Microsoft word - alg_ak_vwdn_nl-fr-en.doc

ALGEMENE AANKOOP- EN AANNEMINGSVOORWAARDEN DE BREE - GROEP

Une traduction en Français de nos conditions générales peut être consultée sur le site www.debree.be. Le fait que cette traduction ne figure pas sur ce
document ne peut être invoqué pour prétendre que ces conditions étaient non connues et acceptées. // An English translation of our conditions can be
consulted at www.debree.be. The fact that this translation does not appear on this document cannot be invoked to pretend that these conditions were not
known nor accepted.

DEFINITIE: ‘DE BREE’: alle groepsvennootschappen van De Bree Groep die gevestigd zijn in België, Frankrijk en Nederland . Dit betreft specifiek De Bree NV
(BTW BE 0424.913.349), De Bree Solutions NV (BTW BE 0424.913.349), Breeton NV (BTW BE 0466.110.041), De Bree T.E.C. NV (BTW BE 0451.265.972),
Maro NV (BTW BE 0450.440.086), Disoma NV (BTW BE 0475.475.588), DOP Kortemark nv (BTW BE 0501.514.249), De Brée Environnement SARL (SIRET:
51345052800015 – BTW FR35513450528) en De Feyter Groenrecycling BV (KvK: 22052976 – BTW NL812379044B01).

1. Alle commerciële transacties tussen DE BREE en de Verkoper/Opdrachtgever, worden beheerst door: (in hiërarchisch dalende volgorde) (1) de schriftelijke
en ondertekende bijzondere overeenkomst, (2) de bestelbon/opdrachtbevestiging uitgaande van DE BREE, (3) huidige algemene voorwaarden, (4) de artikels
4-37 en 41-88 van het Weens Koopverdrag, (5) de Unidroit Principles; (6) het Belgische recht, m.u.v. artikels 1-3, 38-40, en 89-101 van het Weens
Koopverdrag. DE BREE wijst alle andere normen en voorwaarden af, met enkele uitzondering van die voorwaarden die DE BREE uitdrukkelijk ter aanvaarding
ondertekend. De eventuele nietigheid van één of meerdere bedingen uit deze voorwaarden, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere
clausules. DE BREE houdt zich het recht voor haar algemene en bijzondere voorwaarden op ieder moment te wijzigen. Het (herhaaldelijk) niet- toepassen
door DE BREE van enig recht leidt niet tot rechtsverwerking. Onder DE BREE moet worden verstaan: iedere persoon die bevoegd is DE BREE in rechte te
verbinden.
2. Alle prijsaanvragen van DE BREE zijn vrijblijvend en slechts een uitnodiging tot het maken van een aanbod door de Verkoper/Onderaannemer. Een
prijsaanvraag en/of bestelbon/opdrachtbevestiging uitgaande van DE BREE, is slechts geldig indien ondertekend door DE BREE . Alle offertes van de
Verkoper/Onderaannemer, zijn verbindend en gelden ten minste voor 3 maand. Indien DE BREE een aanbod ontvangt van de Verkoper/Onderaannemer,
komt de bijzondere overeenkomst slechts tot stand zodra DE BREE het aanbod schriftelijk bevestigt, dan wel zodra DE BREE de uitvoering ervan aanvangt.
Indien De BREE op eigen initiatief een order plaatst, komt de bijzondere overeenkomst tot stand zodra de Verkoper/Onderaannemer, zelfs mondeling, met dit
order instemt, dan wel zodra DE BREE met de uitvoering ervan aanvangt. Iedere wijziging aan de bijzondere overeenkomst en/of de
opdrachtbevestiging/bestelbon uitgaande van DE BREE komt slechts tot stand, zodra DE BREE deze wijziging schriftelijk bevestigd met een nieuwe
bestelbon/opdrachtbevestiging. Aanpassingen via e-mail, sms, en/of andere elektronische middelen zijn DE BREE niet tegenstelbaar. Alle prijzen van de
Verkoper/Onderaannemer zijn volledig (m.i.v. alle kosten), vermelden de BTW- tarifering en zijn bovendien vast (m.i.v. prijzen voor diensten die werden
gepresteerd buiten de kantooruren, op feestdagen, en/of tijdens het officieel bouwverlof).
