Forces-nl.org

Z Y B A N™
t a b l e t t e n m e t g e r e g u l e e r d e a f g i f t e
P A T I E N T E N I N F O R M A T I E
Wij raden u aan deze patiënteninformatie te lezen neemt bij te hoge doseringen van Zyban. Houdt u zich voordat u Zyban gaat gebruiken. Als u daarna nog vragen heeft, kunt u uw arts, apotheker of Glaxo • Als u hersenaandoeningen heeft of heeft gehad, of als Wellcome B.V. raadplegen. Het is altijd handig de u andere medicijnen gebruikt die toevallen zouden verpakking te bewaren, want hierop staat het kunnen opwekken moet u extra opletten als u Zyban chargenummer waaraan de fabrikant het produkt kan herkennen. Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk • Als u een alcoholverslaving heeft, als u plotseling voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet door aan ophoudt met het gebruiken van slaapmiddelen anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, (benzodiazepines) of alcohol, als u suikerziekte heeft zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u die behandeld wordt of als u stimulerende middelen of medicijnen tegen overgewicht gebruikt moet u extraopletten als u Zyban gaat gebruiken.
• Ook als uw lever of nieren niet zo goed werken of als W A T I S Z Y B A N ?
u een hoge leeftijd heeft moet u extra opletten als uZyban gaat gebruiken.
Zyban is een geneesmiddel in de vorm van ronde witte Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande tabletten met een gereguleerde afgifte (dit betekent dat waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het de werkzame stof vertraagd wordt afgegeven). Aan één kant staat de tekst GX CH7. De werkzame stofin Zyban is bupropion. Een tablet Zyban bevat 150 milligram bupropion (als Z Y B A N E N Z W A N G E R S C H A P O F B O R S T V O E D I N G
hydrochloride). Verder bevatten de tablettenmicrokristallijne cellulose, hypromellose, Er zijn op dit moment niet voldoende gegevens cysteïnehydrochloride, magnesiumstearaat, macrogol, beschikbaar over het gebruik van Zyban tijdens carnauba was en eetbare zwarte inkt als hulpstoffen en zwangerschap of borstvoeding. Als u zwanger bent of titaandioxide (E171) als kleurstof. Tabletten Zyban zijn borstvoeding geeft en u wilt Zyban (gaan) gebruiken alleen op recept verkrijgbaar. Zyban is verkrijgbaar in dient u eerst met uw arts te overleggen. Het advies is verpakkingen met 30 of 100 tabletten.
om geen borstvoeding te geven tijdens het gebruik van Zyban is in het register van farmaceutische spécialités ingeschreven onder RVG 24160.
In Nederland wordt Zyban op de markt gebracht door:Glaxo Wellcome B.V., Huis ter Heideweg 62, 3705 LZ Z Y B A N E N A U T O R I J D E N O F G E V A A R L I J K E
M A C H I N E S B E D I E N E N
Voordat u gaat autorijden of gevaarlijke machines W A N N E E R S C H R I J F T U W A R T S Z Y B A N V O O R ?
bedienen moet u voorzichtig zijn totdat u redelijk zekerweet dat Zyban uw prestaties niet beïnvloedt. De arts schrijft u tabletten Zyban voor, in combinatiemet ondersteuning van uw motivatie, om u te helpen bijhet stoppen met roken. K U N T U Z Y B A N S A M E N M E T A N D E R E
G E N E E S M I D D E L E N G E B R U I K E N ?
W A N N E E R M A G U Z Y B A N N I E T G E B R U I K E N ?
