att inrättas särskilt för varje enskilt fall. främja sin konkurrenskraft. Förhandlingarna Vidare förbinder sig vardera avtalsslutande om överenskommelsen har förts på Uruguays parten att publicera eller annars offentligen initiativ. Landet har redan ingått över trettio tillhandahålla sina lagar, bestämmelser och överenskommelser om skydd för investering-tillvägagångssätt som kan inverka på till- ar, inklusive överenskommelser med Sverige och Österrike. Finlands utkast till överens- I propositionen ingår ett förslag till blan- kommelse lämnades till Uruguay i oktober kettlag, genom vilken de bestämmelser i 1998. Förhandlingar om överenskommelsen överenskommelsen som hör till området för fördes 10—11.5.1999. Förhandlingarna av- slutades med att överenskommelsen parafe- 3 . P r o p o s i t i o n e n s e ko n o m i s k a
Utrikesministeriet begärde för godkännan- v e r kn i n g a r
de av överenskommelsen utlåtanden av ex-terna instanser, nämligen handels- och indu- Propositionen har inte några direkta verk- striministeriet, undervisningsministeriet, in- ningar på statsfinanserna. Genom förslaget rikesministeriet, arbetsministeriet, finansmi-strävar man efter att främja finländska före- nisteriet, Finnfund, Finnvera, Kemiindustrin tags möjligheter att idka verksamhet i det r.f., Centralhandelskammaren, Metallindu-andra avtalsslutande landet genom att skapa strins centralförbund, Skogsindustrin r.f., gynnsammare och tryggare förutsättningar Finlands Bank samt Industrins och Arbetsgi-för dessa företags investeringsverksamhet. 4 . B e r e d n i n g e n a v p r o p o s i t i o n e n
tevideo den 21 mars 2002. Utrikeshandels-minister Jari Vilén undertecknade överens- Uruguay förhåller sig positivt till utländska kommelsen för Finlands del och statssekrete- investeringar och fria kapitalrörelser. Landet rare Guillermo Valles för Uruguays del. önskar utländska investeringar för att göra RP 64/2002 rd
DETALJMOTIVERING
1 . Ö v e r e n s ko m me l s e n s
i n n e h å l l
tionella skatteöverenskommelser och multila-terala investeringsavtal utanför överens- Artikel 1. I artikeln definieras begreppen kommelsen. investering, investerare, avkastning och de Artikel 5. Expropriation eller nationalise- avtalsslutande parternas territorier. Av arti- ring av egendom beläggs med strängare vill- kelns ordalydelse framgår att investeringar kor än vad som är vanligt i den nationella som gjorts av dotterbolag i tredje länder fal- lagstiftningen. Dessa åtgärder kan vidtas en- dast i allmänt intresse, på icke-diskrimine- Artikel 2. Vardera avtalsslutande parten rande basis. Ersättningen skall vara direkt, förbinder sig att främja investeringar som tillräcklig och faktisk. Mottagaren av ersätt-gjorts av den andra avtalsslutande partens in- ning är berättigad till gängse ränta på ersätt- vesterare och skydda investeringar som ningssumman fram till betalningsdagen. Er-gjorts på dess territorium av den andra av- sättningsmottagaren har också rätt att snabbt talsslutande partens investerare och att med- göra expropriationsbeslutet stridigt vid en ge dem en rättvis behandling samt fullt och domstol eller någon annan behörig myndig- kontinuerligt skydd. Inga oskäliga eller dis- kriminerande åtgärder får vidtas av värdsta- Artikel 6. I artikeln ingår bestämmelser för ten mot investeringar och affärsverksamhet i det fall att en investering som gjorts av en investerare från den andra avtalsslutande par- Värdparten får inte på sitt territorium ställa ten förorsakas förlust till följd av krig, revolt, anspråk på investeringar som gjorts av inve- nationellt nödläge, upplopp eller annan mot- sterare från den andra avtalsslutande parten, svarande störning. Om den avtalsslutande genom vilka man ingriper i affärsverksamhe- part som är värdstat på grund av detta betalar ten t.ex. genom bestämmelser som gäller an- ersättningar till investerarna skall den andra skaffning av råmaterial samt tillverkning, avtalsslutande partens investerare medges en produktion och distribution av varor. behandling som är minst lika förmånlig som Artikel 3. Artikeln förpliktar värdparten att den behandling som medges värdstatens egna garantera investeringar som görs av investe- investerare eller investerare från tredje land. rare från den andra avtalsslutande parten och Värdstaten är enligt andra stycket dock un- avkastning av dem en behandling som är der vissa tilläggsförutsättningar omedelbart minst lika förmånlig som den behandling ansvarig för sådan skada som förorsakas in-som värdparten medger sina egna investera- vesterare från den andra avtalsslutande par- res investeringar eller investeringar som görs ten av värdpartens väpnade styrkor eller av investerare från något land med ställning som mest gynnad nation. Kravet på förmån- förstöring av investerarnas egendom. Om er- lig behandling utsträcks också till den andra sättningsbeloppet och betalningssättet samt avtalsslutande partens investerare när det om det rättsskydd som investeraren åtnjuter gäller skötsel, underhåll, användning, utnytt- jande eller försäljning av investeringar. Artikel 7. I överenskommelsen garanteras Artikel 4. I artikeln fastställs undantag från fri överföring av kapital, avkastning, betal- den behandling som mest gynnad part som är ningar, ersättningar och förvärvsinkomst till utländska arbetstagare. Överföringen skall miska organisationer och tullunioner lämnas ske utan dröjsmål och utan begränsningar i utanför överenskommelsen på så sätt, att par- en fritt konvertibel valuta enligt gällande terna inte är förpliktade att utvidga förmåner marknadskurs. I artikeln bestäms också om som följer av dem till att gälla investerare fastställande av gängse kurs i undantagsfall. från den andra avtalsslutande parten. Likaså Artikel 8. Om en avtalsslutande part eller lämnas förmåner som föranleds av interna- ett organ som den utsett har beviljat en inve- RP 64/2002 rd
