Microsoft word - kvarnensamkommunforvaltningsstadga.docx

Kvarnen samkommun
FÖRVALTNINGSSTADGA

Godkänd av samkommunstämman den 14.12.2010.
Genom denna förvaltningsstadga upphävs tidigare förvaltningsstadga för Samkommunen för Kronoby folkhögskola. Kapitel 1 Allmänna föreskrifter

1 § Tillämpning
Samkommunstämmans uppgifter och ansvar bestäms i kommunallagen, i samkommunens grundavtal och i samkommunstämmans arbetsordning. Förvaltningsstadgan innehåller bestämmelser om samkommunens organisation och förvaltning, samkommunens organs befogenheter och delegering av dem, beslutsfattande och sammanträdesförfarande, organisering av förvaltningen samt om revisionen. Utöver förvaltningsstadgan har samkommunen en arvodesstadga för samkommunens förtroendevalda. Förvaltningsstadgan kommer i andra hand i förhållande till lagstiftning, grundavtalet och arvodesstadgan. 2 § Uppgift
Uppgiften för Samkommunen för Kronoby folkhögskola utgår från Lagen om fritt bildningsarbete 21.8 1998/632. Det fria bildningsarbetet syftar till att utifrån principen om livslångt lärande anordna
utbildning som stöder sammanhållningen och jämlikheten i samhället samt ett aktivt
medborgarskap. Målet för undervisningen inom det fria bildningsarbetet är att främja
individers mångsidiga utveckling, välmående och välfärd och att främja demokrati,
pluralism, hållbar utveckling, kulturell mångfald och internationalism. Det fria
bildningsarbetet kännetecknas av studier efter eget val, samhörighet och delaktighet.
Läroanstalter för fritt bildningsarbete kan också ordna utvecklings- och
serviceverksamhet
som stöder utbildningen eller på ett nära sätt ansluter sig till den.
Bestämmelser om grundläggande utbildning, gymnasieutbildning, yrkesutbildning och
grundläggande konstundervisning som läroanstalterna för fritt bildningsarbete ordnar finns
i lagen om grundläggande utbildning (628/1998), gymnasielagen (629/1998), lagen om
yrkesutbildning (630/1998), lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998) och
lagen om grundläggande konstundervisning (633/1998).
Läroanstalter som ordnar fritt bildningsarbete ska samarbeta med andra läroanstalter för fritt bildningsarbete inom samma region, riksomfattande läroanstalter för fritt bildningsarbete, anordnare av utbildning och högskolor. Samkommunen för Kronoby folkhögskola kan också erbjuda fortbildning för organisationer inom den privata och offentliga sektorn. 3 § Vidaredelegering av befogenheter
Befogenhet som i förvaltningsstadgan har överförts på ett organ eller en tjänsteinnehavare kan delegeras vidare till ett underordnat organ eller en underordnad tjänsteinnehavare, om inte något annat föranleds av lag. Delegering av beslutanderätt görs som skilt beslut, och en beslutsförteckning bifogas som bilaga till arkivexemplaret av förvaltningsstadgan. Rektor håller förteckningen aktuell och en rapport ges årligen till samkommunstyrelsen. När beslut görs i ärende där beslutanderätt har delegerats bör organets fastställda principer och allmänna direktiv följas och protokoll över beslutet uppgörs alltid. Kapitel 2
Organisation och förvaltning
4 § Utbildningsanordnares namn och hemort
Utbildningen anordnas av Kvarnen Samkommun, vars hemort är Kronoby kommun.
