Szvk.nl

Reglement
farmaceutische zorg
SZVK 2014
Dit Reglement farmaceutische zorg SZVK is de nadere uitwerking van de farmaceutische zorg als bedoeld in artikel 4.7 Farmaceutische zorg van de Algemene verzekeringsvoorwaarden SZVK Basis Pakket en Uitbreiding Basis Pakket.
2.1. Algemeen
U hebt recht op geneesmiddelen en dieetpreparaten zoals opgenomen in de verzekeringsvoorwaarden van SZVK.
Zelfzorggeneesmiddelen voor chronisch gebruik
U hebt geen recht op zelfzorggeneesmiddelen. Dit zijn geregistreerde geneesmiddelen die zonder recept bij een apotheker, apotheekhoudende huisarts, drogist of leverancier verkrijgbaar zijn. Voor een aantal zelfzorggeneesmiddelen geldt voor chronisch gebruik een aparte vergoedingsregeling. Hiermee vallen zij wel onder de aanspraak van de zorgverzekering. Als nadere voorwaarden dienen de volgende punten in acht genomen te worden: 1. Op het voorschrift van de behandelend huisarts, verloskundige, tandarts, orthodontist, medisch specialist of kaakchirurg dient aangegeven te zijn dat u langer dan zes maanden op het betreffende middel bent aangewezen en dat het is voorgeschreven ter behandeling van een chronische aandoening. In deze gevallen wordt de aanduiding “C.G.” gebruikt. De apotheker of apotheekhoudende huisarts dient hiervan op de nota melding te maken; 2. De kosten van het betreffende zelfzorggeneesmiddel komen de eerste 15 dagen voor uw rekening. De tot de aanspraak behorende zelfzorggeneesmiddelen ter behandeling van een chronische aandoening zijn: - middelen ter bescherming van de ogen tegen uitdroging.
Andere dan geregistreerde geneesmiddelen
2.3.1. U hebt recht op andere dan geregistreerde geneesmiddelen die overeenkomstig bij ministeriële regeling vast te stellen regels in de handel worden gebracht naar aanleiding van een bestelling op initiatief van een arts, die bestemd zijn voor gebruik door individuele patiënten van die arts onder zijn toezicht en die zijn bereid volgens zijn specificaties. Het betreft hier niet-geregistreerde geneesmiddelen die aan te merken zijn als rationele farmacotherapie. 2.3.2. U hebt recht op andere dan geregistreerde geneesmiddelen die hetzij in een andere lidstaat of een derde land in de handel zijn en op verzoek van een arts zijn ingevoerd of anderszins binnen het grondgebeid van Nederland zijn gebracht. Het betreft hier niet-geregistreerde geneesmiddelen die aan te merken zijn als rationele farmacotherapie, die gebruikt worden door patiënten, die lijden aan een ziekte die in Nederland niet vaker voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, waardoor registratie door de fabrikant of importeur van het geneesmiddel niet kan worden gevergd. 2.3.3. Ook wordt de zogenoemde “magistrale receptuur” gerekend tot andere dan geregistreerde geneesmiddelen, zijnde het door de apotheker of apotheekhoudende huisarts bereide geneesmiddel. De aanspraak op magistrale receptuur bestaat uitsluitend als en voor zover de apotheekbereiding, gelet op indicatie en dosering, valt aan te merken als rationele farmacotherapie. U hebt geen recht op apotheekbereidingen die nagenoeg gelijkwaardig zijn aan enig niet-aangewezen geregistreerd geneesmiddel. 2.3.4. Onder rationele farmacotherapie wordt in dit artikel verstaan een behandeling met een geneesmiddel in een voor u geschikte vorm, waarvan de werkzaamheid en effectiviteit door wetenschappelijk onderzoek is vastgesteld en die ook het meest economisch is voor u of de zorgverzekering.