stering på den andra avtalsslutande partens Bestämmelser gällande upprättande, sam- territorium garanti eller annan motsvarande mansättning och tillvägagångssätt i fråga om förbindelse och på denna grund blivit ersätt- skiljedomstolen ingår i styckena 3—5. ningsskyldig, övergår rättigheterna gällande Artikel 11. Enligt artikeln förbinder sig de investeringen i fråga till den förstnämnda av- avtalsslutande parterna att inom ramen för talsstaten som blivit betalningsskyldig. Dessa sin lagstiftning bevilja de tillstånd som hän- rättigheter utövar den genom att den överta- för sig till investeringar, inklusive uppehålls- git den andra avtalsslutande partens rättighe- och arbetstillstånd för nyckelpersonalen och ter själv eller genom ett organ som den utsett i samma utsträckning som den ursprungliga Artikel 12. Investeringar som gjorts av en avtalsslutande parts investerare garanteras i Artikel 9. I artikeln fastställs tillvägagångs- jämförelse med bestämmelserna i denna sätt för avgörande av tvister mellan en av- överenskommelse bättre rättigheter när de talsslutande part och en investerare från den enligt förpliktelserna i nationell lagstiftning andra avtalsslutande parten. I början av arti- eller internationell rätt är berättigade därtill. keln konstateras att förhandlingar prioriteras Artikel 13. Enligt artikeln tillämpas be- i tvistsituationer. Om förhandlingarna inte stämmelserna i överenskommelsen både på inom sex månader leder till ett avgörande framtida investeringar och investeringar som kan investeraren hänskjuta tvisten till en be- gjorts före överenskommelsens ikraftträdan- hörig domstol hos värdlandet eller till skilje- de. Avtalet gäller dock inte anspråk som upp- stått före överenskommelsens ikraftträdande När en investerare tar till skiljeförfarande eller anspråk som har avgjorts före överens- kan tvisten hänskjutas till skiljeförfarande kommelsens ikraftträdande. vid Internationella centralorganet för biläg- Artikel 14. Artikeln innehåller de sedvanli- gande av investeringstvister (ICSID), till ga slutbestämmelserna om överenskommel-skiljeförfarande enligt reglerna för den kom- sens ikraftträdande. Överenskommelsen trä- pletterande facilitet som tillämpas vid ICSID, der i kraft den trettionde dagen efter den dag om endast den ena avtalsslutande parten är då båda avtalsslutande parterna har meddelat medlem i ICSID eller till en annan skilje- varandra om uppfyllandet av de konstitutio- domstol som upprättas i enlighet med be- stämmelserna om skiljeförfarande, antagna Överenskommelsen är i kraft i tjugo år och av Förenta Nationernas kommission för in- skall därefter fortfarande gälla under samma ternationell handelsrätt (UNCITRAL), om villkor till dess någondera av de avtalsslutan-inte parterna i tvisten kommer överens om de parterna meddelar den andra avtalsslutan-något annat. Valet är slutgiltigt. de parten om sin avsikt att säga upp överens- De avtalsslutande parterna förbinder sig att kommelsen om en tid av tolv månader. Den inte i något skede av skiljeförfarandet invän- s.k. skyddstiden efter uppsägningen är likaså da mot att investeraren på grundval av ett tjugo år. försäkringsavtal har fått ersättning för förlus- För att överenskommelsen skall träda i De avtalsslutande parterna erkänner att de avgivna domarna är slutgiltiga och bindande tevideo den 21 mars 2002. Utrikeshandels- minister Jari Vilén undertecknade överens- Artikel 10. Artikeln gäller tvister som beror kommelsen för Republiken Finlands del och på de avtalsslutande parternas, dvs. regering- statssekreterare Guillermo Valles för Repu- arnas, tolkning och tillämpning av avtalet bliken Uruguays del. och som enligt första stycket i artikeln i mån av möjlighet skall lösas förhandlingsvägen. 2 . L a g f ö r s l a g
Om en tvist inte kan lösas inom sex månader
kan någon av de avtalsslutande parterna en-
Lag om ikraftträdande av de bestämmelser ligt andra stycket hänskjuta tvisten till en till- som hör till området för lagstiftningen i RP 64/2002 rd
guay om främjande av och skydd för inve- en oavsett om den strider mot eller överens- stämmer med en lagbestämmelse i Finland I 95 § 1 mom. grundlagen förutsätts att så- dana bestämmelser i internationella förplik- I artikel 1 i överenskommelsen definieras telser som hör till området för lagstiftningen de begrepp som använts i överenskommel- nationellt sätts i kraft genom en särskild lag. sen. De bestämmelser som indirekt påverkar Propositionen innehåller ett förslag till innehållet i och tillämpningen av de materiel- la bestämmelser i överenskommelsen som 1 §. Genom 1 § i lagförslaget sätts de be- hör till området för lagstiftningen hör till om- stämmelser i överenskommelsen som hör till rådet för lagstiftningen. Bestämmelserna i ar- tikel 1 i överenskommelsen hör till området 2 §. Närmare bestämmelser kan ges genom för lagstiftningen och förutsätter riksdagens 3 §. Om ikraftträdandet bestäms genom Enligt artikel 5 i överenskommelsen får en förordning av republikens president. Lagen avtalsslutande part expropriera investeringar avses träda i kraft samtidigt som överens- som gjorts av den andra avtalsslutande par- tens investerare endast på villkor som närma- re bestäms i artikeln. I artikeln ingår dessut- 3 . I kr a f t t r ä d a n d e
om bestämmelser om ersättningar som beta-las med anledning av en dylik åtgärd och om Överenskommelsen träder i kraft trettio da- räntor som hänför sig till dessa ersättningar. gar efter den dag då de avtalsslutande parter- Enligt 15 § grundlagen är vars och ens egen- na har meddelat varandra att de konstitutio- dom tryggad och angående expropriation av nella villkoren för ikraftträdandet har upp- egendom för allmänt behov mot full ersätt- fyllts. Det i propositionen ingående förslaget ning bestäms genom lag. Därtill kan de ovan till lag om ikraftträdande avses träda i kraft nämnda bestämmelserna i artikeln om betal- vid en tidpunkt som bestäms genom förord- ning av ersättningar delvis stå i strid med ex- ning av republikens president samtidigt som propriationslagstiftningen. Bestämmelserna i artikel 5 i överenskommelsen hör till området B e h o v e t a v r i ks d a g e n s s a m -
Enligt andra stycket i artikel 6 i överens- t y c ke o c h l a g s t i f t n i n g s o r d n i n g
kommelsen har en avtalsslutande part under vissa förutsättningar ett omedelbart ansvar Enligt 94 § 1 mom. grundlagen godkänner för en skada som dess väpnade styrkor eller riksdagen fördrag och andra internationella myndigheter har förorsakat genom att lägga förpliktelser som innehåller bestämmelser beslag på eller förstöra en sådan investering som hör till området för lagstiftningen. Enligt eller en del av den som en investerare från grundlagsutskottets tolkningspraxis skall en den andra avtalsslutande parten har gjort. En-bestämmelse anses höra till området för lag- ligt 37 § 1 mom. beredskapslagen (198/2000) stiftningen om den gäller utövande eller be- betalas full ersättning till den som lidit skada gränsning av någon grundläggande fri- eller med anledning av åtgärder som vidtagits med rättighet som är skyddad i grundlagen, om stöd av lagen. Enligt 2 mom. i paragrafen den i övrigt gäller grunderna för individens skall dock endast en skälig ersättning betalas, rättigheter och skyldigheter, om den sak som bestämmelsen gäller är sådan att om den en- dandes förmögenhetsförhållanden och andra ligt grundlagen skall föreskrivas i lag eller omständigheter skall anses vara liten eller om om det finns lagbestämmelser om den sak stats- eller samhällsekonomiska skäl på som bestämmelsen gäller eller om det enligt grund av skadornas stora mängd oundgängli- rådande uppfattning i Finland skall lagstiftas gen kräver det. Bestämmelserna i artikel 6 i om saken. Enligt grundlagsutskottet hör en överenskommelsen tillsammans med be-bestämmelse om en internationell förpliktelse stämmelserna i artikel 5 kan stå i strid med på dessa grunder till området för lagstiftning- bestämmelserna om ersättning i beredskaps- RP 64/2002 rd
