Mo.0n.ro

1.058/1995.Ñ Hotãrâre pentru modificarea Hotãrârii Guvernului nr. 840/1992 privind compensarea pre-þurilor cu amãnuntul la unele medicamente de uzuman .
H O T Ã R Â R I A L E G U V E R N U L U I R O M Â N I E I pentru modificarea Hotãrârii Guvernului nr. 840/1992 privind compensarea preþurilor cu amãnuntul la unele medicamente de uz uman Articol unic. Ñ Hotãrârea Guvernului nr. 840/1992 pri- înlocuiri în lista medicamentelor supuse compensãrii, în vind compensarea preþurilor cu amãnuntul la unele medica- funcþie de progresul terapeuticii, de dezvoltarea industriei mente de uz uman, publicatã în Monitorul Oficial al naþionale, cu condiþia menþinerii numãrului de poziþii ºi a României, Partea I, nr. 5 din 15 ianuarie 1993, modificatã influenþelor bugetare generate de prezenta hotãrâre.Ò ºi completatã prin Hotãrârea Guvernului nr. 387/1993, se 2. Anexa cuprinzând lista denumirilor comune internaþio- 1. Articolul 4 se modificã ºi va avea urmãtorul cuprins: nale ale medicamentelor ce pot fi prescrise ºi eliberate în ”Art. 4. Ñ Ministerul Sãnãtãþii, cu avizul Ministerului sistem compensat se înlocuieºte cu anexele nr. I ºi II la Finanþelor ºi al Ministerului Industriilor, poate efectua Bucureºti, 22 decembrie 1995.
Nr. 1.058.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 10 sirop, draj. 200 mg, 500 mg,compr. film. 300 mg, 500 mg MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 10 compr. 200 mg, sol. inj. 150 mg/3 ml Franþa compr. 200 mg, sol. inj. 150 mg/3 ml Slovenia MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 10 susp. 125 mg/5 ml, 250 mg/5 ml,compr. film. 500 mg, 750 mg, 1g inj. 250 mg, 500 mg, 1 g, 2 g,gran. susp. 125 mg/5 ml,250 mg/5 ml MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 10 fl. inj. 0,6 mil., 1,2 mil., 2,4 mil.
fl. inj. 0,4 mil., 1 mil., 2 mil., 5 mil.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 10 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 10 film. 1 g, 500 mg, gran.
susp. 125 mg/5 ml, 250 mg/5 ml,375 mg/5 ml MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 10 compr. film. 125 mg, 250 mg,500 mg, gran. susp. 3,6% MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 10 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 10 compr. 250.000 u.i., fl. inj. 1 mil. u.i., MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 10 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 10 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 10 50 mg, supoz. 20 mg, 40 mg,50 mg, 100 mg, cremã 1%, gel 1% fiole 0,25 mg/ml Ñ 2 ml,sol. int. 5 mg/10 ml MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 10 compr. susp. 100 mg, fl. inj. 300 mg,pulb. susp. 200 mg/5ml trans. derm. 25 mg, 50 mg, 100 mg Elveþia MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 10 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 10 fl. inj. 500 u.i., 1.000 u.i., 2.000 u.i., Italia sol. int. 2 mg/ml, sol. inj. 5 mg/ml,50 mg/ml MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 10 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 10 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 10 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 10 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 10 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 10 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 10 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 10 fiole 4%, 10%, compr. 50 mg, 100 mg România MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 10 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 10 caps. gel., draj., sol. buv., sol. inj. România MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 10 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 10 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 10 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 10 fiole 5 mg/2 ml, draj. 40 mg, 80 mg, Germania MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 10 medicamentelor antineoplazice ºi imunomodulatoare produse în România realizate de Institutul ”C. I. CantacuzinoÒ Anatoxinã stafilococicã purificatã ºi concentratã (ASPC) MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 10 EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI Ñ CAMERA DEPUTAÞILOR
Regia Autonomã ,,Monitorul OficialÒ, str. Izvor nr. 2Ð4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucureºti,
cont nr. 30.98.12.301 B.C.R. Ñ S.M.B.
Adresa pentru publicitate : Serviciul relaþii cu publicul ºi agenþii economici, Bucureºti, Str. Blanduziei nr. 1, sectorul 2, telefon 211.57.30.
Tiparul : Regia Autonomã ,,Monitorul OficialÒ, telefon 668.55.58 ºi 614.17.39.
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 10/1996 conþine 32 de pagini.

Source: http://mo.0n.ro/1996/010.pdf

oud.frankvandenbroucke.be

Information for consumers Danielle B ARDELAY (International Society of Drug Bulletins) Please do not quote or publish without the permission of the author. Paper prepared for delivery at the conference on European Integration and Health Care Systems: A Challenge for Social Policy . A conference organised during the Belgian Presidency of the European The recent stir over the po

bpsc.gov.bd

Date : 21/11/2013 UNIT_01 invl_sae_drawing Page No.: 1 BANGLADESH PUBLIC SERVICE COMMISSION,DHAKA CHECKING FOR BATIL CANDIDATE'S LIST PRINT ========================================= INVALID LIST OF SUB. ASSTT. ENGINEER(DRAWING) MINISTRY OF RAILWAY ================================================================================ SL. | REG. | NAME | DATE OF | DISTRICT | BATIL NO. | NO. | | BIRTH | |

Copyright © 2010-2018 Pharmacy Drugs Pdf