Artikel 3. Aanwijzing geneesmiddelen door Univé Dit artikel vormt de nadere uitwerking van het aanwijzingsbeleid van geneesmiddelen van Univé. Dit aanwijzingsbeleid is omschreven in artikel 4.7.1 van de verzekeringsvoorwaarden van SZVK. 3.1. Univé kan besluiten dat u, met uitsluiting van andere geneesmiddelen, per werkzame stof met dezelfde toedieningsweg en een vergelijkbare sterkte, recht hebt op één of meer door Univé aangewezen geneesmiddelen. De geneesmiddelen die Univé heeft aangewezen zijn gelijk aan de aangewezen geregistreerde geneesmiddelen, genoemd in bijlage B van dit reglement. U hebt wel recht op een niet-aangewezen geneesmiddel als de voorschrijver behandeling met een aangewezen geneesmiddel medisch niet verantwoord vindt. Voor niet-aangewezen geneesmiddelen is voorafgaande toestemming van Univé vereist. Een verzoek om toestemming dat behandeling met een niet-aangewezen geneesmiddel voor u medisch noodzakelijk is, dient vergezeld te gaan van een verklaring van de voorschrijver daarover. Als u zich voor een niet-aangewezen geneesmiddel wendt tot een gecontracteerde voorschrijver en een gecontracteerde afleveraar is geen voorafgaande toestemming van Univé noodzakelijk. In die situatie dient de voorschrijver op het recept kenbaar te maken dat behandeling met het niet-aangewezen geneesmiddel medisch noodzakelijk is. Hij kan dit doen door op het recept de letters “MN“ of “medische noodzaak” te vermelden. In afwijking van artikel 3.4 hebt u gedurende 15 dagen zonder voorafgaande toestemming recht op een niet-aangewezen geneesmiddel bij het eerste recept voor het betreffende geneesmiddel, op voorwaarde dat u binnen de genoemde termijn van 15 dagen een machtigingsaanvraag hebt ingediend bij Univé. Als de machtigingsaanvraag niet-tijdig bij Univé is ingediend waardoor u vooraf geen machtiging hebt, dan loopt u de kans dat u vanaf dag 16 geen recht meer hebt op dit geneesmiddel.
Als Univé geen toestemming geeft omdat er naar zijn idee geen medische noodzaak bestaat om het niet-aangewezen middel te gebruiken, dan wordt het niet-aangewezen geneesmiddel vanaf dag 16 niet meer vergoed. Univé is gedurende het kalenderjaar bevoegd eenzijdig wijzigingen aan te brengen in de lijst met aangewezen geneesmiddelen. U wordt hierover geïnformeerd.
Artikel 4. Machtiging-/toestemmingsvereiste Voor alle geneesmiddelen en dieetpreparaten die opgenomen zijn in bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering, zijn nadere voorwaarden van toepassing. Voor een aantal van deze geneesmiddelen heeft Univé vastgesteld dat een machtiging vereist is. Voor dieetpreparaten hebt u altijd een machtiging nodig. De geneesmiddelen waarvoor een machtiging vereist is, worden genoemd in bijlage A van dit reglement. Ook is een machtiging vereist voor de geneesmiddelen zoals genoemd in artikel 2.3.1 en 2.3.2 van dit Reglement.
Bijlage A. Overzicht van geneesmiddelen waarvoor u voorafgaande toestemming nodig hebt.
Voor alle geneesmiddelen uit bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering zijn nadere voorwaarden van toepassing. Voor een aantal van deze geneesmiddelen hebt u onze voorafgaande toestemming nodig. In artikel 31 van de verzekeringsvoorwaarden vindt u hoe u toestemming kunt vragen. Het gaat om de volgende geneesmiddelen: Bijlage B. Overzicht van voorkeursdrinkvoeding.
Dit overzicht is geldig van 1 januari tot en met 31 december 2014.
Artikel-
Ingangs-
Productcategorie
Naam product + smaak
Einddatum
Artikel-
Ingangs-
Productcategorie
Naam product + smaak
Einddatum
fresubin protein energy drink tropische vruchten fresubin protein energy drink tropische vruchten fresubin protein energy drink tropische vruchten Bijlage C. Overzicht van aangewezen preferente Dit overzicht is geldig van 1 januari tot en met 31 december 20141.