3. De dienstenprestaties en/of het materiaal, moeten door de Verkoper/Onderaannemer worden geleverd op de door DE BREE aangegeven tijd en plaats. Het
materiaal reist steeds voor rekening en op risico van de Verkoper/Onderaannemer. De opgegeven uitvoerings- en/of leveringstermijnen zijn verbindend.
Wijzigingen in de bestelling hebben op generlei wijze tot gevolg dat de vooropgestelde uitvoerings- en/of leveringstermijnen worden verlengd en/of vervallen.
Het risico op het aangekochte materiaal gaat pas over op DE BREE bij definitieve oplevering. De eigendomsrechten gaan over op DE BREE op het ogenblik
dat de overeenkomst tot stand komt.
4. Het aangekochte materiaal is slechts in overeenstemming met de overeenkomst, indien (in hiërarchisch dalende volgorde): (1) het geschikt is voor elk
gebruik dat DE BREE aan de Verkoper/Onderaannemer heeft medegedeeld, (2) het in overeenstemming is met de door de Verkoper/Onderaannemer
gegeven beschrijving, (3) het materiaal de eigenschappen bezit van het monster/model dat de Verkoper/Onderaannemer aan DE BREE heeft getoond, en (4)
indien het geschikt is voor het gebruik waartoe goederen van dezelfde soort gewoonlijk dienen.
5. Bij de in ontvangstname van de prestaties en/of het materiaal, zal DE BREE een eerste oppervlakkige controle uitvoeren die enkel betrekking heeft op
direct verifieerbare afwijkingen die zonder nader onderzoek en zonder enige vorm van bewerking en/of verplaatsing van het materiaal kunnen worden
vastgesteld. Dit geldt geenszins als oplevering. DE BREE behoudt zich het recht voor om niet- conforme of gebrekkige leveringen te protesteren tot op het
ogenblik dat de totaliteit van het aangekochte materiaal door DE BREE is verwerkt, gebruikt en/of doorverkocht. Bij doorverkoop en/of doorzending van niet-
conforme of gebrekkig materiaal door DE BREE, gaat dit recht over op de klanten van DE BREE. Ondertekening door DE BREE van een leveringsbon of enig
gelijkaardig document, geldt geenszins als oplevering en geeft geen enkele indicatie m.b.t. de staat waarin de goederen/dienstenprestaties werden geleverd.
In geval van laattijdige, gedeeltelijke, niet- conforme, en/of gebrekkige levering/uitvoering, is de Verkoper/Onderaannemer gehouden tot betaling van een
forfaitaire schadevergoeding van 35% van het totale factuurbedrag, onverminderd het recht van DE BREE op een hogere schadevergoeding. In dit geval heeft
DE BREE bovendien het recht om, naar eigen keuze en inzicht: (1) de Verkoper/Onderaannemer te verplichten om DE BREE kosteloos een alternatief aan te
bieden, (2) de overeengekomen prijs te verlagen a rato van het percentage van de laattijdige, gebrekkige en/of niet- conform levering/uitvoering, (3) het
materiaal terug te sturen voor rekening en op risico van de Verkoper/Onderaannemer, (4) voor rekening van de Verkoper/Onderaannemer werkzaamheden te
laten uitoefenen door een derde, (5) tot een dekkings(ver)koop over te gaan, en/of (6) de overeenkomst met de Verkoper/Onderaannemer met onmiddellijke
ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat DE BREE hiervoor op enigerlei wijze aansprakelijk kan worden gesteld. Naast
voornoemde aansprakelijkheden, is de Verkoper/Onderaannemer er tevens toe gehouden om elke indirecte schade, met inbegrip van gederfde winst,
integraal te vergoeden. De Verkoper/Onderaannemer is bovendien aansprakelijk voor elke schade. De Verkoper/Onderaannemer behoudt de volledige
verantwoordelijkheid over zijn personeel en/of afgevaardigden, zelfs indien voornoemde personen werkzaamheden uitvoeren op de domeinen van DE BREE
en/of van diens opdrachtgever. De Verkoper/Onderaannemer ontslaat DE BREE voor elke mogelijke aansprakelijkheid dienaangaande. De
betalingsverplichtingen van DE BREE worden opgeschort, zolang de Verkoper/Onderaannemer niet aan alle in dit artikel opgesomde verplichtingen voldoet.
