Wvar_jb_2001_binw[1].pdf

Algemeen Reglement
op de Elektrische Installaties

De redactionele afsluitdatum van dit jaarboek is 1 november 2012.
Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk 2012 Wolters Kluwer Belgium NVRagheno Business ParkMotstraat 30B-2800 MechelenTel.: 0800 30 144 (gratis nummer)[email protected] Behoudens de uitdrukkelijk bij wet bepaalde uitzonderingen mag niets uit dezeuitgave verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestandof openbaar gemaakt worden, op welke wijze ook, zonder de uitdrukkelijkevoorafgaande en schriftelijke toestemming van de uitgever.
D/2012/2664/510ISBN 978-90-4654-035-0BP/WVAR-YI12001 Voorwoord
Deze uitgave is het resultaat van de samenwerking tussen Vinçotte en Kluwer.
De 800 ingenieurs en technici van Vinçotte, de onbetwiste marktleider in Bel-
gië, vormen een ware pool van experten op het gebied van veiligheid, milieu
en kwaliteit. Zij zijn de basis van een soepele en constant wijzigende structuur
van Vinçotte, waardoor bedrijven kunnen rekenen op een gepersonaliseerde
dienstverlening op alle domeinen.
Kluwer publiceert reeds lang informatie voor professionelen, o.a. op het vlak
van arbeidsveiligheid. Kluwer biedt de informatie aan in de vorm die de klant
wil: zakboekje, losbladige, cd-rom, website,
Achteraan vindt u de adressen van de Belgische Vinçotte-vestigingen.
Ten geleide
Deze uitgave bevat de volledige tekst van het Algemeen Reglement op de Elektri-sche Installaties (AREI) en zijn uitvoeringsbesluiten. Elk uitvoeringsbesluit staatachter het (belangrijkste) artikel waar het bijhoort. Om verwarring te voorkomenzijn de uitvoeringsbesluiten kleiner afgedrukt.
In deze editie hebben we een tabel toegevoegd waarin u gemakkelijk kunt nagaanof een artikel van toepassing is op hoogspannings- of laagspanningsinstallaties.
Dit overzicht werd toegevoegd naar de definities.
Bij de artikeltitels van de uitvoeringsbesluiten bij het AREI staat een asterisk (*).
Dit geeft aan dat de artikels van deze besluiten geen titel hadden en de redactieeen titel heeft toegevoegd zodat u sneller weet waarover het gaat. Het AREI zelfbevat officiële in het Belgisch Staatsblad gepubliceerde artikeltitels.
Niet elk artikel heeft het zelfde toepassingsgebied. Om de bruikbaarheid van dezeuitgave te verhogen hebben wij met een symbool aangeduid voor welke installa-ties een artikel van toepassing is. De gebruikte symbolen bevinden zich boven elkartikel. De verklaring van de symbolen vindt u vooraan in deze uitgave.
Bovenaan elke pagina staat het artikelnummer van het eerste artikel op de pagina.
Deze publicatie integreert de verschillende wijzigingen die er aan de artikelen ge-beurd zijn sedert de publicatie in het Belgisch Staatsblad. De historiek van de wij-zigingen is in deze uitgave niet opgenomen omwille van de leesbaarheid en debeknoptheid. De opgeheven artikels worden aangeduid met [.]. Het teken (.)geeft weer dat er hier een wijzigende tekst stond die voor deze editie niet relevantis.
Deze uitgave van het AREI is voor de professionele gebruiker complementair aande grote losbladige die Vinçotte samen met Kluwer uitbrengt. Die uitgave bevat,naast de wetteksten van het AREI en zijn uitvoeringsbesluiten, gedetailleerdecommentaar per artikel.
Opmerking:Deze editie geeft het AREI weer, zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
Wij verwijzen naar de oorspronkelijke teksten uit het Belgisch Staatsblad bij moge-lijke inhoudelijke verschillen.
Aanduiding van het toepassingsgebied van de artikelen
Bindend verklaard voor de elektrische installaties voor huishou-delijke lokalen.