lagen eller kan åtminstone med begränsande viss mån beröra även statens suveränitet och av statsrådets prövning inverka på det sätt höra till området för lagstiftningen. varpå bestämmelserna i beredskapslagen till- I det avsnitt som behandlar nuläget i den lämpas. Bestämmelserna hör därför till om- allmänna motiveringen har Finlands gällande överenskommelser om skydd för investering- I artikel 9 i överenskommelsen bestäms om ar räknats upp. Lagarna om ikraftträdande av det förfarande som skall iakttas i fråga om de bestämmelser i alla överenskommelser tvister mellan en investerare och en avtalsslu- som hör till området för lagstiftningen har tande part. De avtalsslutande parterna god- stiftats i sedvanlig lagstiftningsordning. Den känner utöver sina egna domstolars behörig- het även skiljedomstolarnas behörighet i frå- främjande av och skydd för investeringar ga om tvister som gäller investeringar. Skil- med Republiken Uruguay avviker inte från jedomarna är slutgiltiga och bindande. Vid gällande överenskommelser på några viktiga det skiljeförfarande som avses i artikeln kan punkter när det gäller lagstiftningsordningen. på ett sätt som är bindande för Finland bli Det i propositionen ingående lagförslaget kan fastställt på vilket sätt en viss sådan bestäm- därför godkännas i samma lagstiftningsord- melse i överenskommelsen som hör till om- rådet för lagstiftningen skall tolkas. Bestäm- melserna i artikel 9 i överenskommelsen hör Med stöd av vad som anförts ovan och i enlighet med 94 § grundlagen föreslås Enligt artikel 10 i överenskommelsen kan sådana tvister mellan de avtalsslutande par- att Riksdagen godkänner den i Mon- terna som gäller tolkningen och tillämpning- tevideo den 21 mars 2002 mellan Re- en av överenskommelsen avgöras vid ett sär- publiken Finlands regering och Repu- skilt skiljeförfarande. En skiljedomstols be- bliken Uruguays regering ingångna slut är bindande och kan gälla frågor som i överenskommelsen om främjande av Finland hör till området för lagstiftningen. Vid det skiljeförfarande som avses i artikeln kan på ett sätt som är bindande för Finland Eftersom överenskommelsen innehåller be- bli fastställt på vilket sätt en viss sådan be- stämmelser som hör till området för lagstift- stämmelse i överenskommelsen som hör till ningen, föreläggs Riksdagen samtidigt föl- området för lagstiftningen skall tolkas. En jande lagförslag: sådan juridiskt bindande tolkning kan anses i RP 64/2002 rd
om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överens-
kommelsen med Republiken Uruguay om främjande av och skydd för investeringar
I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: De bestämmelser som hör till området för Närmare bestämmelser om verkställigheten lagstiftningen i den i Montevideo den 21 av denna lag kan utfärdas genom förordning mars 2002 mellan Republiken Finlands re- ingångna överenskommelsen om främjande av och skydd för investeringar gäller som lag Om ikraftträdandet av denna lag bestäms sådana som Finland har förbundit sig till genom förordning av republikens president. dem. Republikens President
TARJA HALONEN
RP 64/2002 rd
ÖVERENSKOMMELSE
ACUERDO ENTRE
MELLAN REPUBLIKEN FINLANDS
EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
REGERING OCH REPUBLIKEN
DE FINLANDIA Y EL GOBIERNO DE
URUGUAYS REGERING OM
LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL
FRÄMJANDE AV OCH SKYDD FÖR
URUGUAY RELATIVO A LA
INVESTERINGAR
PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE
INVERSIONES
El Gobierno de la República de Finlandia bliken Uruguays regering, nedan "de avtals- y el Gobierno de la República Oriental del som vill intensifiera det ekonomiska sam- arbetet i enlighet med båda ländernas ge- económica para mutuo beneficio de ambos mensamma intresse och upprätthålla rättvi- países y a fin de mantener justas y equitati- sa förhållanden för investeringar som görs vas condiciones para las inversiones reali- av den ena avtalsslutande partens investera- zadas por inversores de una Parte Contra- re på den andra avtalsslutande partens terri- tante en el territorio de la otra Parte Contra- som är medvetna om att främjande av och skydd för investeringar enligt denna över- protección de las inversiones sobre la base enskommelse stimulerar ekonomiska initia- de este Acuerdo estimularán las iniciativas 1. Begreppet "investering" omfattar alla 1. El término ”Inversión” se refiere a los slag av tillgångar som har etablerats eller bienes de cualquier naturaleza establecidos anskaffats av investerare från en avtalsslu- o adquiridos por el inversor de una Parte tande part på den andra avtalsslutande par- Contratante en el territorio de la otra Parte tens territorium i enlighet med den sist- nämnda avtalsslutande partens lagar och normas de esta última Parte Contratante bestämmelser, och begreppet omfattar i incluyendo, en particular, aunque no en synnerhet, men inte uteslutande, a) lös och fast egendom eller äganderätter, såsom inteckning, pant- och retentionsrätt, hyresrätt och arrenderätt, nyttjanderätt samt gravámenes, prendas, arriendos, usufructo y RP 64/2002 rd