Artikel-
Ingangs-
Artikelomschrijving
Einddatum
acetylsalicylzuur cardio rp disp tablet 80mg acetylsalicylzuur cardio rp disp tablet 80mg acetylsalicylzuur neuro rp disp tablet 30mg alfuzosine hcl aurobindo tablet filmomhuld 2,5mg alfuzosine hcl ranbaxy retard tablet mva 10mg amiloride hcl/hydrochloorthiazide accord tb 5/50mg atenolol met overige diuretica atenolol/chloortalidon sandoz tablet 50/12,5mg atenolol met overige diuretica atenolol/chloortalidon sandoz tablet 100/25mg atorvastatine atorvastatine rp tablet filmomhuld 10mg atorvastatine atorvastatine teva tablet filmomhuld 10mg atorvastatine atorvastatine teva tablet filmomhuld 10mg atorvastatine ranbaxy tablet filmomhuld 10mg atorvastatine ranbaxy tablet filmomhuld 10mg atorvastatine atorvastatine rp tablet filmomhuld 20mg atorvastatine atorvastatine teva tablet filmomhuld 20mg atorvastatine atorvastatine teva tablet filmomhuld 20mg atorvastatine ranbaxy tablet filmomhuld 20mg atorvastatine ranbaxy tablet filmomhuld 20mg atorvastatine atorvastatine rp tablet filmomhuld 40mg atorvastatine atorvastatine teva tablet filmomhuld 40mg atorvastatine atorvastatine teva tablet filmomhuld 40mg atorvastatine ranbaxy tablet filmomhuld 40mg atorvastatine ranbaxy tablet filmomhuld 40mg atorvastatine ranbaxy tablet filmomhuld 80mg Artikel-
Ingangs-
Artikelomschrijving
Einddatum
beclometason nevel sandoz neussp 50mcg/do fl bicalutamide accord tablet filmomhuld 50mg budesonide apotex nevel neusspray 100mcg/do budesonide ph&t nevel neusspray 50mcg/do 200do buprenorfine ranbaxy pleist transderm 52,5mcg/uur buprenorfine ranbaxy pleister transderm 35mcg/uur buprenorfine ranbaxy pleister transderm 70mcg/uur candesartan cilexetil/hctz focus tablet 16/12,5mg carbamazepine sandoz retard tablet mga 200mg carbamazepine sandoz retard tablet mga 400mg carbasalaatcalcium cardio rp sachet 100mg chlooramfenicol rp oogzalf 10mg/g tube 5g cimetidine accord tablet filmomhuld 200mg cimetidine accord tablet filmomhuld 800mg cimetidine apotex tablet filmomhuld 400mg Artikel-
Ingangs-
Artikelomschrijving
Einddatum
clomipramine hcl mylan tablet omhuld 25mg clomipramine hcl sandoz retard tablet mga 75mg clomipramine hcl sandoz tablet omhuld 10mg desmopressine actavis neusspr 10mcg/do flac 50do diclofenac natrium cf retard tablet mga 75mg diclofenac natrium cf retard tablet mga 100mg diltiazem hcl mylan retard capsule mga 180mg diltiazem hcl mylan retard capsule mga 200mg diltiazem hcl mylan retard capsule mga 240mg diltiazem hcl mylan retard capsule mga 300mg diltiazem hcl pch retard tablet mga 120mg timolol, combinatiepreparaten dorzolamide/timolol actavis oogdr 20/5mg/ml fl 5ml doxycycline rp dispergeerbaar tablet 100mg enalapril/hydrochloorthiazide rp tablet 20/12,5mg enalapril/hydrochloorthiazide sandoz tab 20/6mg entacapone mylan tablet filmomhuld 200mg entacapone unichem tablet filmomhuld 200mg ethinylestradiol/desogestr wec tablet 0,02/0,15mg Artikel-
Ingangs-
Artikelomschrijving
Einddatum