Bindend verklaard voor de installaties voor de transmissie endistributie van elektrische energie gerealiseerd na 1 januari 1983,behalve voor deze welke zich binnen de omheining bevindenhetzij van een als gevaarlijk, ongezond of hinderlijk geklasseerdeinrichting zoals genoemd in artikel I, Hoofdstuk II, van het Alge-meen Reglement voor de Arbeidsbescherming, hetzij van een bijartikel 28 van hetzelfde reglement bedoelde inrichting.
Bindend verklaard voor de elektrische installaties in inrichtingengerangschikt als hetzij gevaarlijk, ongezond of hinderlijk zoalsgenoemd in art. I, Hoofdstuk II, van het Algemeen Reglementvoor de Arbeidsbescherming, hetzij van een bij artikel 28 vanhetzelfde reglement bedoelde inrichting.
Inhoudsopgave
Voorwoord
Ten geleide
Aanduiding van het toepassingsgebied van de artikelen
Inhoudsopgave
Uitvoeringsbesluiten
Definities uit het AREI en uit de bijbehorende uitvoeringsbesluiten
Tabel Hoogspanning – Laagspanning
Besluiten die het AREI bindend verklaren
Koninklijk besluit waarbij het Algemeen Reglement op de elektrischeinstallaties voor de huishoudelijke installaties en sommige lijnen vantransport en verdeling van elektrische energie bindend wordt verklaard –10.03.1981 Art. 1 Goedkeuring van het A.R.E.I. voor huishoudelijke installaties* Art. 2 Goedkeuring van het A.R.E.I. voor de installaties vooroverbrenging en verdeling van elektrische energie* Art. 3 Toepassing van het A.R.E.I. op elektrische installaties en opwijzigingen of belangrijke wijzigingen* Art. 4 Afwijkingen in verband met de verwezenlijking vanelektrische installaties en belangrijke wijzigingen en uitbreidingen* Art. 5 Bevoegdheden van de Minister van Economische Zakenm.b.t. afwijkingen* Art. 6 Bevoegde ambtenaren belast met het toezicht* Art. 7 Bevoegde ambtenaren voor het vaststellen van inbreuken* Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 maart1981 waarbij het Algemeen Reglement op de Elektrische Installatiesvoor de huishoudelijke installaties en sommige lijnen van transport enverdeling van elektrische energie bindend wordt verklaard –22.12.1994 – Koninklijk besluit houdende wijziging van het Algemeen Reglement opde elektrische installaties en houdende bindendverklaring ervan op deelektrische installaties in inrichtingen gerangschikt als gevaarlijk,ongezond of hinderlijk en in inrichtingen beoogd bij artikel 28 van hetAlgemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming – 02.09.1981 Art. 2 Toepassing van het A.R.E.I. op de elektrische installaties iningedeelde inrichtingen en in inrichtingen met werknemers ofgelijkgestelden* Art. 3 Toepassing van het A.R.E.I. op nieuwe elektrische installatiesen op wijzigingen of belangrijke uitbreiding* Art. 4 Toepassing van het A.R.E.I. op delen van bestaandeinstallaties* Art. 5 Afwijkingen van de bepalingen van het A.R.E.I.* Art. 6 Raadplegingsprocedure voorafgaand aan elke wijziging vanhet A.R.E.I.* Art. 7 Bevoegde ambtenaren belast met het toezicht op detoepassing van het A.R.E.I.* Art. 8 Bevoegde ambtenaren voor de vaststelling van inbreuken ophet A.R.E.I.* Koninklijk besluit houdende reglement op het gebruik van elektriciteit inde mijnen, de graverijen en de ondergrondse groeven – 05.12.1969 Titel 2. Bijzondere bepalingen toepasselijk op inrichtingen van degewone klasse Art. 7 Installaties van de gewone klasse* Codex over het welzijn op het werk: Oude elektrische installaties op
arbeidsplaatsen (Titel III, Hoofdstuk II, Afdeling I)