6. De Verkoper/Onderaannemer zal DE BREE volledig vrijwaren, en maakt zich sterk om tussen te komen in: (1) alle vorderingen en procedures die het
gevolg zijn van enig handelen of nalaten van de Verkoper/Onderaannemer, in strijd met de bijzondere overeenkomst en/of deze Algemene Aankoop- en
Aannemingsvoorwaarden, en (2) alle vorderingen en procedures van derden, die schade lijden in verband met de uitvoering van het order en/of de bijzondere
overeenkomst. De Verkoper/Onderaannemer zal DE BREE bovendien schadeloos stellen voor alle schade, gerechts- en andere kosten, die ontstaan naar
aanleiding van haar verdediging inzake deze vorderingen en/of procedures.

7. De Verkoper/Onderaannemer draagt de verantwoordelijkheid om: (1) De algemene en/of bijzondere voorwaarden van toepassing in de handelsrelatie
tussen DE BREE en zijn opdrachtgever, in het kader waarvan DE BREE een beroep doet op de Verkoper/Onderaannemer, te lezen, te aanvaarden, en te
respecteren, (2) DE BREE op regelmatige basis te informeren m.b.t. de dienstenprestaties, het aangekochte materiaal en/of het vervoer, (3) te garanderen dat
het aangekochte materiaal voldoet aan alle toepasselijke wettelijke en/of andere normen, standaarden en/of verplichtingen (in het bijzonder aan Verordening
(EG) Nr. 1013/2006 van 14 juni 2006 betreffende de overbrenging van afvalstoffen), (4) gedurende de volledige technische levensduur van
geleverde/geïnstalleerde materialen, originele wisselstukken in stock te hebben van alle componenten van deze materialen, (5) de noodzakelijke
verzekeringsovereenkomsten af te sluiten. De Verkoper/Onderaannemer verleent DE BREE de toestemming om op eerste verzoek inzage te krijgen in de
polissen en betalingsbewijzen van voornoemde verzekeringen. Gedurende de duur van de overeenkomst dient de Onderaannemer zich alleszins te
verzekeren bij een erkend verzekeringsmaatschappij, om alle schade, zowel persoonlijke als materiële schade, te dekken waarvoor hij opzichtens DE BREE,
de opdrachtgever van DE BREE, personeelsleden en derden verantwoordelijk zou kunnen worden gesteld. De Onderaannemer is verantwoordelijk voor alle
schade, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, zowel voorziene als onvoorziene schade, veroorzaakt door de Onderaannemer, zijn aangestelden,
werknemers of onderaannemers, opzichtens DE BREE alsook opzichtens de opdrachtgever van DE BREE of derden. De Onderaannemer is DE BREE
volledige vrijwaring verschuldigd voor alle schadeaanspraken die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeien of oorzaak vinden in de Werken. De
Verkoper/Onderaannemer heeft, zonder de voorafgaandelijke toestemming van DE BREE, bovendien niet het recht om de domeinen van DE BREE te
betreden.
8. De Verkoper/Onderaannemer heeft niet het recht om de bijzondere overeenkomst of een deel van de bijzondere overeenkomst over te dragen en/of uit te
besteden aan een derde. Indien de bijzondere overeenkomst toch, zelfs met de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van DE BREE, wordt uitbesteed aan
een derde, blijft de Verkoper/Onderaannemer hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van zijn verplichtingen.
9. DE BREE vertrouwt aan de Onderaannemer, die aanvaardt, de opdracht toe om de Werken te realiseren: (i) door bekwame werklieden met de nodige
scholing, kennis en ervaring, ook indien met onderaannemers wordt gewerkt; (ii) volgens de regels van goed vakmanschap. Indien er op de plannen of andere
ontvangen documenten bepaalde uitvoeringselementen niet vermeld zijn, wordt de Onderaannemer verondersteld ze te kennen, aangezien zij deel uitmaken
van de regels van goed vakmanschap die eigen zijn aan het beroep en kan de Onderaannemer hiervoor geen meerkost aanrekenen. De Onderaannemer
erkent de uitvoeringsplaats bezocht te hebben, en volledig op de hoogte te zijn van haar toegankelijkheid, haar staat, haar omgeving, haar oriëntatie en
elektrische stroom welke zal nodig zijn voor de uitvoering van de Werken, enz.