b) aktier och masskuldebrev i företag eller (b) acciones, existencias, obligaciones u otras formas de participación en una com- c) rätt till eller fordran på penningar eller (c) títulos o reclamos contra dinero o de- rätt till prestationer av ekonomiskt värde, rechos en actuaciones con valor económico; d) immateriella rättigheter, såsom patent, upphovsrätt, tekniska processer, varumär- tales como patentes, derechos de autor, pro- ken, industriella mönsterrättigheter, firmor, cedimientos técnicos, marcas registradas, diseño industrial, razones comerciales, tec- e) koncessioner som baserar sig på lag, förvaltningsåtgärder eller avtal som ingåtts actos administrativos o contratos por una med behörig myndighet, däri inbegripet till- stånd att prospektera, ta i bruk, utvinna eller siones para la búsqueda, extracción o explo- Förändringar i den form i vilken tillgång- Cualquier modificación en la forma de re- ar investerats eller återinvesterats påverkar alizar inversiones o reinversiones no afecta inte tillgångarnas karaktär av investeringar. 2. Begreppet "avkastning" avser de pen- 2. El término ”Rendimientos” se refiere a ningbelopp som erhållits genom invester- las sumas producto de las inversiones y en ingen och omfattar i synnerhet, men inte particular, aunque no en forma exclusiva, uteslutande, vinster, dividender, räntor, ro- habrán de incluir, ganancias, dividendos, in- yaltyer, vinst av överlåtelse av egendom el- tereses, royalties, ganancias de capital o pa- ler naturaprestationer som hänför sig till in- gos de cualquier naturaleza vinculados con vesteringen. Återinvesterad avkastning be- cualquier inversión. Los rendimientos rein- handlas på samma sätt som en ursprunglig vertidos gozarán del mismo tratamiento que 3. Begreppet "investerare" avser 3. El término ”Inversor” se refiere a: a) fysiska personer som är medborgare i (a) cualquier persona natural, nacional de någondera av de avtalsslutande parterna i cualquiera de las Partes Contratantes, de (b) cualquier persona legal tal como com- pañía, corporación, firma, asociación ningar, allmännyttiga inrättningar eller en- comercial, institución u otra entidad consti- heter, som har bildats i enlighet med en av- tuida de acuerdo con las leyes y normas de talsslutande parts lagar och bestämmelser la Parte Contratante y con sede dentro de la och som har sitt registrerade säte inom den jurisdicción de dicha Parte Contratante. ifrågavarande avtalsslutande partens territo- 4. Begreppet "territorium" avser landom- 4. El término ”Territorio” se refiere a la råden, inre territorialvatten och territorial- superficie del territorio, aguas internas y hav och luftrummet ovanför dem samt mar territorial y espacio aéreo por encima havszonerna utanför territorialhavet, över de los mismos, así como zonas marítimas vilka denna avtalsslutande part i enlighet más allá del mar territorial sobre las cuales med sin gällande nationella lagstiftning och las Partes Contratantes ejercen derechos de internationell rätt utövar suveräna rättighe- soberanía o jurisdicción de acuerdo con su legislación nacional en vigor y el derecho 5. Detta avtal tillämpas dock inte på inve- 5. Sin embargo el presente Acuerdo no se steringar som sådana fysiska personer som aplicará a inversiones realizadas por perso- är medborgare i de båda avtalsslutande par- nas naturales, nacionales de ambas Partes terna har gjort, om inte dessa personers lag- contratantes, a menos que dichas personas a enliga hemort vid tidpunkten för invester- la fecha de realizadas las inversiones, ten- RP 64/2002 rd
enliga hemort vid tidpunkten för invester- la fecha de realizadas las inversiones, ten- ingen är utanför territoriet för den avtalsslu- gan su domicilio legal fuera del territorio de tande part på vars område investeringen la Parte Contratante donde las mismas sean Främjande av och skydd för investeringar Promocion y proteccion de las inversiones 1. Vardera avtalsslutande parten främjar inom sitt territorium investeringar som görs su territorio las inversiones a ser realizadas av den andra avtalsslutande partens investe- por inversores de la otra Parte Contratante y rare och tillåter sådana investeringar inom en ejercicio de las facultades conferidas por ramen för de befogenheter de har med stöd su legislación, admitirá dichas inversiones. 2. Cada Parte Contratante acordará siem- inom sitt territorium medge investeringar pre, para las inversiones de los inversores som görs av investerare från den andra av- de la otra Parte Contratante, un tratamiento talsslutande parten en rättvis behandling justo y equitativo y una total y constante och fullständigt och kontinuerligt skydd. 3. Ingendera avtalsslutande parten får på 3. Cada Parte Contratante, en su territorio, sitt territorium genom oskäliga, godtyckliga no impedirá, con medidas injustas, arbi- eller diskriminerande åtgärder skada admi- trarias o discriminatorias, la administración, nistrationen, upprätthållandet, användning- el mantenimiento, uso, goce, adquisición o en, utnyttjandet, anskaffningen eller försälj- disposición de las inversiones realizadas ningen av investeringar som gjorts av inve- por inversores de la otra Parte Contratante. sterare från den andra avtalsslutande parten. 4. Ingendera avtalsslutande parten skall 4. Cada Parte Contratante, en su territorio, inom sitt territorium mot investeringar som no impondrá medidas compulsivas sobre las gjorts av investerare från den andra avtals- inversiones realizadas por inversores de la slutande parten vidta tvingande åtgärder be- otra Parte Contratante relativas a la compra träffande anskaffning av material, produk- tionsmedel, verksamhet, transporter eller manejo, transporte, comercialización de sus marknadsföring av produkter, eller motsva- productos o pedidos similares, que tengan rande bestämmelser som har oskäliga eller 5. Vardera avtalsslutande parten förhåller sig inom ramen för sin lagstiftning positivt marco de sus legislaciones, dará una favor- till de nödvändiga tillståndsansökningar able atención a las solicitudes de permisos som gäller investeringar på dess territorium, necesarios en relación con las inversiones inbegripet tillstånd för avlöning av de le- en su territorio, incluyendo la autorización dande personer och den tekniska personal para contratar personal técnico y gerencial superior a su elección, independientemente utan dröjsmål publicera eller annars offent- ligen tillhandahålla sina lagar, bestämmel- público; sus leyes, normas, procedimientos ser, procedurer och förvaltningsbeslut samt y normativa administrativa así como los internationella överenskommelser som kan acuerdos internacionales que pudieran afec- inverka på investeringar som gjorts av den tar las inversiones de los inversores de una andra avtalsslutande partens investerare de las Partes Contratantes en el territorio de inom dess territorium. RP 64/2002 rd