Koninklijk besluit betreffende de minimale voorschriften inzake veiligheidvan bepaalde oude elektrische installaties op arbeidsplaatsen –02.06.2008 Afdeling I Toepassingsgebied en definities Art. 3 Uitsluiting uit toepassingsgebied* Art. 5 Risicoanalyse van de elektrische installatie* Afdeling III Algemene preventiemaatregelen Afdeling IV Minimale voorschriften betreffende de uitvoering van deelektrische installatie Art. 8 Bescherming werknemers tegen risico’s* Afdeling V Werkzaamheden aan elektrische installaties Art. 16 Werkzaamheden overeenkomstig AREI* Art. 17 Informatie bij werken in onderaanneming* Afdeling VI Controles van elektrische installaties Art. 19 Eerste controle en periodieke controles* Afdeling VII Bekwaamheid en opleiding van de werknemers en instructiesvoor de werknemers Bijlage I Inhoud van de documentatie bedoeld in artikel 27 Algemeen Reglement op de elektrische installaties
Algemeen Reglement op de elektrische installaties – 10.03.1981 Hoofdstuk I. Algemene voorschriften voor elektrisch materieel enelektrische installaties Art. 6 Elektrisch materieel voor zeer lage spanning Art. 7 Elektrisch materieel voor laagspanning Art. 8 Elektrisch materieel voor hoogspanning Art. 10 Identificatiecode van de elektrische leidingen Art. 11 Naleving van de verplicht gemaakte normen Art. 12 Onafhankelijkheid van een elektrische installatie tenoverstaan van andere installaties Art. 13 Indeling van de elektrische installatie Art. 14 Onafhankelijkheid van de delen van een elektrischeinstallatie Art. 15 Genaakbaarheid van elektrisch materieel Art. 16 Schema en aanwijzingsplaten bij laagspanning en zeerlage spanning Art. 17 Schema en aanwijzingsplaten bij hoogspanning Art. 19 Installatievoorwaarden van elektrisch materieel in functievan zijn omgeving Art. 20 Voorschriften met betrekking tot de isolatie vanelektrische installaties op laagspanning en zeer lage spanning Art. 21 Voorschriften met betrekking tot de isolatie vanelektrische installaties op hoogspanning Art. 22 Afwezigheid van elektrische scheiding Art. 25 Elektrische installaties op ZLVS en ZLBS Art. 26 Bijkomende voorschriften met betrekking totstroombanen op ZLBS Art. 27 Bijkomende voorschriften met betrekking totstroombanen op ZLVS Deel I. Bescherming tegen elektrische schokken Art. 29 Beschermingsgraden gegeven door omhulsels enhindernissen Art. 30 Isolatie en indeling van het elektrisch materieelvoor lage en zeer lage spanning in verband met debescherming tegen elektrische schokken Art. 31 Princiepen van de bescherming tegen elektrischeschokken Art. 32 Bescherming door gebruik van de zeer lageveiligheidsspanning B. Bescherming tegen elektrische schokken bij rechtstreekseaanraking Art. 34 Bescherming door middel van omhulsels Art. 37 Bescherming door middel van hindernissen Art. 38 Bijkomende bescherming door middel vanautomatische differentieelstroominrichting Art. 39 Gebruik van nulgeleider alsbeschermingsgeleider 2. Bij zeer lage spanning en bij zeer lageveiligheidsspanning Art. 42 Bescherming door middel van omhulsels Art. 43 Bescherming door middel van hindernissen Art. 44 Bescherming door middel van hindernissen inde exclusieve ruimten van de elektrische dienst 4. In uitbatingsruimten van elektrische installaties Art. 47 Gewone ruimten en ruimten van de elektrischedienst Art. 48 Toegelaten spanningsgebieden in gewoneruimten en in ruimten van de elektrische dienst Art. 49 Bescherming tegen elektrische schokken bijrechtstreekse aanraking in gewone ruimten Art. 50 Bescherming tegen elektrische schokken bijrechtstreekse aanraking in ruimten van de elektrischedienst Art. 51 Bescherming tegen elektrische schokken bijrechtstreekse aanraking in exclusieve ruimten van deelektrische dienst 5. Bijzondere voorschriften in speciale gevallen Art. 53 Verwarmingsweerstanden verzonken