01_agrar.qxd

XXVII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Orvostudományi Szekció
Elõadások
Intézmény
helyezés
Összesen:
XXVII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Orvostudományi Szekció
Elõadott
I. helyezésû
II. helyezésû
III. helyezésû
I-III. helyezett
Díjazott, de
Sorszám
Tagozat neve
dolgozatok
dolgozatok
dolgozatok
dolgozatok
dolgozatok
nem helyezett
dolgozatok száma
Biokémia, sejtbiológia, molekuláris biológia, immunológia Élettan, kórélettan, farmakológia, mikrobiológia Morfológia, patológia, képalkotó diagnosztika szociális medicina, forenzikus medicina, epidemiológia Összesen:
XXVII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Orvostudományi Szekció
Helyezés
Évfolyam/
Szerzõ(k)
Pályamunka címe
Témavezetõ(k)
+ díjazás
intézmény
végzés
A hidrogén-peroxid sejten belüli szerepének Enyedi Balázs
fel térképezése irányított kataláz konstrukciók Dr. Geiszt Miklós egyetemi adjunktus Magreceptor ligandok hatása egér eredetû Dr. Szatmári István egyetemi tanársegéd Pap Attila
dend ritikus sejtek differenciálódására Connexin 43 defoszforiláció patkány epilep- Zádor Zsolt
Dr. Mihály András tszv. egyetemi tanár Egyedi dezmin intermedier fi lamentumok szer - Kiss Balázs
ifj. dr. Kellermayer Miklós egyetemi docens Fcγ-receptor jelátvitel vizsgálata neutrofi l Dr. Jakus Zoltán PhD-hallgató Németh Tamás
A CREB transzkripciós faktor szerepe PC12 Különdíj Balogh András
tek neuronális differenciációjában és Dr. Pap Marianna egyetemi docens Állami gondozott csecsemõk korai fejleszté- Radnai Valéria
XXVII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Orvostudományi Szekció
Helyezés
Évfolyam/
Szerzõ(k)
Pályamunka címe
Témavezetõ(k)
+ díjazás
intézmény
végzés
A C-vitamin tartalom és a frissesség meg- Komsa Ildikó
2004. 06. 15. õr zése a tárolás során különbözõ paprika Meszlényi Norbert
2004. 06. 15. A shocktalanítás és volumenpótlás oxiológiája Dr. Wlassics Katalin kivonuló mentõorvos Antalné Farkas
Szexuális magatartás vizsgálata tizenévesek Az ápoló személyisége, mint a munka esz- Csontos Ágnes
Dr. Helembai Kornélia tszv. fõiskolai tanár Mozdulatmûvészeti foglalkozás alkalmazásá- Különdíj Török Enikõ
2004. 06. 15. nak lehetõsége integrált csoportban, értelmi Groska Zsuzsa
A protein kináz C (PKC) δ szerepe az inzulin- Dr. Bíró Tamás egyetemi docens Gyöngyi
szerû növekedés faktor-I (IGF-I) hatásainak Czifra Gabriella tudományos segédmunkatárs Szöllõsi Attila Gábor
Matta Csaba
A PKC-útvonal változásai a kondrogenezis Juhász Tamás
szabályozásában oxidatív stressz során A sejtorganellumok térbeli helyzetének szere- Szanda Gergõ
Dr. Spät András akadémikus, egyetemi tanár XXVII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Orvostudományi Szekció
Helyezés
Évfolyam/
Szerzõ(k)
Pályamunka címe
Témavezetõ(k)
+ díjazás
intézmény
végzés
Szimultán receptív mezõ analízis a substantia Dr. Benedek György tszv. egyetemi tanár Berényi Antal
nigra (SN) vizuális neuronhalmazaiban saját Dr. Nagy Attila egyetemi tanársegéd Dr. Benedek György tszv. egyetemi tanár Márkus Zita
Multiszenzoros integráció a bazális gang li- Rokszin Alice
A vanilloid receptor-1 (TRPV1) szerepe a Dr. Bíró Tamás egyetemi docens Különdíj Géczy Tamás
humán faggyúmirigy biológiai folyamatainak Tóth István Balázs PhD-hallgató Altípus szelektív alfa2-adrenerg receptor Dr. Gáspár Róbert egyetemi adjunktus Gál Adrienn
antagonisták hatása a terhes patkány uterus Dr. Falkay György egyetemi tanár További lépések a β-peptidek harmadlagos Mándity István
Indol alkaloidokkal rokon vegyületek szerke- Dr. Podányi Benjámin Takács Mária
totoxikus hatású fenantrének a Tamus Dr. Hohmann Judit egyetemi tanár Kovács Adriána
Soltész Zsuzsa
A benzilamin inzulinszerû hatásának vizsgá- Kovács Flóra
Az Aconitum anthora L. diterpénalkaloidjai- Különdíj Borcsa Botond Lajos SZTE GYTK
XXVII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Orvostudományi Szekció
Helyezés
Évfolyam/
Szerzõ(k)
Pályamunka címe
Témavezetõ(k)
+ díjazás
intézmény
végzés
Új aliciklusos β-aminosavak szintézise és Különdíj Juhász Eszter
Fábiánné Palkó Márta egyetemi gyakornok Datura stramonium és arborea DNS- és tro- Különdíj Tóvölgyi Zsuzsa