medge investeringar som görs av investera- sores de una Parte Contratante en el territo- re från den andra avtalsslutande parten eller avkastningen av sådana investeringar en rendimientos de las mismas, recibirán un behandling som är lika förmånlig som den tratamiento no menos favorable que aquel som värdparten medger investeringar som acordado por la Parte Receptora a las inver- gjorts av värdpartens egna investerare eller siones y rendimientos realizados por sus investerare från ett land som har ställning propios inversores o por inversores de la som mest gynnad nation eller avkastningen nación más favorecida, cualquiera fuera el av sådana investeringar, beroende på vilken behandling som är förmånligare för investe- 2. En avtalsslutande part medger beträf- 2. Los inversores de una Parte Contratante fande administrationen, upprätthållandet, recibirán, de la otra Parte Contratante, con användningen, utnyttjandet eller försälj- ningen av investeringar investerare från den miento, uso, goce o disposición de sus in- andra avtalsslutande parten en behandling versiones, un tratamiento no menos favor- som är lika förmånlig som den som parten able que ésta Parte Contratante otorga a sus medger sina egna investerare eller investe- propios inversores o a los inversores de la rare från ett land som har ställningen som nación más favorecida, cualquiera fuera el mest gynnad nation, beroende på vilken be- handling som är förmånligare för investera- se skall inte anses förplikta en avtalsslutan- no tienen la intención de obligar a ninguna de part att medge den andra avtalsslutande de las Partes Contratantes a extender a los partens investerare fördelar av en behand- inversores de la otra Parte Contratante los ling, en preferens eller ett privilegium med beneficios de un tratamiento, preferencia o privilegio de cualquier naturaleza en virtud a) existerande eller framtida frihandels- (a) la existencia, presente o futura, de una zona de libre comercio, unión aduanera, nader eller regionala arbetsmarknadsavtal som någondera avtalsslutande parten är el- Partes Contratantes forme o habrá de for- b) internationella överenskommelser eller (b) acuerdos o convenios internacionales arrangemang som helt eller huvudsakligen relativos total o parcialmente a tributación, c) multilaterala konventioner eller över- (c) convenios o tratados multilaterales re- enskommelser som helt eller huvudsakligen lativos total o parcialmente a inversiones. RP 64/2002 rd
1. Investeringar som gjorts av investerare från den ena avtalsslutande parten på den sores de una Parte Contratante en el territo- andra avtalsslutande partens territorium får rio de la otra Parte Contratante no serán ex- inte exproprieras eller nationaliseras eller propiadas, nacionalizadas ni sujetas a otras göras till föremål för andra direkta eller in- medidas, directas o indirectas que tengan direkta åtgärder med motsvarande effekt efecto equivalente a la expropiación o na- som expropriation eller nationalisering cionalización (en adelante denominadas (nedan "expropriation"), om inte åtgärden ”expropiación”), salvo por interés público, vidtas i allmänt intresse, på icke-diskrimi- sobre una base no discriminatoria, en virtud del debido proceso legal y contra una inme- börligt rättsligt förfarande och mot betal- diata, suficiente y efectiva compensación. ning av direkt, tillräcklig och faktisk ersätt- 2. Ersättningsbeloppet skall motsvara den exproprierade investeringens skäliga mark- justo valor de mercado de la inversión ex- nadsvärde omedelbart innan expropriatio- propiada a la fecha inmediata anterior en nen gjordes eller den förestående expropria- que se realizara la expropiación o se hiciera tionen blev allmänt känd, beroende på vil- de público conocimiento, cualquiera sea la 3. Det skäliga marknadsvärdet beräknas i 3. Dicho justo valor de mercado se expre- en fritt konvertibel valuta enligt den växel- sará en moneda de libre conversión sobre la kurs som gällde för valutan i fråga vid den base de la cotización de cambio existente tidpunkt som avses i stycke 2 i denna arti- para dicha moneda a la fecha referida en el kel. I ersättningen skall även ingå ränta en- parágrafo 2 del presente artículo. La com- ligt den kommersiella marknadsräntan för pensación también incluirá intereses a la valutan i fråga från dagen för expropriatio- tasa comercial establecida sobre la base del precio de mercado para la moneda en cues- tión desde la fecha de expropiación hasta la proprieras har rätt att utan dröjsmål få sitt propiadas tendrá derecho a una inmediata fall behandlat av en judiciell myndighet el- revisión de su caso, por una autoridad judi- ler andra behöriga myndigheter hos den be- cial u otra autoridad competente de dicha rörda avtalsslutande parten samt rätt att få Parte Contratante, así como valoración de sina investeringars värde bestämt i enlighet 1. Den ena avtalsslutande parten skall i fråga om restitution, gottgörelse, skadeer- tratante cuyas inversiones en el territorio de sättning eller andra arrangemang medge in- la otra Parte Contratante sufran pérdidas por vesterare från den andra avtalsslutande par- causa de guerra u otros conflictos armados, ten, vars investeringar på den berörda av- estado de emergencia nacional, revuelta, in- talsslutande partens territorium förorsakas surrección o manifestaciones en el territorio förlust till följd av krig eller annan väpnad sammandrabbning, nationellt nödläge, upp- acordará con relación a la restitución, in- RP 64/2002 rd
sammandrabbning, nationellt nödläge, upp- acordará con relación a la restitución, in- ror, revolt eller upplopp på territoriet, en demnización, compensación u otros acuer- behandling som är lika förmånlig som den dos, un tratamiento no menos favorable que som parten medger sina egna investerare el- aquel acordado a sus propios inversores o ler investerare från ett land som har ställ- inversores de la nación más favorecida, ning som mest gynnad nation, beroende på cualesquiera resulte más favorable para el vilken behandling som är förmånligare för inversor. Los pagos resultantes se harán en investeraren. Sådana betalningar skall vara efectivo, en moneda de libre conversión e faktiskt realiserbara, fritt konvertibla och 2. Utan att det påverkar tillämpningen av 2. Sin perjuicio del parágrafo 1 de este stycke 1 i denna artikel skall den ena avtals- Artículo, cualquier inversor de una Parte slutande partens investerare som i en sådan Contratante que, bajo las circunstancias situation som avses i stycket lider förluster referidas en dicho parágrafo, sufra pérdidas på den andra avtalsslutande partens territo- en el territorio de la otra Parte Contratante a) att den sistnämnda avtalsslutande par- (a) requisa de sus inversiones o parte de tens väpnade styrkor eller myndigheter har lagt beslag på deras investering eller en del b) att den sistnämnda avtalsslutande par- (b) destrucción de sus inversiones o parte tens väpnade