inmaterialen of in vloeren Art. 55 Elektrische laboratoria en proefstanden Art. 56 Contactlijnen op laagspanning voor rol- ofglijcontact Art. 57 Lassen en snijden met elektrische vlamboog Art. 58 Elektrostatische filterinstallaties Art. 62 Bedwelmingstoestellen bestemd voor hetbedwelmen van dieren Art. 63 Industriële accumulatorenbatterijen Art. 64 Het elektrostatisch aanbrengen van verven enbedekkingen Art. 65 Hoogspanningsontstekingsinrichting van eenstookoliebrander Art. 66 Hoogspanningsontstekingsinrichting van eengasbrander Art. 67 Verdeelinrichtingen waar men niet kanbinnentreden C. Bescherming tegen elektrische schokken bijonrechtstreekse aanraking 1. Princiepen tot het voorkomen van elektrische schokkenbij onrechtstreekse aanraking bij laagspanning 2. Aardverbindingen, beschermingsgeleiders, aardgeleidersen equipotentiale verbindingen Art. 70 Beschermingsgeleiders bij laagspanning Art. 72 Hoofd-equipotentiale verbindingen bijlaagspanning Art. 73 Bijkomende equipotentiale verbinding bijlaagspanning Art. 74 Beschermingsgeleiders bij hoogspanning 3. Passieve bescherming bij laagspanning zonderautomatische onderbreking van de voeding Art. 75 Bescherming door isolatie van het elektrischmaterieel Art. 76 Bescherming door veiligheidsscheiding van destroombanen Art. 77 Bescherming tot het onmogelijk maken van eengelijktijdige aanraking van delen die op potentialenkunnen gebracht worden waarvan het verschil gevaarlijkis 4. Actieve bescherming bij laagspanning met automatischeonderbreking van de voeding en eventuele verwittiging Art. 79 De drie systemen van verbindingen met deaarde Art. 80 Beschermingsmaatregelen in installaties gevoeddoor een TN-net Art. 81 Beschermingsmaatregelen in installaties gevoeddoor een TT-net Art. 82 Beschermingsmaatregelen in installaties gevoeddoor een IT-net D. Aanwending van beschermingsmaatregelen tegenelektrische schokken bij onrechtstreekse aanraking bijlaagspanning en zeer lage spanning Art. 85 Automatische differentieelstroominrichtingen Art. 86 Bescherming tegen elektrische schokken bijonrechtstreekse aanraking in huishoudelijke lokalen ofplaatsen Art. 87 Bescherming tegen elektrische schokken bijonrechtstreekse aanraking in werkruimten vanondernemingen die niet beschikken over gewaarschuwdpersoneel (BA4 of BA5) in de zin van artikel 47 Art. 88 Bescherming tegen elektrische schokken bijonrechtstreekse aanraking in werkruimten vanondernemingen, andere dan deze vanelektriciteitsvoortbrengers of -verdelers, die beschikkenover gewaarschuwd of bevoegd personeel in de zin vanartikel 47 (BA4 of BA5) Art. 89 Bescherming tegen de elektrische schokken bijonrechtstreekse aanraking in inrichtingen vanelektriciteitsvoortbrengers of -verdelers Art. 95 Elektrische buiteninstallaties en werfinstallaties Art. 96 Voeding op laagspanning van kampeerwagens,kampeerauto’s. of plezierboten Art. 97 Voeding van voertuigen of aanhangwagens voorwegvervoer, tijdens het stationeren, en foorinstallaties E. Bescherming tegen elektrische schokken bijonrechtstreekse aanraking bij hoogspanning Art. 98 Het voorkomen van elektrische schokken bijonrechtstreekse aanraking bij hoogspanning Art. 99 Het voorkomen van elektrische schokken bijonrechtstreekse aanraking ten gevolge vanpotentiaalverspreiding Deel II. Bescherming tegen thermische invloeden Art. 103 Keuze en installatie van het elektrisch materieel Art. 104 Voorzorgsmaatregelen tegen brand D. Bescherming tegen explosiegevaar in explosieveatmosferen Art. 106 Keuze van de machines en toestellen en hunbeveiligingssystemen Art. 107 Installeren van elektrisch materieel Art. 108 Bescherming tegen temperatuurverhoging