5 § Utbildningstillstånd
Samkommunen har genom undervisningsministeriets beslut a) tillstånd att driva en politiskt och religiöst obunden folkhögskola (OKM/27/532/2011) med utbildning främst för vuxna. Skolan bedriver också filialverksamhet vid Nordiska Konstskolan i Karleby; b) tillstånd att anordna yrkesinriktad tilläggsutbildning (dnr 154/530/2006) som förbereder för yrkesexamen och specialyrkesexamen och annan yrkesinriktad tilläggsutbildning både i läroanstaltsform och i form av läroanstaltsutbildning. 6 § Verksamhetsorter
Utbildning anordnas för tillfället vid samkommunens enheter i Kronoby (Kronoby folkhögskola) och Karleby (Nordiska Konstskolan). 7 § Samkommunens organ
Samkommunstämman eller samkommunstyrelsen kan dessutom tillsätta kommittéer för att sköta vissa bestämda uppgifter. 8 § Samkommunens ledande tjänsteinnehavare
Samkommunens ledande tjänsteinnehavare är rektor för Kronoby folkhögskola, samkommunens utvecklingschef och samkommunens tekniska chef. 9 § Organisation och ledning
Samkommunens verksamhet leds av rektor för Kronoby folkhögskola. För utvecklingsarbete ansvarar en utvecklingschef och för fastigheter och teknik ansvarar en teknisk chef, underställda rektor för Kronoby folkhögskola. För den pedagogiska verksamheten inom respektive linje ansvarar linjeledare, underställda rektor för Kronoby folkhögskola. Nordiska Konstskolans verksamhet leds av en konstnärlig ledare och en huvudlärare, underställda rektor för Kronoby folkhögskola. 10 § Samkommunens förvaltning
Samkommunens förvaltning innefattar samkommunens administrativa tjänster samt fastighets-, IKT-, arbetarskydds-, utvecklings- och marknadsföringsfunktioner. De administrativa tjänsterna leds av rektor för Kronoby folkhögskola och består av - berednings- och sekreteraruppgifter för samkommunens stämma, styrelse och - dokument- och ärendehantering - ekonomi- och personalförvaltning - ledning av arbetarskyddet och samarbetsförfarandet - juridiska tjänster - externa rapporteringsuppgifter till olika myndigheter Samkommunens fastighets- och IKT-funktioner leds av samkommunens tekniska chef. Samkommunens utvecklings- och marknadsföringsfunktioner leds av samkommunens utvecklingschef. 11 § Ledningsgrupper
1) Samkommunens strategiska ledningsgrupp består av rektor, utvecklingschef, teknisk chef samt huvudlärare och/eller konstnärlig ledare för Nordiska Konstskolan. Ledningsgruppen kan vid behov förstärkas med ordförande för samkommunstyrelse och ordförande för samkommunstämma som båda har rätt att även i övrigt närvara på eget initiativ. Till uppgifterna hör att utarbeta idéer, visioner, målsättningar och strategier för framtiden samt att leda, samordna, följa upp, utveckla och utvärdera verksamheten. Gruppen sammankommer på initiativ av rektor, utvecklingschef eller huvudlärare. 2) Nordiska konstskolans ledningsgrupp består av huvudlärare och/eller konstnärlig ledare, Kronoby folkhögskolas rektor, samkommunens utvecklingschef, två representanter för samkommunstyrelsen och en representant för Stiftelsen för Nordiska Konstskolan. Vid behov inkallas sakkunnig personal från Nordiska Konstskolan. 12 § Samkommunstyrelsen
13 § Samkommunstyrelsens allmänna uppgifter
Samkommunstyrelsens huvudsakliga uppgifter är att - ansvara för samkommunens förvaltning och ekonomi - ansvara för beredningen och verkställigheten av samkommunstämmans beslut - övervaka beslutens laglighet - representera samkommunen, företräda samkommunen och föra samkommunens talan till den del uppgifterna inte delegerats till samkommunens ledande tjänstemän Samkommunstyrelsens uppgifter är stadgade i kommunallagen och i grundavtalet. 14 § Samkommunstyrelsens beslutanderätt i allmänna frågor