Het is van belang dat u uw arts of apotheker altijdvertelt welke geneesmiddelen u nog meer gebruikt. Dit Als u weet of als is gebleken dat u overgevoelig bent geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt voor één van de bestanddelen van de Zyban tabletten krijgen. Sommige middelen versterken elkaars werking mag u deze tabletten niet (meer) gebruiken. Van en andere werken elkaar tegen. Als uw arts precies weet overgevoeligheid kan sprake zijn als u na het innemen welke andere medicijnen u nog meer gebruikt kan hij/zij van Zyban plotseling last krijgt van benauwdheid, een beklemd gevoel op de borst, hartkloppingen, gezwollen U moet voorzichtig zijn met het gebruik van de oogleden of lippen, huiduitslag of galbulten. Gebruik, volgende geneesmiddelen: carbamazepine, fenobarbital, indien u de hierboven beschreven klachten herkent, fenytoïne, valproaat en levodopa. Bij sommige middelen Zyban niet meer voordat u overleg heeft gehad met tegen depressie (imipramine, trazodon, paroxetine), sommige middelen tegen psychose (risperidon, Wanneer u last heeft of last heeft gehad van toevallen thioridazine), sommige middelen tegen hartfalen (bijvoorbeeld epileptische aanvallen), van boulimia (vraatzucht) of anorexia (gebrek aan eetlust) mag u hartritmestoornissen (propafenon, flecaïnide) kan de arts de dosering van deze middelen aanpassen, als deze Neem Zyban nooit tegelijkertijd in met geneesmiddelen die het Monoamine Oxidase remmen (MAO-remmers),zoals moclobemide en selegiline. De periode die tussenhet stoppen met deze MAO-remmers en de start van de H O E V E E L Z Y B A N M O E T U G E B R U I K E N E N
behandeling met Zyban tabletten moet zitten zal de arts W A N N E E R ?
Volwassenen
Uw arts heeft u verteld hoeveel Zyban u moet innemen
W A N N E E R M O E T U E X T R A O P L E T T E N ?
en wanneer. Houdt u zich altijd aan dit voorschrift. Degebruikelijke dosering is als volgt: U mag niet meer tabletten Zyban gebruiken dan uw arts De eerste drie dagen 1 tablet Zyban (150 mg heeft voorgeschreven omdat de kans op toevallen toe bupropion) één maal per dag. Daarna 1 tablet Zyban twee maal per dag. Bij het innemen van twee tabletten kunt u het best één tablet 's ochtends en één In het geval dat er bij u een bijwerking optreedt die niet tablet 's avonds innemen. In ieder geval moet er een tijd in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, van minimaal 8 uur zitten tussen de twee innamen.
Inname van uw tabletten elke dag op hetzelfde tijdstipgeeft het beste effect. Het helpt u bovendien teherinneren wanneer u de tabletten moet innemen. U mag H O E K U N T U T A B L E T T E N Z Y B A N H E T B E S T
niet meer dan 2 tabletten Zyban per dag innemen.
B E W A R E N ?
De tabletten Zyban mogen niet worden gekauwd.
Het wordt aanbevolen om een datum vast te stellen voor Zyban tabletten kunt u het beste in de originele het stoppen met roken binnen twee weken nadat u met verpakking beneden 25° C bewaren. Op het doosje en op Zyban bent begonnen, bij voorkeur in de tweede week.
de doordrukstrip kunt u achter "Exp" of "Niet te Uw arts zal u vertellen hoe lang u Zyban moet gebruiken na" de uiterste gebruiksdatum vinden.
gebruiken. De behandeling met Zyban duurt 7 tot 9 Gebruik Zyban na die datum niet meer, maar breng
weken. Als er na 7 weken geen effect van de het geneesmiddel in de verpakking terug naar uw behandeling met Zyban is, zal de arts de behandeling Bewaar geneesmiddelen altijd zo, dat kinderen er nietbij kunnen.
Gebruik bij verminderde leverfunctie
Als uw lever niet zo goed werkt moet u extra opletten
als u Zyban gaat gebruiken. Soms kan de arts de
H O E Z Y B A N U H E L P T O M M E T R O K E N T E S T O P P E N
Zyban™: de combinatie van tabletten en
Gebruik bij verminderde nierfunctie
ondersteuningsprogramma.