envonkvorming Art. 109 Uitzondering in verband met de keuze van hetmateriaal Art. 110 Industriële accumulatorbatterijen Deel III. Elektrische bescherming tegen overstroom Art. 117 Toelaatbare stroom in elektrische leidingen Art. 118 Beschermingsinrichting tegen overstroom bij lageen zeer lage spanning Art. 120 Bescherming van blanke geleiders verschillendvan deze van luchtlijnen Art. 121 Installaties voor telecommunicatie, besturing,signalisatie en dergelijke B. Bescherming tegen kortsluiting bij lage en zeer lagespanning Art. 122 Plaats van de beschermingsinrichting Art. 124 Beschermde lengte van de leidingen C. Beveiliging tegen overbelasting bij lage en zeer lagespanningen Art. 125 Plaats van de beschermingsinrichtingen Art. 126 Vrijstelling van verplichting tot bescherming tegenoverbelasting D. Bescherming tegen overstroom van de fasegeleiders envan de nulgeleider bij installaties op lage en zeer lagespanning Art. 127 Onderbreking van de getroffen geleider Art. 128 Bescherming van eenfasige stroombanen Art. 129 Driefasige stroombanen in TT- en TN-netten metniet-verdeelde nulgeleider Art. 130 Driefasige stroombanen in TT- en TN-netten metverdeelde nulgeleider Art. 131 IT-net met verdeelde nulgeleider Art. 133 Onderbrekingsvolgorde van de fasegeleiders ende nulgeleider E. Bescherming tegen overstroom inhoogspanningsinstallaties Deel IV. Elektrische bescherming tegen overspanning Deel V. Bescherming tegen bepaalde andere uitwerkingen Art. 138 Elektrische bescherming tegen de gevolgen van eenspanningsdaling Art. 139 Bescherming tegen biologische uitwerkingen vanelektrische en magnetische velden Art. 140 Bescherming tegen besmettingsrisico’s Art. 141 Bescherming tegen risico’s te wijten aanbewegingen Hoofdstuk III. Keuze en gebruik van elektrische geleiders enleidingen Art. 143 Toegelaten wijzen van plaatsing van elektrischeleidingen Deel II. Opgelegde beperkingen door uitwendigeinvloedsvoorwaarden Art. 144 In functie van de omgevingstemperatuur Art. 145 In functie van de aanwezigheid van water Art. 146 In functie van corrosieve en vervuilende stoffen Art. 147 In functie van mechanische belastingen Art. 150 In functie van de bescherming tegen elektrischeschokken Art. 151 In functie van de ontruimingsvoorwaarden, debezettingsdichtheid en de aard van de behandelde ofopgeslagen stoffen Deel III. Onderverdeling in categorieën van luchtlijnen ofondergrondse leidingen voor transport of verdeling vanelektrische energie Art. 152 Categorieën van lijnen of leidingen Art. 153 Samenstellende delen van een lijn B. Mechanische weerstand van de samenstellende delen vaneen lijn Art. 154 Mechanische weerstand van de geleiders Art. 155 Mechanische weerstand van de steunen Art. 156 Mechanische weerstand en diëlektrischeeigenschappen van isolatoren en isolatorkettingen C. Bescherming tegen elektrische schokken bij rechtstreekseaanraking van de leidingen van buitenlijnen Art. 158 Volledige bescherming door isolatie die geenbijkomende bescherming vereist Art. 159 Bescherming door isolatie metverwijderingsmaatregelen of bijkomende mechanischebeschermingsmaatregelen Art. 162 Onbereikbaarheid - Beklimming van steunen Art. 163 Principe van bescherming door verwijdering Art. 164 Minimumafstanden voor verschillende typen vanlijnen D. Bescherming tegen elektrische schokken bijonrechtstreekse aanraking F. Voorschriften betreffende de nabijheid vanhoogspanningslijnen met andere lijnen Art. 168 Voorwaarden van wind, temperatuur en belastingte beschouwen voor de ongunstige posities van degeleiders Art. 169 Het boven elkaar plaatsen, opstelling opgemeenschappelijke steunen, nabijheid en