Samkommunstyrelsen ger bemötande på besvär som anförts över samkommunstämmans beslut. 1) upptagande av budgetlån inom de gränser som samkommunstämman ställt 2) beviljande av skadeersättningar i sådana fall, då samkommunen är ersättningsskyldig och ifråga varande risk inte är försäkrad 3) besluter om avskrivning av utestående fordringar 4) besluter om användningsrätt gällande kreditkort 5) godkännande av de byggnadshandlingar som myndigheterna förutsätter inom de 6) val av entreprenörer, uppgörande av entreprenadavtal, mottagande av utförda arbeten, bestämmande av säkerheter för entreprenadavtal samt godkännande av redovisningar för byggnadsarbeten där samkommunen är byggherre 7) tillsättande av planerings- och byggnadskommittéer 8) gränser för försäljning och inköp av anläggningstillgångar 9) uthyrning av byggnader och markområden för längre tid än 1 år 10) ramar för uppgörande av avtal 11) köp och försäljning av aktier och andelar 12) ansökan om utbildningstillstånd 13) ansökan om ändring av utbildningskvoter 14) försöksverksamhet som kräver tillstånd av undervisningsministeriet 15) godkännande av ordningsregler 16) godkännande av allmänna planer som berör studerande och personal 15 § Samkommunstyrelsens beslutanderätt vid ekonomisk styrning
Samkommunstyrelsen ansvarar för samkommunens förvaltning och ekonomi. Detta innebär att samkommunstyrelsen - ansvarar för att samkommunens verksamhet är målinriktad, resultatbringande och - redogör i verksamhetsberättelsen för hur målen för verksamheten har uppnåtts - i verksamhetsberättelsen till samkommunstämman ger förslag till åtgärder som gäller räkenskapsperiodens resultat samt balansering av ekonomin - årligen vid budgeteringen fastställer en gräns för avskrivningsbara investeringar Kapitel 3
Sammanträdes- och förvaltningsförfarande
16 § Tillämpning
Bestämmelserna i detta kapitel skall iakttas när det är fråga om samkommunens organs sammanträden, frånsett samkommunstämmans sammanträden. Om dessa stadgas i samkommunstämmans arbetsordning. 17 § Tid och plats för sammanträde
Organen sammanträder på tider och platser som de själva bestämmer. Ett sammanträde hålls också om ordföranden anser det nödvändigt eller om majoriteten av ledamöterna gör en framställning om detta till ordföranden. 18 § Sammankallande
Ordföranden sammankallar till sammanträde, eller om han är förhindrad, viceordföranden. Sammanträdeskallelsen skrivs på svenska och anger tiden och platsen för sammanträdet samt de ärenden som skall behandlas. Föredragningslistan sänds om möjligt i samband med kallelsen. Kallelsen sänds minst fem dagar före sammanträdet till ledamöterna och till de övriga som har rätt eller skyldighet att närvara, på det sätt som organet bestämmer. 19 § Fortsatt sammanträde
Om ärendena inte kunnat behandlas vid ett sammanträde kan de överföras till ett fortsatt sammanträde, till vilket en särskild kallelse inte behöver utfärdas. De som varit frånvarande skall dock underrättas om det fortsatta sammanträdet. 20 § Inkallande av ersättare
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde skall kalla in sin ersättare. När en ledamot är jävig eller förhindrad att delta i behandlingen av något ärende kan han kalla in sin ersättare att delta i behandlingen av ärendet. Också ordföranden eller föredraganden kan förmedla kallelsen till ersättaren. 21 § Sammanträdesrutiner
Efter att ha öppnat sammanträdet konstaterar ordföranden dess laglighet och beslutförhet Ärendena behandlas i den ordning som framgår av föredragningslistan, om inte organet besluter något annat. Organet kan av särskilda orsaker besluta att ta upp ett ärende som inte är nämnt i kallelsen till behandling. 22 § Ledning av sammanträde
Ordföranden leder behandlingen av ärendena samt svarar för ordningen vid sammanträdet. Efter att ha gett en varning får ordföranden bestämma att den som uppträder olämpligt skall avlägsnas. Om det uppstår oordning skall ordföranden avbryta eller upplösa sammanträdet. 23 § Tillfällig ordförande