styrkor eller myndigheter har förstört deras investering eller en del av autoridades de esta última, que no fuera ne- den, fastän situationen inte hade krävt detta, cesaria por exigencias de la situación, beviljas direkt, tillräcklig och faktisk re- recibirá una inmediata, justa y efectiva restitución o compensación previamente 3. Investerare vilkas investeringar föror- 3. Los inversores cuyas inversiones sufran sakas förluster enligt andra stycket i denna pérdidas de acuerdo con el parágrafo 2 de artikel har rätt att utan dröjsmål få ärendet este Artículo, tendrán derecho a una inme- behandlat av de judiciella myndigheterna diata revisión de su caso y de la valoración eller andra behöriga myndigheter hos den de sus inversiones de acuerdo con los prin- berörda avtalsslutande parten samt rätt att få cipios establecidos en el parágrafo 2 de este sina investeringars värde bestämt enligt Artículo, por parte de las autoridades judi-principerna i denna artikel. ciales u otras autoridades competentes de 1. Vardera avtalsslutande parten skall ga- 1. Cada Parte Contratante garantizará a rantera investerare från den andra avtalsslu- los inversores de la otra Parte Contratante la tande parten rätt till fri överföring av betal- libre transferencia, hacia y fuera de sus ter- ningar i samband med deras investeringar ritorios, de los pagos en relación con una till och från sitt territorium. Sådana betal- inversión. Dichos pagos incluirán en par- ningar skall i synnerhet, men inte uteslutan- (a) el capital principal y sumas adicion- som är avsedda för upprätthållande, utveck- ales para mantener, desarrollar o aumentar RP 64/2002 rd
c) inkomster på grund av en total eller (c) resultados obtenidos de la venta total o partiell försäljning eller överlåtelse av en parcial o disposición de cualquier inversión investering, inbegripet inkomster på grund (d) las sumas exigidas por pago de gastos till följd av skötseln av investeringen, så- que surjan del manejo de inversiones, tales som återbetalning av lån, royaltyer, förvalt- ningsersättningar och licensavgifter eller royalties, honorarios de administración, andra motsvarande kostnader, pago de licencias y otros gastos similares; e) ersättningar som betalas enligt artiklar- f) betalningar till följd av biläggandet av (f) pagos resultantes de la solución de g) löner och andra arvoden till personal (g) ganancias y otras remuneraciones del som i samband med en investering anställts personal contratado desde el exterior y tra- bajando en relación con dichas inversiones. 2. Las Partes Contratantes garantizarán också säkerställa att överföringar enligt también que las transferencias a que se refi-stycke 1 i denna artikel verkställs utan be- ere el parágrafo 1 de este Artículo se re- gränsningar och utan dröjsmål i en fritt alizarán sin restricción ni demora, en nadskurs som tillämpas på avistaköp i kon- zación que prevalezca en el mercado de in- vertibel valuta dagen då överföringen görs, tercambio correspondiente a la fecha de la och att de är faktiskt realiserbara och ome- transferencia con relación a transacciones delbart kan överföras. I avsaknad av en locales en la moneda a ser transferida y se marknadskurs skall den växelkurs som till- harán efectivo y transferibles de inmediato. En caso de no disponer de cotización del baserar sig på de kurser som den internatio- mercado, la correspondiente cotización de nella valutafonden skulle tillämpa på betal- cambio corresponderá al tipo cruzado ob- ningsdagen för konvertering av valutorna i tenido de aquellos valores que serían apli- fråga till särskilda dragningsrättigheter. cados por el Fondo Monetario Internacional a la fecha de pago para la conversión de las Om en avtalsslutande part eller ett organ Si una Parte Contratante o su agencia des- som den utsett erlägger en betalning på ignada realiza un pago bajo garantía, in- grundval av ett ersättningsansvar eller ett garanti- eller försäkringsavtal som ansluter relación a cualquier inversión en el territo- sig till en investering på den andra avtals- rio de la otra Parte Contratante, esta Parte slutande partens territorium, skall den sist- Contratante, reconocerá la adjudicación de nämnda avtalsslutande parten godkänna att cualquier derecho o demanda de ese inver- investerarens rättigheter och anspråk över- sor contra dicha Parte Con tratante o su går till den förstnämnda avtalsslutande par- agencia designada, el derecho a ejercer en ten eller ett organ som den utsett samt att virtud de la subrogación, todos los derechos den förstnämnda avtalsslutande parten eller y demandas que no excedan a su predecesor ett organ som den utsett kan begagna sig av rättigheterna och genomföra anspråken en- ligt principen om substitution i samma ut- RP 64/2002 rd
ligt principen om substitution i samma ut- sträckning som den ursprungliga investera- Tvister mellan en investerare och en Controversias entre un inversor y una Parte 1.Cualquier controversia de naturaleza le- talsslutande part och en investerare från den gal, que surja directamente de una inversión andra avtalsslutande parten och som direkt entre la Parte Contratante y el inversor de la beror på en investering skall i mån av möj- otra Parte Contratante, se deberá resolver en lighet avgöras genom förlikning mellan de forma amistosa entre ambas partes involu- 2. Om tvisten inte har avgjorts inom sex (6) månader från den dag då någondera par- solucionada en el plazo de seis meses a par- ten skriftligen har tillkännagivit tvisten, kan tir de la fecha en que fuera elevada por es- den enligt investerarens val hänskjutas crito, la misma a criterio del inversor, será a) till en behörig domstol hos den avtals- (a) ante los tribunales competentes de la slutande part på vars territorium invester- Parte Contratante en cuyo territorio sea re- b) till skiljeförfarande vid Internationella (b) para su arbitraje por la Corte Interna- centralorganet för biläggande av invester- cional del Centro para la Solución de Con- ingstvister (ICSID), som upprättats genom troversias (ICSID), establecido por la Con- vención relativa a la Solución de Contro- ingstvister mellan stat och medborgare i en versias entre los Estados y los Nacionales annan stat, vilken konvention öppnades för de otros Estados, abierto para la firma en 1965, då båda avtalsslutande parterna är Hasta la aplicación de estas disposiciones, kan tillämpas kan tvisten hänskjutas till la controversia será sometida a arbitraje skiljeförfarande enligt reglerna för den bajo las normas del -ICSID- Servicio Adi-kompletterande