panoid-mintázatának néhány jellemzõje Õrsy Petra
Egér thoracalis aorta endothelium-függõ re- Dr. Benyó Zoltán egyetemi adjunktus +különdíj Horváth Béla
2004. 09. 03. laxá ciójának vizsgálata A VEGF gén variánsok összefüggése a kora- Dr. Vannay Ádám Bányász Ilona
szü lötteket érintõ retinopátia kockázatával Az FGFR2 gén polimorfi zmusainak vizsgálata Nagy Nikoletta
Dr. Széll Márta tudományos fõmunkatárs Kromoszóma 3p deléció és a Von Hippel- Dr. Kovács Gyula egyetemi tanár Pucsok Klára
Lindau gén mutáció konvencionális ve se tu- Dr. Mátyus János egyetemi docens Magatartásvizsgálatok összehasonlítása Hun - Dr. Klivényi Péter egyetemi adjunktus Különdíj Bende Zsuzsanna
ting ton-kór transzgenetikus állat mo dell jében Dr. Hartai Zsuzsanna PhD-hallgató The effect of Dexamethasone on seizure-in- Fazekas Ildikó Ilonka SZTE ÁOK
duced c-fos- protein- and mRNA levels in the Dr. Mihály András tszv. egyetemi tanár Az ErbB2 maszkírozásának és jelátviteli Friedländer Elza
mec ha nizmusainak szerepe a trastuzumab XXVII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Orvostudományi Szekció
Helyezés
Évfolyam/
Szerzõ(k)
Pályamunka címe
Témavezetõ(k)
+ díjazás
intézmény
végzés
Amiloid-β indukált citoszkeletális változások Vadász Dávid
in vitro neuronális szövetkultúrában Egyenlet-illesztéssel kiegészített energia Fábián Ákos
transz fer mérés: Fehérje interakciók jellemzé- Dr. Szöllõsi János egyetemi tanár A neocortex, hippocampus és a corpus mam- Dr. Mihály András tszv. egyetemi tanár Vincze Anna
millare aktiválódása ismétlõdõ akut konvulzi- Bakos Mónika tudományos segédmunkatárs A diazoxid hatása agyi hipoperfúzió korai fá zi- Különdíj Institóris Ádám
Sérült nyaki gerincvelõ integritásának hely- Jászkuti Ákos
re állítása embryonális motoneuronok transz- Dr. Nógrádi Antal egyetemi docens A kolloid volumenterápia hatása a perioste- Kovács Flóra
um mikrokeringésére végtag ischaemia-reper- Ischaemia és reperfusio kísérletes vizsgálata klinikaigazgató, egyetemi tanár Mihály Zoltán
Dr. Hahn Oszkár klinikai orvosDr. Szijártó Attila klinikai orvos Csontsûrûség változása idiopathiás scoli- Dr. Illés Tamás egyetemi tanár Drenkovics Lívia
XXVII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Orvostudományi Szekció
Helyezés
Évfolyam/
Szerzõ(k)
Pályamunka címe
Témavezetõ(k)
+ díjazás
intézmény
végzés
Solymos Andor
Szívmûtétek következtében fellépõ kognitív Dr. Ajtay Zénó egyetemi adjunktus Bauer Mária
funk ciózavarok vizsgálata non-invazív elek- Dr. Kellényi Lóránd Németh Ádám
Pszichés zavarok vizsgálata herediter angio- Dr. Farkas Henriette Németh Éva
ticus oedemában szenvedõ betegek tudományos fõmunkatárs Felvinci Réka
Az agyi eredetû növekedési faktor (BDNF) Must Anita
C270T polimorfi zmusának kapcsolata a kate- gorizációs funkciókkal schizophreniában Szeifert Lilla
Hangulatzavarok várólistán szereplõ dializált Dr. Novák Márta egyetemi adjunktus Kovács Ágnes Zsófi a
és vesetranszplantáción átesett betegek Dr. Mucsi István egyetemi adjunktus Dr. Csépányi Gábor
A magyarországi várandósok folsav szedési Dr. Schuler Dezsõ professor emeritus Bognár Márta
szokásai és a folsav adagolás hatása a neu- Dr. Garami Miklós nol amid hatásának vizsgálata kísérletes Sebestyén Ildikó
szív izom infarktus korai szakaszában, éber

Source: http://www.prof.iif.hu/otdt/27otdk/eredmeny/12_orvos.pdf

viamoronisedici.it

FABRIZIO AGUSTONI - DANIELE MAURO Nell’equilibrio del mondo i venti, le tempeste, le bonacce, le semine e i raccolti si susseguono cicli- camente in scansioni che l’uomo chiama secoli e millenni con la pretesa sempre più assurda di La misura del tempo è riassumibile nello scorrere dei granelli di sabbia dentro una clessidra. Basta capovol-gerla e scaturisce un nuovo framme

File://c:\programme\newsletterdesigner\temp\preview1.html

Sehr geehrte Damen und Herren, das Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum und die LUBW Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg senden Ihnen den aktuellen landesweiten PLENUM-Newsletter. Viel Spass bei der Lektüre! PLENUM-Heckengäu: Urkundenübergabe zur zweiten Runde Am Donnerstag, 5.November 2009 war es soweit: Die Landräte der

Copyright © 2010-2018 Pharmacy Drugs Pdf