Om både ordföranden och viceordföranden är frånvarande eller jäviga i något ärende skall en tillfällig ordförande väljas för sammanträdet eller för behandlingen av ärendet i fråga. 24 § Närvaro vid sammanträden
Vid samkommunens organs sammanträden har förutom ledamöterna följande personer rätt att närvara och yttra sig: - vid samkommunstyrelsens sammanträden: stämmans ordförande och viceordförande samt folkhögskolans rektor och vald personalrepresentant. Vid behov inkallas med rätt att närvara och yttra sig utvecklingschef, teknisk chef eller personalrepresentant för ekonomiförvaltningen. - vid övriga organs sammanträden: samkommunstyrelsens ordförande eller annan av samkommunstyrelsen för sig utsedd representant, samt folkhögskolans rektor Om rätten för andra än ovan nämnda personer att närvara och yttra sig beslutar organet i fråga. 25 § Föredragning
Ärendena avgörs vid sammanträdena på föredragning av folkhögskolans rektor eller vid behov (ärendets natur, jäv, förhinder eller då tjänsten är obesatt) av samkommunens utvecklingschef, samkommunens tekniska chef eller annan sakkunnig tjänsteinnehavare. Föredragandens förslag ligger till grund för behandlingen. Om föredraganden har ändrat det förslag som finns på föredragningslistan innan organet fattat beslut i ärendet, läggs det ändrade förslaget till grund för behandlingen. Om förslaget har återtagits måste ärendet avlägsnas från föredragningslistan, om inte organet besluter något annat. Om föredraganden är frånvarande eller jävig fungerar hans ställföreträdare som föredragande. Organet kan av särskilda skäl besluta att ett ärende behandlas utgående från ordförandens redogörelse, utan föredragning av en tjänsteinnehavare. 26 § Konstaterande av jäv
Person som är jävig skall själv meddela om detta. Organets ordförande skall vid behov begära att organet avgör om en ledamot eller annan person med närvarorätt är jävig. 27 § Omröstning, val och avvikande mening
I fråga om omröstning och val gäller i tillämpliga delar det som föreskrivs i samkommunstämmans arbetsordning. En person som deltagit i beslutsfattandet, och som har gjort ett motförslag eller röstat emot beslutet, har rätt att anmäla avvikande mening om beslutet avviker från beslutsförslaget. Detta gäller även för föredraganden. Anmälan skall göras direkt efter att beslutet fattats. Före protokolljusteringen inlämnade skriftliga motiveringar fogas till protokollet. Den som röstat emot beslutet eller som anmält avvikande mening är inte ansvarig för beslutet. Föredraganden är ansvarig för ett beslut som fattats på basis av föredragningen, om han inte anmält avvikande mening. 28 § Upprättande, justering och framläggande av protokoll
Protokollsspråket är svenska om inte organet bestämmer annorlunda. Protokollet upprättas av en protokollförare under ledning av ordföranden. Det undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av protokollföraren. Protokollet justeras på det sätt som organet besluter. Protokollet hålls offentligt framlagt under den tid och på den plats som organet bestämmer efter att framläggandet tillkännagetts minst en dag tidigare. - organets namn - tidpunkten för sammanträdets början och slut - sammanträdesplatsen - de närvarande och frånvarande samt i vilken egenskap deltagarna varit närvarande - sammanträdets laglighet och beslutförhet - ärendets rubrik - namnet på och kontaktuppgifter för den som berett ärendet - redogörelse för ärendena - beslutsförslag - eventuellt jäv - framlagda förslag och huruvida de fått understöd - omröstningar: omröstningssätt, omröstningsprocedur - omröstningsproposition - omröstningsresultat - val, valsätt och valresultat - konstaterande av beslut - avvikande mening - anvisningar för rättelseyrkande och besvärsanvisning - ordförandens underskrift - protokollförarens kontrasignering - anteckning om justering av protokollet - anteckning om framläggande, om protokollet hållits offentlig framlagt De anvisningar för överklagande som fogas till protokollet skall innehålla nödvändiga anvisningar om rättelseyrkande eller en besvärsanvisning. I den anvisning som fogas till protokollet skall anges besvärsmyndighet, besvärstid och vad en besvärsskrift skall innehålla. Till ett beslut som inte kan överklagas skall fogas en anteckning om detta och en hänvisning till den punkt i en lag eller förordning som förbudet stöder sig på. Det som bestämts ovan gäller i tillämpliga delar även beslut som fattas av en tjänsteinnehavare eller en förtroendevald. 29 § Rätt att ta över ärenden
Samkommunstyrelsen, samkommunstyrelsens ordförande eller föredragande kan besluta att överta ett ärende till behandling i samkommunstyrelsen. 30 § Meddelande av beslut i ärenden som överordnat organ kan överta till behandling
Rektor för Kronoby folkhögskola underrättar i samband med styrelsemöten samkommunstyrelsen om beslut som han fattat, med beslutsförteckning som bilaga. Beslutet att överta ärendet skall meddelas den underlydande nivån inom tre dagar efter att beslutet har tillkännagetts. Om den underlydande nivån inte mottagit övertagningsbeslut inom tre dagar efter att dess beslut har tillkännagetts verkställs beslutet i stadgad ordning. I enlighet med kommunallagen skall ett ärende tas till behandling i ett högre organ senast inom den tid inom vilken rättelseyrkande skall framställas. Kapitel 4
Ledande tjänsteinnehavares uppgifter och beslutanderätt
31 § Kronoby folkhögskolas rektor
Rektor fungerar som förman för samkommunens personal och leder samkommunens förvaltning, ekonomi och övriga verksamhet. Om ansvarsområden, arbetsuppgifter, beslutanderätt och ställföreträdare definieras utförligare i befattningsbeskrivning. 32 § Utvecklingschef och teknisk chef
Samkommunens utvecklingschef ansvarar för övergripande planering av åtgärder som rör samkommunens framtida verksamhet och profilering. Samkommunens tekniska chef ansvarar för övergripande planering av åtgärder som rör samkommunens fastigheter och tekniska utrustning. Om ansvarsområden, arbetsuppgifter och beslutanderätt definieras utförligare i befattningsbeskrivning. Kapitel 5
Befogenheter i personalfrågor
33 § Tillämpning
Beslut i frågor som anknyter till tjänsteförhållande och tjänsteinnehavare och som regleras i lagen om kommunala tjänsteinnehavare (304/03) eller i en annan lag fattas av samkommunstyrelsen om inte annat sägs i lagen eller denna förvaltningsstadga. För befattningar tillämpas inom samkommunen i huvudsak samma principer som för tjänster. 34 § Inrättande och indragning av tjänster samt ombildning av tjänsteförhållande till
arbetsavtalsförhållande

Samkommunstyrelsen besluter om inrättande och indragande av tjänster, med undantag av rektorstjänst, som samkommunstämman besluter om. 35 § Ansökan om tjänst
Tjänster ledigförklaras av samkommunstyrelsen (rektorstjänsten) eller rektor. En tillfällig tjänsteinnehavare som är avsedd att anställas för högst sex månader eller vars tillfälliga tjänsteförhållande förlängs kan dock anställas utan ledigförklarande. 36 § Behörighetskrav
Samkommunstyrelsen fastställer behörighetskrav för ledande tjänsteinnehavare. Behörighetskraven för undervisningspersonal och övrig personal följer förordning och fastställs av rektor. Rektor beslutar om anställning i tjänsteförhållande för viss tid oberoende av särskilda behörighetskrav, enligt 6 § 2 mom. i lagen om kommunala tjänsteinnehavare. 37 § Val av personal
Personalen anställs till Samkommunen för Kronoby folkhögskola. Prövotid tillämpas vid alla anställningar. Om beslutanderätt i frågor som gäller anställning och beviljande av ledigheter stadgas i bilaga till denna stadga. 38 § Förflyttning av tjänsteinnehavare till ett annat tjänsteförhållande
