Design

AGFIMS: HOUSEHOLD LISTING SCREENER No.
Region/ Mkoa ____________________________________________________________________________________ District: Wilaya____________________________________________________________________________________ Ward:Kata _______________________________________________________________________________________ EA:Eneo la utafiti__________________________________________________________________________________ Plot No.Kiwanja namba_____________________________________________________________________________ Name of Household Head / Jina la mkuu wa kaya. Name of Respondent / Jina la mhojiwa. Respondent phone number/namba ya simu ya muhojiwa. RELATION TO HH HEAD/ UHUSIANO NA MKUU WA KAYA
1. Head of household/Mkuu wa kaya; 2. Husband/wife of head of HH/Mke/mume wa mkuu wa kaya: 3.Child of HH/ Mtoto wa mkuu wa kaya; 4.Parent of HH/ Mzazi wa mkuu wa kaya; 5.Sibling of HH/Kaka/Dada wa mkuu wa kaya: 6.Other relations/Mahusiano mengine; 7.Household employee/not related to head of HH/Mwajiriwa katika kaya/hana uhusiano na mkuu wa kaya; 8. No response/ Hakuna jibu Interviewer name/jina la muhoji.___________________________________Interviewer number/namba ya muhoji. Supervisor name/Jina la msimamizi________________________________supervisor name/namba ya muhoji. D1: How many people live in this household: Ni watu wangapi wanaishi katika kaya hii?.
D2: How many people in this HH are aged 18 years and above: Ni watu wangapi katika kaya hii wana umri wa miaka 18 na zaidi?._
D3: How many peole in this household aged below 18 years :Ni watu wangapi katika kaya hii wana umri chini ya miaka 18?
S1: Is there anyone in this household aged 18 years and above who generates income from the following activities?READ OUT OPTIONS
AND TICK AS APPROPRIATE/
Kuna yeyote katika kaya hii mwenye umri wa miaka 18 na kuendelea ambaye anaanapata kipato kkutokana
na vyanzo vifuatavyo.? MSOMEE MUHOJIWA NA UWEKE ALAMA PANAPO STAHILI
S2: How many people are engaged in ______ (READ OUT EACH OPTION MENTIONED IN S1 AND RECORD)ni watu wangapi wanao
jishughulisha na .(MSOMEE KILA ILIYOTAJWA KATIKA S1 NA UANDIKE ATAKAVYO JIBU.)

Synovate Research Reinvented Company 1. Grow crops and sell/Kulima mazao na
Yes/Ndiyo
No/Hapana
kuyauza.
2. Rear livestock/poultry/fish /bees and sell it or a by-product of it/ Kufuga mifugo/kuku/samaki/ maharage na kuyauza au kuuza mazao yatokanayo 3. Buy/get agricultural product from farmers (crops; fish; livestock; poultry etc) and sell it/ kununua / kupata bidhaa za kilimo mfano (mazao,samaki, mifugo. 4.Buy/get agricultural product from farmers(crops; fish; livestock; poultry etc) , do something to it, and sell it in a different form /Napata bidhaa za kilimo kama (mazao,samaki;mifugo;kuku nk) kisha navifanyia maboresho/kuongezea thamani na ninaviuza tena katika mfumo mwingine. 5. Make/manufacture inputs and implements that is(Hoes, tractors, fertilizers, pesticides’) used for farming activities and sell them.kutengeneza/Nazalisha bidhaa za kilimo (mazao,samaki;mifugo;kuku nk) kisha ninauza.
6. Provide a service to mainly farmers or farming related activities e.g. lease tractors, repair equipment, provide transport or equipment, provide warehousing/storage, provide processing equipment, supply farming labour, provide financial or other professional services/kutoahuduma mfano marekebisho ya vifaa, natoa usafiri au vifaa, natoa huduma ya ghala/utunzaji, natoa vifaa vya kutengezea, namiliki ardhi na kuikodisha, nasamabaza nguvu kazi za kilimo, natoa huduma za kifedha au hudumua nyinginezo za kitalaam.
7. Rent land to farmers/ Kukodisha ardhi kwa wakulima.
8. Sell products to farmers for farming purposes e.g seeds, agrochemicals fertilizers Agrovets/Kuuza bidaa kwa wakulima kwa madhumuni ya kilimo mfano mbegu, mbolea 9.eoftheabove/Hakunakatiyahizo..
Synovate Research Reinvented Company 1.IF NONE (code 9) IN THE HOUSEHOLD WRITE 0 AND MOVE TO THE NEXT HOUSEHOLD
2.IF CODE 1 OR 2 IN S1>>>>CONTINUE KAMA GERESHO 1 au 2 KATIKA S1>>>ENDELEA