facilitet som tillämpas vid cional. Para los Procedimientos de Admin- ICSID i fråga om administreringen av för- istración de Conciliación, Arbitraje y Deci- likning, skiljeförfarande och informations- (c) a un tribunal de arbitraje ad hoc, que a rättas i enlighet med bestämmelserna om menos que las partes involucradas acuerden skiljeförfarande, antagna av Förenta Natio- lo contrario, se habrá de establecer según nernas kommission för internationell han- las Normas de Arbitraje de la Comisión de delsrätt (UNCITRAL), om inte parterna i las Naciones Unidas sobre Legislación de tvisten kommer överens om något annat. När en investerare har hänskjutit en tvist antingen till ovan nämnda nationella dom- la controversia a la jurisdicción antes men- stol eller till internationellt skiljeförfarande, cionada o ante arbitraje internacional, la är valet beträffande detta förfarande slutligt elección de uno u otro de estos procedi- om parterna i tvisten inte kommer överens mientos será definitiva a menos que las RP 64/2002 rd
De avtalsslutande parterna ger sitt oåter- kalleliga samtycke till att alla tvister gällan- ble consentimiento con respecto al hecho de de investeringar hänskjuts till ovan nämnda que todas las controversias relativas a in- versiones habrán de someterse a la corte, tribunal o arbitraje alternativo antes men- 3. Skiljedomstolen fattar sitt beslut i en- 3. El tribunal arbitral decidirá de acuerdo lighet med bestämmelserna i denna över- con las disposiciones de este Acuerdo, los enskommelse och i enlighet med principer- principios del derecho internacional y la na för internationell rätt samt i enlighet med legislación de las Partes Contratantes in- lagstiftningen för den avtalsslutande part volucradas en la controversia en tanto no se som är part i tvisten i den utsträckning den- na lagstiftning inte strider mot villkoren i 4. Ingendera avtalsslutande parten som är 4. Ninguna de las Partes Contratantes, in- part i en tvist kan i något skede av skiljeför- volucradas en la controversia, podrá realizar farandet eller verkställandet av skiljedomen invända mot att den investerare som är den miento de arbitraje o de la ejecución de una andra parten i tvisten på grundval av en för- sentencia de arbitraje, a cuenta del hecho säkring har fått en gottgörelse som delvis que el inversor, que es parte oponente en la controversia, hubiera recibido una indemni- zación en virtud de un seguro existente, que cubra total o parcialmente el monto de sus 5. Skiljedomen är slutgiltig och bindande 5. La decisión será final y obligatoria para för de båda parterna i tvisten, och den skall las Partes involucradas en la controversia y verkställas enligt nationell lagstiftning. será ejecutada de acuerdo con la legislación Tvister mellan de avtalsslutande parterna Controversias entre las Partes Contratantes 1. Las controversias entre las Partes Con- terna om tolkningen och tillämpningen av tratantes relativas a la interpretación y apli- denna överenskommelse skall i mån av cación del presente Acuerdo, en lo posible, möjlighet lösas på diplomatisk väg. se habrán de solucionar a través de canales 2. Om en tvist inte kan lösas på detta sätt 2. Si la controversia no puede ser de este inom sex (6) månader från den dag då nå- modo resuelta en un plazo de seis (6) meses gondera avtalsslutande parten har begärt a partir de la fecha en que cualquiera de las förhandlingar, skall den på begäran av nå- partes solicitara la realización de negocia- gondera avtalsslutande parten hänskjutas till ciones, a solicitud de cualquiera de las Partes Contratantes, será sometida al Tribu- 3. En sådan skiljedomstol upprättas enligt 3. Dicho Tribunal Arbitral estará consti- följande för varje enskilt fall. Inom två (2) tuido para cada caso en particular del modo månader från det att begäran om skiljeförfa- siguiente. Dentro de los dos meses de reci- rande har mottagits skall vardera avtalsslu- bida la solicitud de arbitraje, cada Parte tande parten utse en medlem till skiljedom- Contratante designará un miembro del Tri- stolen. Dessa två medlemmar väljer en bunal. Dichos dos miembros seleccionarán medborgare i ett tredje land som efter god- luego un nacional de un Tercer Estado qui- kännande av vardera avtalsslutande parten en una vez aprobado por ambas Partes Con- RP 64/2002 rd
kännande av vardera avtalsslutande parten en una vez aprobado por ambas Partes Con- utses till ordförande för skiljedomstolen. tratantes será designado Presidente del Tri- Ordföranden utses inom fyra (4) månader bunal. El Presidente será designado en el från den dag då de två andra medlemmarna plazo de 4 meses a partir de la fecha de de- 4. Si dentro de los períodos especificados har skett inom de tidsfrister som nämns i en el parágrafo 3 de este Artículo no se hu- stycke 3 i denna artikel, kan vilken som bieran realizado las designaciones necesari- helst av de avtalsslutande parterna, om nå- as, cualquiera de las Partes Contratantes en gon annan överenskommelse inte förelig- ausencia de otro Acuerdo, podrán invitar al ger, be presidenten i Internationella domsto- Presidente de la Corte Internacional de Jus- len att verkställa de behövliga utnämning- ticia a realizar las necesarias designaciones. arna. Om presidenten i Internationella dom- Si el Presidente es un nacional de cualquie- stolen är medborgare i någondera avtalsslu- ra de las Partes Contratantes o está de algún tande parten eller annars förhindrad att full- modo impedido de ocupar dicha función, el göra uppgiften, ombeds den i fråga om an- integrante de la Corte Internacional de Jus- talet tjänsteår följande medlem i Internatio- ticia que le sigue en rango que no fuera un nella domstolen som inte är medborgare i nacional de ninguna de las Partes Contra- någondera avtalsslutande parten och som tantes o no estuviera impedido de desempe- inte heller på annat sätt är förhindrad att ñar dicha función, será invitado a realizar fullgöra uppgiften, att verkställa de behöv- 5. Skiljedomstolen skall fatta sitt beslut 5. El Tribunal Arbitral tomará sus deci- med enkel röstmajoritet. Skiljedomstolens siones por mayoría de votos. Las decisiones beslut är slutgiltiga och bindande för varde- del Tribunal serán finales y obligatorias ra avtalsslutande parten. Vardera avtalsslu- para ambas Partes Contratantes. Cada Parte tande parten skall bära kostnaderna för den Contratante se hará cargo de los gastos de medlem som den utsett och för sin repre- sentation i skiljeförfarandet. Kostnaderna Contratante y de su representación en las för ordföranden och andra eventuella