Beslut om förflyttning av en tjänsteinnehavare til ett annat tjänsteförhål ande i enlighet med 24 § i lagen om kommunala tjänsteinnehavare fattas av samkommunstyrelsen. 39 § Samkommunstyrelsens beslutanderätt i personalfrågor
- godkänner befattningsbeskrivning för rektor, utvecklingschef, teknisk chef samt huvudlärare och konstnärlig ledare vid Nordiska Konstskolan - förordnar om tjänsteresor utanför Europa - tillämpar bestämmelser i tjänste- och arbetskollektivavtal till den del det efter avtalet fastställda gränser lämnats till samkommunens prövning 40 § Rektors beslutanderätt i personalfrågor
Utöver vad som sagt på andra ställen i denna stadga besluter Kronoby folkhögskolas rektor om följande personalärenden: 1) godkänner befattningsbeskrivningar för annan än i 39 § mom. 1 nämnd personal besluter om beviljande av tillstånd till bisyssla och om förbud mot mottagande och innehavande av bisyssla. Förfarandet är likadant i fall där bisysslan inte kräver användning av arbetstid godkänner grunder och riktlinjer för personalfortbildning 41 § Övrigas beslutanderätt i personalfrågor
Utöver vad som sagts på andra ställen i denna stadga besluter linjeledare samt huvudlärare vid Nordiska Konstskolan om följande personalärenden för egen linje/enhet, inom ramen för fastställd budget och arbetsplan: 1) förordnar om inrikes och utrikestjänsteresor inom Europa förordnar vid behov om övertids- och tilläggsarbete samt beredskap besluter om personalfortbildning inom ramen för fastställda grunder och riktlinjer 42 § Avstängning från tjänsteutövning
Samkommunstyrelsen fattar beslut om avstängning av en tjänsteinnehavare från tjänsteutövning. 43 § Upphörande av anställningsförhållande, permittering, varning
Samkommunstyrelsen fattar beslut om upphörande av ett anställningsförhållande och om permittering samt om givande av varning. 44 § Beslutanderätt i löneärenden
Samkommunstyrelsen ger separata anvisningar om beslutsfattande inom löneförvaltningen. Kapitel 6
Granskning av förvaltning och ekonomi
45 § Revisionens målsättningar
bedöma huruvida de mål som samkommunstämman har ställt upp för räkenskapsperiodens verksamhet och ekonomi har nåtts granska samkommunens förvaltning och ekonomi, dvs. den externa granskningen kontrollera att den interna tillsynen är ordnad på ett ändamålsenligt sätt 46 § Organisering av revisionen
Den externa granskningen ordnas oberoende av samkommunens operativa ledning Samkommunstämman tillsätter en revisionsnämnd för organiseringen av granskningen av förvaltningen och ekonomin under de år som motsvarar samkommunstämmans mandatperiod Samkommunstämman väljer för granskning av förvaltningen och ekonomin en eller flera OFR-revisorer eller ett OFR-samfund för högst sex räkenskapsperioder. Om ett OFR-samfund väljs, bör samfundet förordna en OFR-revisor till ansvarig Om en OFR-revisor väljs, skall samkommunstämman välja en revisorsersättare Samkommunstyrelsen ansvarar för och rapporterar om den interna tillsynen 47 § Revisionsnämndens sammansättning och sammanträden
Nämnden har en ordförande och en viceordförande samt tre andra ledamöter. Varje ledamot har en personlig ersättare. Ordföranden och viceordföranden samt deras personliga ersättare är fullmäktigeledamöter. Revisorn har rätt att närvara och yttra sig vid nämndens sammanträden. Revisorn och de förtroendemän och tjänsteinnehavare som nämnden bestämmer är skyldiga att närvara vid nämndens sammanträden när nämnden så besluter. Samkommunstyrelsen kan inte utse representant till nämndens sammanträden. I fråga om sammanträdesförfarandet iakttas förvaltningsstadgans bestämmelser. Beslut om föredragande fattas av nämnden. 48 § Revisionsnämndens uppgifter