ethinylestradiol/desogestr wec tablet 0,03/0,15mg ethinylestradiol met levonorg- ethinylestradiol/levonorg wec tab omh 0,02/0,1mg ethinylestradiol met levonorg- ethinylestradiol/levonorg wec tab omh 0,03/0,15mg exemestaan accord tablet filmomhuld 25mg exforge hct tablet filmomhuld 5/160/12,5mg exforge hct tablet filmomhuld 5/160/25mg exforge hct tablet filmomhuld 10/160/12,5mg exforge hct tablet filmomhuld 10/160/25mg exforge hct tablet filmomhuld 10/320/25mg felodipine actavis retard tablet mga 10mg felodipine actavis retard tablet mga 10mg fentanyl matrix sandoz pleister 12mcg/uur fentanyl matrix sandoz pleister 25mcg/uur fentanyl matrix sandoz pleister 50mcg/uur fentanyl matrix sandoz pleister 75mcg/uur fentanyl matrix sandoz pleister 100mcg/uur fexofenadine hcl mylan tablet omhuld 180mg flixonase neusspray 50mcg/do flacon 150doses flixonase neusspray 50mcg/do flacon 200doses fluvastatine accord retard tablet mva 80mg fluvoxamine maleaat actavis tablet 100mg gabapentine aurobindo tablet filmomhuld 600mg gabapentine aurobindo tablet filmomhuld 800mg galantamine actavis retard capsule mva 8mg galantamine actavis retard capsule mva 16mg Artikel-
Ingangs-
Artikelomschrijving
Einddatum
granisetron actavis tablet filmomhuld 1mg granisetron actavis tablet filmomhuld 2mg hydroxocobalamine hcl cf injvlst 500mcg/ml amp 2ml ibandroninezuur mylan tablet filmomhuld 150mg ibandroninezuur mylan tablet filmomhuld 150mg ibuprofen actavis tablet filmomhuld 600mg irbesartan actavis tablet filmomhuld 75mg irbesartan actavis tablet filmomhuld 300mg irbesartan unichem tablet filmomhuld 150mg isosorbidemononitraat accord tablet 20mg isosorbidemononitraat accord tablet 40mg isosorbidemononitraat mylan retard tablet mga 60mg kaliumlosartan/hct aurobindo tab filmom 100/12,5mg kaliumlosartan/hct liconsa tabl filmomh 50/12,5mg kaliumlosartan/hct liconsa tabl filmomh 100/25mg lamivudine aurobindo tablet filmomhuld 150 mg lamivudine/zidovudine aurobindo t filmom Artikel-
Ingangs-
Artikelomschrijving
Einddatum
latanoprost rp oogdruppels 50mcg/ml flacon 2,5ml timolol, combinatiepreparaten latanoprost/timolol sdz oogdr 0,05/5mg/ml fl 2,5ml lercanidipine hcl actavis tablet omhuld 10mg lercanidipine hcl actavis tablet omhuld 20mg levetiracetam aurobindo tablet filmomhuld 250mg levetiracetam aurobindo tablet filmomhuld 500mg levetiracetam aurobindo tablet filmomhuld 1000mg levocetirizine dihcl focus tablet fo 5mg levodopa/carbidopa mylan tablet 100/10mg levodopa/carbidopa mylan tablet 100/25mg levodopa/carbidopa mylan tablet 250/25mg levodopa/carbidopa rp 125 ret tablet mga 100/25mg levodopa/carbidopa rp 250 ret tablet mga 200/50mg levofloxacine aurobindo tablet filmomhuld 250mg levofloxacine aurobindo tablet filmomhuld 500mg lisinopril/hydrochloorth cf tablet 20/12,5mg losartan kalium accord tablet omhuld 25mg losartan kalium accord tablet omhuld 50mg macrogol en electr teva poeder v drank in sachet metoprololsuccinaat sandoz ret 25 tab mga 23,75mg metoprololsuccinaat sandoz ret 50 tab mga 47,5mg metoprololsuccinaat sandoz ret 100 tabl mga 95mg metoprololsuccinaat/hct sandoz tabl mga 95/12,5mg metoprololtartraat cf retard tablet mga 200mg Artikel-