kost- actuaciones arbitrales. Ambas Partes Con- nader skall bäras till lika delar av vardera tratantes se harán cargo por igual de los avtalsslutande parten. Skiljedomstolen kan gastos del Presidente, así como también de fatta ett avvikande beslut beträffande för- otros gastos. El Tribunal podrá tomar una delningen av kostnaderna. Till alla övriga decisión diferente en relación a la distribu- delar fattar skiljedomstolen beslut om sina ción de gastos. En todos los demás aspectos el Tribunal Arbitral determinará sus propias Inresa och vistelse i landet för personal Ingreso y permanencia del personal I enlighet med den lagstiftning som till- Cualquiera de las Partes Contratantes, su- lämpas gällande inresa och vistelse i landet jetas a la legislación correspondiente, en för utlänningar, tillåter de avtalsslutande forma regular, con relación al ingreso y parterna inträde till och vistelse på sitt terri- permanencia de no nacionales permitirá a las personas naturales de la otra Parte Con- garskap i den andra avtalsslutande partens tratante y otro personal empleado en rela- land och annan personal som en investerare ción con las inversiones realizadas por un anställt och som arbetar i anslutning till in- inversor de la otra Parte Contratante, que vesteringen, inklusive familjemedlemmar, ingresen y permanezcan en sus territorios för verksamhet i anslutning till investering- con el fin de comprometerse en actividades RP 64/2002 rd
för verksamhet i anslutning till investering- con el fin de comprometerse en actividades relacionadas con inversiones, así como a Om någondera avtalsslutande partens lag- Si las disposiciones legales de cualquiera stiftning eller sådana förpliktelser under in- de las Partes Contratantes u obligaciones ternationell rätt, som är i kraft eller som se- que emanan del derecho internacional, exis- nare ingås mellan de avtalsslutande parterna tentes a la fecha o a ser establecida en el fu- utöver denna överenskommelse, innehåller turo entre las Partes Contratantes, además generella eller specifika bestämmelser en- del presente acuerdo contienen una norma, ligt vilka investeringar som gjorts av den ya sea general o específica, facultando a las andra avtalsslutande partens investerare kan inversiones realizadas por inversores de la medges en behandling som är förmånligare otra Parte Contratante a recibir un tratami- än den behandling om vilken föreskrivs i ento más favorable que el previsto por este denna överenskommelse, skall sådana be- Acuerdo, dichas disposiciones, en cuanto stämmelser, såtillvida som de är förmånli- resulten más favorables para el inversor gare för investeraren, gälla före denna över- Tillämpning av överenskommelsen Denna överenskommelse tillämpas på in- El presente Acuerdo se aplicará a todas vesteringar som investerare från någondera las inversiones realizadas por inversores de avtalsslutande parten har gjort på den andra cualquiera de las Partes Contratantes en el avtalsslutande partens territorium, oberoen- territorio de la otra Parte Contratante, ya sea de av om de har gjorts före denna överens- que fueran realizadas antes o después de la kommelses ikraftträdande eller därefter, entrada en vigor de este Acuerdo pero no se men den tillämpas inte på tvister som har aplicará a las controversias que surgieran, uppstått före överenskommelsens ikraftträ- relativas a una inversión como tampoco a dande och inte heller på anspråk som har un reclamo que fuera solucionado antes de avgjorts före överenskommelsens ikraftträ- Ikraftträdande, giltighetstid och uppsägning Entrada en vigor, duracion y terminacion 1. Las Partes Contratantes mutuamente se varandra när de konstitutionella villkoren notificarán cuando se hubieran completado för ikraftträdandet av denna överenskom- los requisitos constitucionales para la en- melse har uppfyllts. Överenskommelsen trada en vigor de este Acuerdo. El Acuerdo träder i kraft den trettionde dagen efter den entrará en vigor el trigésimo día siguiente a dag då det senare meddelandet har motta- la fecha de recepción de la última notifica- 2. Denna överenskommelse är i kraft un- der en tid av tjugo (20) år, och skall därefter vigor por un período de veinte (20) años, y fortfarande gälla under samma villkor till en adelante seguirá vigente bajo los mismos RP 64/2002 rd
fortfarande gälla under samma villkor till en adelante seguirá vigente bajo los mismos dess det har förflutit tolv (12) månader från términos hasta transcurridos doce (12) me- den dag då någondera av de avtalsslutande ses a partir de la fecha en que cualquiera de parterna genom en skriftlig underrättelse las Partes Contratantes notifique a la otra meddelar den andra avtalsslutande parten por escrito de su intención de terminar el om sin avsikt att säga upp denna överens- 3. I fråga om investeringar som har gjorts 3. Con relación a las inversiones reali- innan denna överenskommelse upphör att zadas previo a la fecha de terminación de gälla, gäller att bestämmelserna i artiklarna 1-13 skall förbli i kraft under en tid av tjugo artículos 1 a 13 permanecerán en vigor por (20) år från den dag då överenskommelsen otro período de 20 (veinte) años a partir de Till bekräftelse härav har undertecknade, En fe de lo cual, los representantes suscri- därtill vederbörligen befullmäktigade, un- tos, debidamente autorizados para ello, fir- 2002 i två originalexemplar på finska, 21 días del mes de marzo del año dos mil spanska och engelska, vilka alla texter har dos en los idiomas finlandés, español e inglés, siendo todos los textos igualmente mer mellan texterna skall den engelska tex- válidos. En caso de divergencias prevale-

Source: http://www.edilex.fi/he/sv20020064.pdf

blc.ge

Legal amendments effected in September 2009: property decreases as a result of natural wear and tear thereof, the taxpayer shall pay the property tax Amendments were made to the Property in the ratio of the earlier established market value. Taxes whereby the tax agencies are granted authority to calculate and apply the market value for the purposes of Property Tax payab

Vhp650_r110113_4dollar_genericdruglist.indd

$4 Generic Drug List* nity is pleased to announce that Saint John Pharmacy is now off ering $4 generic drugs! You can take advantage of this off er for the medications listed below by either coming into the Saint John Pharmacy with your prescriptions and refi lls or by requesting your prescriptions be sent to you by mail order. Prescriptions for the medications listed below are FREE for Va

Copyright © 2010-2018 Pharmacy Drugs Pdf