kruising vaneen hoogspanningslijn van het “beschermde kabeltype” enandere geleiders Art. 170 Boven elkaar plaatsing, opstelling opgemeenschappelijke steunen, nabijheid en kruising vanhoogspanningslijnen van het type “blanke of daarmeegelijkgestelde geleiders” met andere geleiders G. Voorschriften betreffende de nabijheid van laag- enhoogspanningslijnen met verscheidene voorwerpen H. Voorschriften met betrekking tot tuikabels en neerkomendekabels I. Aanvullende schikkingen van toepassing op het kruisen, hetin elkaars nabijheid of evenwijdig lopen van elektrischeenergielijnen en van telecommunicatielijnen, aangelegd tenbehoeve van de landsverdediging, met telecommunicatielijnenvan het Ministerie van Openbare Werken, van de Regie vanTelegrafie en Telefonie, van de Nationale Maatschappij derBelgische Spoorwegen, Spoorwegen in concessie en van deNationale Maatschappij van Buurtspoorwegen Art. 174 Luchtlijnen met blanke geleiders op laagspanningvan 1ste categorie Art. 175 Blanke geleiders op laagspanning van 2decategorie Art. 176 Hoogspanningslijnen met “blanke of daarmeegelijkgestelde geleiders” Art. 177 Plaatsing van beschermingsgeleiders enbeschermingsnetten J. Bijkomende voorschriften betreffende het gebruik van groteland- of waterwegen, de sporen van een spoorweg metbreedspoor, de sporen van een buurtspoorweg, van eentramweg, van een metro of van de openluchtuitrusting voortrolleybussen - Doorgang in de agglomeraties Art. 179 Doorgang door agglomeraties - Gebruik in delangsrichting van grote land- en waterwegen II. Specifieke voorschriften volgens het type van domein,waarvan gebruik gemaakt wordt Art. 180 Luchtlijnen langs of over de sporen van eenbuurtspoorweg, de sporen van een tramweg, van eenmetro of de elektrische bovenleiding van een trolleybus Art. 181 Luchtlijnen die langs de sporen van eenspoorweg met breedspoor lopen of deze kruisen met ofzonder gebruik van een kunstwerk B. Bescherming tegen rechtstreekse aanraking C. Bescherming tegen onrechtstreekse aanraking F. Plaatsaanduiding van ondergrondse kabels G. Aanvullende voorschriften met betrekking tot het kruisenvan of het evenwijdig lopen met grote land- of waterwegen enmet sporen van een spoorweg met breedspoor, eenspoorweg in concessie, een buurtspoorweg, een metro of eentramweg Art. 189 Gebruik van de grote land- of waterwegen Art. 190 Kruising met de sporen van een spoorweg metbreedspoor van een buurtspoorweg, van een metro of vaneen tramweg Art. 191 Langs de sporen van een buurtspoorweg, eenmetro of een tramweg Deel VI. Te nemen voorzorgsmaatregelen bij werken in denabijheid van luchtlijnen en ondergrondse kabels Art. 192 Te nemen voorzorgsmaatregelen bij werken Deel VII. Richtlijnen voor de uitvoering van het plaatsingswerkvan de lijn of van de kabels Art. 193 Kennisgeving van de uitvoering van een werk Deel X. Plaatsingswijzen van de leidingen inlaagspanningsinstallaties Art. 198 Keuze van de elektrische leidingen Art. 199 Kleurcode van de geleiders van de kabels en vande geïsoleerde geleiders Art. 201 Mechanische weerstand - doorvoeren Art. 202 Nabijheid van niet-elektrische leidingen Art. 204 Verbindings-, aftak- en inbouwdozen Art. 208 Plaatsing onder sierlijsten, holle plinten en lijsten Art. 209 Plaatsing in de vrije lucht en plaatsing in opbouw Art. 212 Open-, gesloten-, met zand gevulde kabelkanalenen kokers in de grond Art. 214 Verzonken plaatsing zonder buizen Art. 216 Installatie van evenwijdige draden op isolatoren Deel XI. Plaatsingswijze van leidingen inhoogspanningsinstallaties Deel XII. Plaatsingswijze van leidingen in installaties op ZLVS enZLBS Deel XIII. Plaatsingswijzen van