bereda de ärenden som gäller granskningen av förvaltningen och ekonomin och som samkommunfullmäktige skall fatta beslut om ge samkommunstämman sin egen bedömning om huruvida de mål för verksamheten och ekonomin som samkommunstämman har satt uppnåtts se till att det finns nödvändiga resurser för revisionen som möjliggör revision i den omfattning som god revisionssed förutsätter Kapitel 7
Särskilda bestämmelser
49 § Underskrifter och undertecknande av handlingar
Samkommunstyrelsens avtal och förbindelser undertecknas av Kronoby folkhögskolas rektor, och vid dennes förfall av styrelsens ordförande eller viceordförande, och kontrasigneras av samkommunens utvecklingschef eller tekniska chef. Avtal och förbindelser med EU-relaterad finansiering eller finansiering av statliga myndigheter, samt ekonomiska redovisningar för motsvarande projekt, undertecknas av Kronoby folkhögskolas rektor och kontrasigneras av samkommunens utvecklingschef eller tekniska chef. Vid rektors förfall sker underteckning och kontrasignering av samkommunens utvecklingschef och tekniska chef. Samkommunstyrelsen kan även befullmäktiga andra tjänsteinnehavare att underteckna avtal eller förbindelse. Bokslutet undertecknas av samkommunstyrelsen och Kronoby folkhögskolas rektor. Samkommunens övriga handlingar undertecknas av rektor och kontrasigneras av samkommunens utvecklingschef, tekniska chef eller av annan tjänsteinnehavare som berörs av ärendet. Riktigheten av utdrag och dokument som är i samkommunens eller utbildningsenhets besittning kan bestyrkas av samkommunens eller utbildningsenhetens kanslipersonal eller motsvarande personal. 50 § Lösen för handlingar
Samkommunstyrelsen beslutar om de grunder enligt vilka lösen för handlingar skall betalas. 51 § Mottagande av stämningar
Rektor för Kronoby folkhögskola, samkommunens utvecklingschef eller samkommunens tekniska chef är berättigade att på samkommunens vägnar ta emot stämningar och andra tillkännagivanden. Hänvisning: § 37 Bilaga
Anställande av personal till samkommunen samt beviljande av ledighet
Personal som anställs, anställningsförhållande, anställande myndighet:
• tillsvidare: samkommunstämman anställer • för viss tid: samkommunstyrelsen anställer • vikare: samkommunstyrelsen anställer Linjeledare och övrig personal vid Kronoby folkhögskola • tillsvidare: rektor anställer, efter att ha hört ledningsgruppen • för viss tid: rektor anställer, efter att ha hört ledningsgruppen • vikarie: rektor anställer, efter att ha hört ledningsgruppen Konstnärlig ledare och huvudlärare vid Nordiska konstskolan • tillsvidare: samkommunstyrelsen anställer, efter att ha hört ledningsgruppen • för viss tid: samkommunstyrelsen anställer, efter att ha hört ledningsgruppen • vikarie: samkommunstyrelsen anställer, efter att ha hört ledningsgruppen vid • tillsvidare: rektor anställer (undervisningspersonal i samråd med • för viss tid: rektor anställer (undervisningspersonal i samråd med • vikarie: rektor anställer (undervisningspersonal i samråd med

Source: http://www.kvarnen.fi/documents/KvarnenSamkommunForvaltningsstadga.pdf

Lunatique 83 – extraits

LE PRENEUR DE FEU Richard Kadrey Preston se promet d’arrêter de prendre les pilules Les barbituriques du marché noir sont puissants, beaucoup plus forts que les somnifères qu’on lui donnait à l’infirmerie militaire de la ville (mais pour-quoi appeler ville une douzaine de baraques en T, de casernes, et un million de tonnes de gravats ?). Pour-tant, sans alcool pour faire desc

Secretary's stationary

TROPICAL STORM ISAAC STILL LEAVES RISK IN ITS WAKE TAKE PRECAUTIONS TO AVOID MOSQUITO BITES! PALM BEACH COUNTY, FL –Palm Beach County has experienced heavy rainfall as a result of Tropical Storm Isaac which could signal an increase in mosquito activity. The Palm Beach County Health Department is urging residents to avoid being bitten by mosquitoes and prevent mosquito-borne illness. Pr

Copyright © 2010-2018 Pharmacy Drugs Pdf