3.IF CODE 3-8 IN S1>>>>>GO TO S9/KAMA GERESHO 3-8 KATIKA S1 >>> NENDA S9

S3a.1: Please tell the name/s of person/people who grow and sell crops/Tafadgali niambie jina la anaye lima na kuuza mazao
S3a.2.Please tell me the name/s of persons who rear livestock/poultry/fish and sell it)tafadhali niambie jina la mtu anaye fuga mifugo mfano
kuku /samaki na kuwauza na kuiuza
INCASE MORE THAN ONE NAME HAS BEEN PROVIDED IN S3A. ASK: S3b.IF NOT CODE ONE
ASK.INCASE OF ONE NAME, TICK SEPARATE BUSINESS IN 3 B AND CONTINUE WITH S4.KAMA MAJINA ZAIDI YA MOJA
YAMETOLEWAKATIKA S3A ULIZA S3B. KAMA GERESHO MOJA ONESHA KAMA BIASHARA TOFAUTI NA ENDELEA NA S4.
S3b.
You have told me that there is more than one person engaging in growing crops and or rearing livestock are they engaging in these
activities as a family or they are different/independent activities./Umeniambi kuna watu zaidi ya mmoja ambao wanajihusisha na kulima
mazao na kufuga mifugo, Je wanajishughulisha katika shughuli hii kama familia au kama shughuli binafsi?
Ask: Who is the decision maker and consider them as one business? Indicate on 3b. / Ni nani ndiye mtoa maamuzi mkuu na anaichukulia
kama biashara moja?
Engaging as different/independent activities>>>>>>>>>>>>>>Treat them as separate businesses and and ask for each person
S4:
What is the annual income -------- (mention name) from all the farming-related activities? INTERVIEWER ENSURE THAT THE
RESPONDENT ACOUNTS ALL INCOME EITHER SEASONAL ANNUAL FROM DIFFERENT FARM CROPS AND LIVESTOCK
more than
tshs. 490,521 per year or less? / Kipato cha .(TAJA JINA) kwa mwaka kutoka katika shughuli zote zinazo husiana na kilimo ni
kiasi gani? MUHOJI HAKIKISHA KWAMBA MUHOJIWA AMEJUMUISHA MAPATO YOTE YAWE KUTOKA SHUGHULI MBALIMBALIZA
KILIMO NA UFUGAJI.
Unaweza kusema ni zaidi ya 490,521 kwa mwaka au ni chini ya hapo?
INDICATE HOW THE INCOME WAS ARRIVED AT:
S5: What is the land size that ----------------uses for the purpose of the farming activities? Would you say it is more than 2 acres or less?/
Arthi anayotumia .kwa ajili yakilimo ina ukubwa gani?Unaweza kusema ni zaidi ya eka 2 au ni chini ya eka 2
IF RESPONDENTS SAYS ITS IS 2 ACRES GIVE CODE 1
S4:Annual income/
S5:Acreage
S3a.1:Name/Jina
Engaging in activities as a family
Engaging as different/independent activities
actual amount
kiasi kamili
decision maker
Separate business
More than Tshs. 490,521; /
Zaidi ya 490,521;
Less than Tshs. 490,521;
Chini ya 490,521;
grow and sell crops
lima na kuuza mazao
rear livestock/poultry/fish and sell it
anaye fuga mifugo na kuwauza
Mzalishaji aliyefuzu
less than 2 acres
chini ya heka
Qualified Producer/
More than 2 acres; /
Zaidi ya eka 2
chini ya heka 2
IF A PERSON HAS CODE 1 IN BOTH S4 AND S5 TICK AS A QUALIFIED PRODUCER/ KAMA MTU ANA ALAMA YA VEMA KWA
GERESHO 1 KWA ZOTE S4 NA S5 MUWEKEE ALAMA KAMA ALIYE FUZU.

S6. TOTAL NUMBER OF QUALIFIED PRODUCERS/JUMLA YA WAZALISHAJI WALIOFUZU.
Synovate Research Reinvented Company S7. Please tell the name/s of person/ people who ------ (Read out the activity)? READ ONLY THE CATEGORIES WHICH THEY TICKED IN
S1/
Tafadhaali niambie jina la mtu anaye .(SOMA SHUGHULI)SOMA ZILE ZILIZOTAJWA KATIKA S1
S8: What is the annual income -------- (mention name) from the farming-related activities? Is it more or less than Tshs. 490,521 per year:
WRITE APPROPRIATE CODE/Kipato cha .(SOMA JINA)kwa mwaka kinacho tokana na shughuli za kilimo ni kiasi gani? Unaweza
kusema ni zaidi ya 490,521 kwa mwaka au ni chini ya hapo?INDICATE HOW THE INCOME WAS ARRIVED AT:
S9: IF A PERSON HAS CODE 1 IN S8 TICK AS A QUALIFIED PROCESSOR OR SERVICE PROVIDER AS APPROPRIATE/KAMA MTU
ANA ALAMA YA VEMA KATIKA GERESHO 1 KATIKA S8, MUWEKE KAMA MUHOJIWA ALIYE FUZU KATIKA KUNDI LA
WACHAKATAJI AU WATOA HUDUMA.