leidingen in de installaties opzeer lage spanning Hoofdstuk IV. Keuze en ingebruikname van elektrische toestellenen materieel Art. 224 Bepalingen – Keuze van het materieel Deel II. Keuze en aanwending van elektrische machines entoestellen in functie van de uitwendige invloeden Art. 228 Corrosieve of milieuverontreinigende stoffen (AF) Art. 232 Inwerking van zwerfstromen, elektromagnetische,elektrostatische of ioniserende invloeden (AM) enzonnestraling (AN) Art. 233 De bevoegdheid van personen (BA) Art. 234 Andere uitwendige invloedsfactoren (BB, BC, BD enBE) Deel III. Bedienings- en scheidingswijzen Art. 239 Voorschriften voor stopcontacten Deel IV. Gebruikstoestellen voor laagspanning Art. 240 Aansluiting van toestellen op de installaties Deel V. Installatiemateriaal voor laagspanning Art. 248 Schakelborden (open of in kasten) Art. 249 Gebruik van stopcontacten en verlengsnoeren Art. 250 Schakelaars en andere bedieningstoestellen Art. 251 Smeltzekeringen, automatische schakelaars Art. 259 Bedienings- en verdeelinrichting Hoofdstuk V. Algemene voorschriften door personen na te leven Art. 261 Waarschuwingsborden tegen de gevaren vanelektrische installaties Art. 264 Plaatsing en afmetingen van deze borden Art. 266 Werkzaamheden aan elektrische installaties Art. 267 Regelmatig bezoek van hoogspanningsinstallaties Art. 268 Plichten van de eigenaar of van de beheerder inindustriële bedrijven Art. 269 Plichten van de eigenaar, beheerder of huurder vanhuishoudelijke installaties Art. 270 Gelijkvormigheidsonderzoek vanlaagspanningsinstallaties voor de indienststelling Art. 271 Controlebezoek van laagspanningsinstallaties Art. 271bis Afwijkende beschikkingen Art. 272 Gelijkvormigheidsonderzoek en controlebezoek vanhoogspanningsinstallaties Art. 272bis Controlebezoek van sommigehoogspanningsluchtlijnen via infrarood thermografie Art. 273 Proces-verbaal van het onderzoek Art. 274 Installaties die bij het gelijkvormigheidsonderzoek of hetcontrolebezoek in overtreding zijn met de voorschriften van ditreglement Hoofdstuk VI. Bijzondere voorschriften betreffende zekere oudeelektrische installaties Art. 276 Controlebezoek van laagspanningsinstallaties vóór elkeverzwaring van de aansluiting op het openbaar verdeelnet Art. 276bis Controleonderzoek van laagspanninginstallaties bij deverkoop van een wooneenheid Art. 279 Installaties in overtreding bij het controleonderzoek Toekomstige wetgeving
Ontwerp van het koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 1, 3,28, 100, 104, 151, 200 en 207 van het Algemeen Reglement opde Elektrische Installaties Trefwoordenlijst
Adressen Vinc¸otte

Source: http://shop.kluwer.lu/shop/nl_BE/download/Kluwer/toc/2012/Companies/WVAR_JB_2001_TOC.pdf

Doseção 3.p65

Diário Oficial do Distrito Federal Nº 180, segunda-feira, 20 de setembro de 2010 SEÇÃO III RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃOProcesso: 140.000.426/2008; Interessado: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ,Assunto: Contratação de serviços postais e telemáticos. Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei PODER LEGISLATIVO nº 8.666, de 21 de junho de 1993, combinado com a

1547br job title demand planner job description

ORGANISATIE Vemedia behoort tot de top drie van bedrijven op het gebied van zelfzorg- geneesmiddelen, gezondheidsproducten en ongediertebestrijdingsmiddelen. Het productfolio is een mix van eigen merken en merken van diverse nationaal en internationaal gerenommeerde pharmaceutische bedrijven. Naast de eigen producten zoals Dagravit, Sebamed, Valdispert, Rhino, Roxasect, Evasin, LacP

Copyright © 2010-2018 Pharmacy Drugs Pdf