Ingangs-
Artikelomschrijving
Einddatum
miconazolnitraat/hydroc rp hydrof creme 20/10mg/g mirtazapine aurobindo orodisp tablet 30mg montelukast montelukast teva tablet filmomhuld 10mg natriumrisedronaat aurobindo tablet filmomh 30mg natriumrisedronaat sandoz wekelijks tabl omh 35mg octreotide sun injvlst 0,05mg/ml ampul 1ml octreotide sun injvlst 0,1mg/ml ampul 1ml octreotide sun injvlst 0,2mg/ml flacon 5ml octreotide sun injvlst 0,5mg/ml ampul 1ml olanzapine actavis tablet filmomhuld 5mg olanzapine jubilant tablet filmomhuld 2,5mg olanzapine jubilant tablet filmomhuld 10mg olanzapine jubilant tablet filmomhuld 15mg oxcarbazepine mylan tablet filmomhuld 300mg oxcarbazepine mylan tablet filmomhuld 600mg Artikel-
Ingangs-
Artikelomschrijving
Einddatum
oxcarbazepine sandoz tablet filmomhuld 300mg oxcarbazepine sandoz tablet filmomhuld 600mg paroxetine aurobindo tablet filmomhuld 20mg paroxetine aurobindo tablet filmomhuld 30mg paroxetine sandoz tablet filmomhuld 10mg perindopril tert-butyl/indapamide a tabl 2/0,625mg perindopril tert-butyl/indapamide glen t 4/1,25mg perindopril tert-butyl/indapamide myl tb 2/0,625mg perindopril tert-butylamine focus tablet 2mg perindopril tert-butylamine focus tablet 4mg perindopril tert-butylamine glenmark tablet 8mg permente pleister transdermaal 4,6mg/24uur permente pleister transdermaal 9,5mg/24uur pramipexol accord tablet 0,125mg (0,088mg base) pramipexol accord tablet 0,25mg (0,18mg base) pramipexol accord tablet 0,5mg (0,35mg base) pramipexol sandoz tablet 1mg (0,7mg base) propranolol hcl rp retard capsule mga 80mg quetiapine accord tablet filmomhuld 25mg quetiapine accord tablet filmomhuld 200mg quetiapine jubilant tablet filmomhuld 100mg quetiapine jubilant tablet filmomhuld 300mg quinapril/hydrochloorthiazide cf tablet 20/12,5mg rabeprazolnatrium aurobindo tablet msr 10mg Artikel-
Ingangs-
Artikelomschrijving
Einddatum
rabeprazolnatrium chemo iberica tablet msr 20mg ribavirine mylan tablet filmomhuld 400mg ribavirine mylan tablet filmomhuld 400mg risedronaatnatrium 35mg en calcium 500mg au- risedronaatnatrium jubilant tabl filmomhuld 5mg rizatriptan glenmark orodisp tablet 10mg rizatriptan glenmark orodisp tablet 10mg rizatriptan glenmark orodisp tablet 10mg sertraline aurobindo tablet filmomhuld 100mg sertraline ranbaxy tablet filmomhuld 50mg simvastatine accord tablet filmomhuld 10mg simvastatine accord tablet filmomhuld 20mg simvastatine accord tablet filmomhuld 40mg simvastatine accord tablet filmomhuld 80mg spironolacton accord tablet omhuld 100mg Artikel-
Ingangs-
Artikelomschrijving
Einddatum