IF RESPONDENT HAS MORE THAN ONE SERVICE PROVISION BUSINESS ADD THE TOTAL INCOME TO DETERMINE IF
QUALIFIES OR NOT (code 3,5,6,7,8 in S2)
More than Tshs.490,521
Zaidi ya 490,521
Less than Tshs. 490,521
Chini ya 490,521
Buy/get agricultural product from farmers (crops; fish; livestock; poultry etc) , add value to it, and sell it in a different form/Napata bidhaa za kilimo Processor/
mchakataji
kama (mazao,samaki;mifugo;kuku nk) kisha navifanyia 2.____________________maboresho na ninaviuza tena katika mfumo mwingine Buy/get agricultural product from farmers (crops; fish; livestock; poultry etc) and sell it Napata bidhaa za kilimo kama (mazao,samaki;mifugo;kuku nk) service provider/
mtoa huduma
kisha navifanyia maboresho na ninaviuza tena katika 2. ____________________mfumo mwingine Make/manufacture inputs and implements that is 1._____________________(Hoes, tractors, fertilizers, pesticides’) used for farming activities and sell them/ kutengeneza/Nazalis 2._____________________ service provider/
mtoa huduma
ha bidhaa za kilimo (mazao,samaki;mifugo;kuku nk) kisha ninauza.
Provide a service to mainly farmers or farming related activities e.g. lease tractors, repair equipment, provide transport or equipment, 1.____________________provide warehousing/storage, provide processing equipment, supply farming labour, provide financial 2. ___________________or other professional services/ kutoa huduma mfano service provider/
mtoa huduma
marekebisho ya vifaa, natoa usafiri au vifaa, natoa huduma ya ghala/utunzaji, natoa vifaa vya kutengezea, namiliki ardhi na kuikodisha, nasamabaza nguvu kazi za kilimo, natoa huduma za kifedha au hudumua nyinginezo za kitalaam.
Rent land to farmers /Kukodisha ardhi kwa wakulima service provider/
mtoa huduma
Sell products to farmers for farming purposes e.g. seeds, agrochemicals fertilizers/agrovets /Kuuza 1. _____________________bidaa kwa wakulima kwa madhumuni ya kilimo service provider/
mtoa huduma
mfano mbegu, mbolea nk.. 2. _______________________ Synovate Research Reinvented Company S10. TOTAL NUMBER OF QUALIFIED PROCESSORS/ IDADI YA WALIOFUZU KAMA WACHAKATAJI__________________________
S11. TOTAL NUMBER OF QUALIFIED SERVICE PROVIDERS/IDADI YA WALIOFUZU KAMA WATOA HUDUMA___________________
S12. FOR INTERVIEWER: AS PER S6, S10 AND S11 LIST THE NAMES OF THE QUALIFYING MEMBERS OF THE HOUSEHOLD AND
THE CATEGORY OF AGRIBUSINESS THEY QUALIFY IN ACCORDING TO THE SCREENER. INDICATE THE NUMBER OF
BUSINESSES THE RESPONDENT IS OPERATING
IN CASE AN INDIVIDUAL FALLS IN MORE THAN ONE CATEGORY, ASK: WHAT IS (INSERT NAME)’S MAIN SOURCE OF
AGRIBUSINESS INCOME?

Nature of Agribusiness they Qualify
in according to the Screener
Name of Qualifying Household Members
Processor
Producer
Service Provider
Main Source of
Agribusiness Income
S13 TOTAL NUMBER OF PEOPLE WHO RUN AGRIBUSINESS (S6+S10+S11)
(If a person has more than one count him only once).
S13 TOTAL NUMBER OF AGRIBUSINESS
Producers.
Processors.
Service provider.
Synovate Research Reinvented Company

Source: http://www.fsdt.or.tz/fileadmin/downloads/agfims/Screener_revised31-apr-11___1_.pdf

Elementary statistics

This test is due in class on Monday, December 6. Questions 1-5 are worth 2 points each. Circle the best answer. Justification is not required. 1. The stronger the linear relationship between paired-sample data X and Y, the closer the correlation coefficient is to +1 or -1. True 2. Suppose you calculate the correlation coefficient r between temperature X and volume Y. Then you recalculate

Chapter 5: sample problems for homework, class or exams

CHAPTER 5: SAMPLE PROBLEMS FOR HOMEWORK, CLASS OR EXAMS These problems are designed to be done without access to a computer, but they may require a calculator. 1. For each scenario below, choose the most likely method of analysis and write the corresponding letter in the blank. #1 two-sample t test #5 McNemar’s test #6 two-sample test for medians A. ___ Household incomes are often extremel

Copyright © 2010-2018 Pharmacy Drugs Pdf