Als uw nieren niet zo goed werken moet u extra oplettenals u Zyban gaat gebruiken. Soms kan de arts de Stoppen met roken betekent dat u last kunt krijgen vanontwenningsverschijnselen. Uw lichaam raakt de Gebruik bij verminderde nierfunctie
behoefte aan nicotine immers niet direct kwijt. Zyban™ Als u een hoge leeftijd heeft moet u extra opletten als u helpt de ontwenningsverschijnselen te verminderen en Zyban gaat gebruiken. Soms kan de arts de dosering van uw behoefte om te roken te verkleinen.
Zyban tabletten zijn niet bestemd voor kinderen. Roken zit ook “tussen de oren”. U weet immers precieswaarom u rookt. En misschien weet u nog beter waarom Wat u moet doen wanneer u te veel Zyban heeft
u eigenlijk wilt stoppen. Met andere woorden: u hebt ingenomen: Wanneer u meer Zyban heeft ingenomen
uw persoonlijke reden(en) om er een punt achter te dan uw arts heeft voorgeschreven is het raadzaam zetten. Zyban™ helpt u daarbij. Met een onmiddellijk contact met uw arts op te nemen.
ondersteuningsprogramma, dat helemaal draait om u:• uw rookgedrag; Wat u moet doen wanneer u bent vergeten om Zyban
in te nemen: Neem nooit een dubbele dosis van Zyban
in om zo de vergeten dosis in te halen.
• uw sterke en uw zwakke momenten;• uw succes! W E L K E B I J W E R K I N G E N Z I J N E R B E K E N D ?
Het ondersteuningsprogramma bestaat onder andere uit:• het boekje (verkrijgbaar via uw apotheek) Zoals alle geneesmiddelen kan Zyban bijwerkingen Soms werden gemeld koorts, pijn op de borst, blozen, • de video (op verzoek verkrijgbaar via de telefoonlijn) versnelde hartslag, slapeloosheid, hoofdpijn,duizeligheid, trillende handen, tremor, verwardheid,onrust, concentratieverlies, verlaging of verhoging van M E E R I N F O R M A T I E ?
de bloeddruk, oorsuizen, vermoeidheid, misselijkheid,angststoornissen, toevallen (zie "Wanneer moet u extra Indien u meer informatie wilt, neemt u dan contact op opletten") en depressie. Verder werden gemeld jeuk, met uw huisarts, apotheker of Glaxo Wellcome B.V. zweten, gebrek aan eetlust, droge mond,smaakstoornissen, moeilijke stoelgang en problemen metzien. Deze bijsluiter is voor het laatst herzien/goedgekeurd op Ernstige bijwerkingen komen zelden voor. Treedt één van de onderstaande bijwerkingen op dan is hetmogelijk dat u een allergische reactie heeft op Zyban.
Neem in dit geval onmiddellijk contact op met uw arts.
• Overgevoeligheidsreacties• Kortademigheid Copyright Glaxo Wellcome B.V., november 1999 Huiduitslag kan voorkomen. Raadpleeg in dit gevalaltijd uw arts. De uitslag verdwijnt doorgaans als debehandeling wordt gestaakt. Heel zelden heeft dehuidreactie een ernstig beloop.

Source: http://www.forces-nl.org/download/zyban.pdf

jornadaseducacion.unlu.edu.ar

VIII JORNADAS DE EDUCACIÓN EN PERCEPCIÓN REMOTA EN EL ÁMBITO DEL MERCOSUR 13 al 16 DE NOVIEMBRE DE 2011 PROGRAMA MIERCOLES 16 CONFERENCIA INVITADA CURSO INTERNACIONAL- DA ESPECIALIZAÇÃO AO MESTRADO PROFISIONAL: CONSTRUINDO CAPACIDADES NA AMÉRICA LATINA 9:00 – 9:30 Dra. Tania María Sausen (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais y Centro Regional Sul de Pesquisas

Standard ts and cs

TriCor Technologies Terms and Conditions of Sale These TriCor Technologies Terms and Conditions of Sale ("Agreement") apply to all quotations made by and purchase orders entered into by TriCor Technologies for the sale of standard and custom goods and services (collectively, "Product" or "Products") to Customer. Additional Terms and Conditions apply for t

Copyright © 2010-2018 Pharmacy Drugs Pdf