sumatriptan sun injvlst 12mg/ml wwsp 0,5ml tadim pdr v vernevelopl fl 1 milj ie + tadim disc tamsulosine hcl mylan retard capsule mga 0,4mg tamsulosine hcl mylan retard capsule mga 0,4mg tamsulosine hcl ranbaxy capsule mga 0,4mg timolol fdc oogdruppels 2,5mg/ml flacon 5ml timolol fdc oogdruppels 5mg/ml flacon 5ml tolterodinetartraat accord tablet filmomhuld 1mg tolterodinetartraat accord tablet filmomhuld 2mg tolterodinetartraat actavis sr capsule mva 4mg topiramaat accord tablet filmomhuld 25mg topiramaat actavis tablet filmomhuld 200mg topiramaat aurobindo tablet filmomhuld 50mg topiramaat aurobindo tablet filmomhuld 100mg tramadol hcl sandoz retard tablet mga 100mg tramadol hcl sandoz retard tablet mga 150mg tramadol hcl sandoz retard tablet mga 200mg triamcinolonacetonide apotex creme 1mg/g triamcinolonacetonide apotex creme 1mg/g triamtereen/hydrochloorthiazide apotex tabl 50/25 triamtereen/hydrochloorthiazide apotex tabl 50/25 valsartan actavis tablet filmomhuld 80mg valsartan actavis tablet filmomhuld 160mg valsartan aurobindo tablet filmomhuld 320mg valsartan/hct actavis tabl filmomhuld 80mg/12,5mg valsartan/hct actavis tabl filmomhuld 160mg/12,5mg Artikel-
Ingangs-
Artikelomschrijving
Einddatum
valsartan/hct actavis tabl filmomhuld 160mg/25mg valsartan/hct cf tabl filmomhuld 320mg/12,5mg valsartan/hct cf tabl filmomhuld 320mg/25mg verapamil hcl sandoz retard tablet mga 120mg verapamil hcl sandoz retard tablet mga 240mg volcolon granulaat suikervrij 4g in sachet zofenoprilcalcium mylan tablet filmomhuld 30mg zoledroninezuur sun infvlst conc 0,8mg/ml flac 5ml zolpidemtartraat rp tablet filmomhuld 10mg 1 In de loop van 2014 kunnen wij voor de volgende werkzame stoffen één of meer preferente middelen aanwijzen: - beclometason - capecitabine - combinatiepreparaat: acetysalicylzuur/clopidrogel - combitatiepreparaat: levodopa met decarboxylaseremmer en COMT-remmer - escitalopram - formoterol - irbesartan met hydrochloorthiazide - mycofenolzuur - salbutamol - sildenafil - tacrolimus - teriparatide 2 U hoeft deze voorkeursgeneesmiddelen alleen te gebruiken als u nieuwe gebruiker bent of de afgelopen 6 maanden geen geneesmiddel met deze werkzame stoffen heeft gebruikt. Als u de afgelopen 6 maanden een middel met carbamazepine of oxcarbazepine heeft gebruikt, hoeft u het preferente geneesmiddel niet te gebruiken.

Source: http://www.szvk.nl/fileadmin/user_upload/Documenten/PDF/regelementen_2014/D8603_SZVK_nieuwe_versie_Reglement_farmaceutische_zorg.pdf

kolblab.org

Peter Kolb, Marco Cecchini, Danzhi Huang, pkolb, cecchini, majeux, dhuang, [email protected] Department of Biochemistry, University of Zurich, Switzerland Fragment-Based Docking Our approach consists of four modules ( I - IV ), which perform IV. FFLD [4] uses a Genetic Algorithm to dock the whole – fully different steps of the docking procedure. flexible – molecu

eijppr.com

Available on line at : www.eijppr.com International Journal of Pharmaceutical and Phytopharmacological Research (ICV-5.09) ISSN (Online) 2249 – 6084 ISSN (Print) 2250 – 1029 Int.J.Pharm.Phytopharmacol.Res. 2013, 2(4): 259-262 (Research Article) Design and Evaluation of Chronopharmaceutical Drug Delivery System for Asthma Using Natural Polymers Prashant S.

Copyright © 2010-2018 Pharmacy Drugs Pdf