10. De Onderaannemer zal er zorg voor dragen om de werf steeds in zuivere en ordelijke staat te houden - en na beëindiging der Werken zo achter te laten.
DE BREE noch de opdrachtgever van DE BREE is gehouden tot bewaking van de werf en is niet verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging of gebruik
door derden (en de gevolgen ervan) van materialen en het materieel van de Onderaannemer. Voor ongevallen van welke aard ook die zich, naar aanleiding
van de uitvoering van de werken of bij gebruik van materiaal van DE BREE door de Onderaannemer, zouden voordoen, kan DE BREE niet aansprakelijk
worden gesteld. De Onderaannemer verzaakt aan het recht om gebreken aan het ter beschikking gestelde materiaal in te roepen. Alle schade en/of vervuiling
aangebracht aan de eigendommen van DE BREE of deze van derden zullen door de Onderaannemer worden vergoed. De Onderaannemer moet bovendien
alle nodige veiligheidsmaatregelen nemen ter vrijwaring van de veiligheid in het algemeen op de werf voor wat betreft de Werken. In het bijzonder dient hij te
waken over de maatregelen inzake de veiligheid en de gezondheid van de personen die bij de uitvoering van de Werken zijn betrokken. Terzake neemt hij alle
gepaste preventiemaatregelen, conform de Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij uitvoering van een werk. De
Onderaannemer zal er ondermeer op toezien dat zijn werknemers, lasthebbers of andere aangestelden op de hoogte worden gesteld van alle bepalingen van
de Preventiewet van 4 augustus 1996, haar uitvoeringsbesluiten en de bepalingen van het ARAB van toepassing op de opdracht. Indien de Onderaannemer
de hiervoor bepaalde verplichtingen niet of gebrekkig naleeft, kan DE BREE in alle gevallen zelf de nodige maatregelen treffen, op kosten van de
onderaannemer.
11. De aan de Onderaannemer toegekende Werken brengen geen enkele band van ondergeschiktheid ten aanzien van DE BREE tot stand. De
Onderaannemer deelt haar activiteiten naar eigen goeddunken in en beschikt zelfstandig over haar tijd, zonder dat zij en/of haar aangestelden uit dien hoofde
tot enige verantwoording tegenover DE BREE gehouden zijn. Wanneer de Onderaannemer één of meerdere werknemers met de uitvoering van deze
overeenkomst gelast, worden hun werkzaamheden door een verantwoordelijke van de onderaannemer geleid en gecontroleerd. Onder geen beding beschikt
DE BREE noch zijn aangestelden over enige vorm of gedeelte van werkgeversgezag, zodat zij of hun aangestelde hen noch instructies kunnen geven, noch
over hen enige controle kunnen uitoefenen. Dit laatste doet evenwel geen afbreuk aan de mogelijkheid van DE BREE om richtlijnen te geven aan de
verantwoordelijke aangesteld door de Onderaannemer m.b.t. de regels inzake welzijn op het werk en/of m.b.t. de uitvoering van de overeenkomst. De
werknemers, organen of andere uitvoeringsagenten van de onderaannemer zullen op geen enkel ogenblik als werknemer of agent van DE BREE beschouwd
kunnen worden.
12. De Onderaannemer verklaart bij ondertekening geen sociale of fiscale schulden te hebben. De Onderaannemer zal DE BREE onverwijld per aangetekend
schrijven informeren wanneer tijdens de uitvoering van de Werken in zijn hoofde dergelijke schulden ontstaan. Wanneer de Onderaannemer dergelijke
schulden heeft, (i) zal DE BREE op de betalingen aan de Onderaannemer deze bedragen inhouden zoals berekend in overeenstemming met de toepasselijke
wetgeving, alsook deze bedragen doorstorten aan de bevoegde administraties; en (ii) geldt dit als een ernstige tekortkoming die de onmiddellijke beëindiging
van de overeenkomst ten laste van de Onderaannemer rechtvaardigt zonder opzegtermijn of –vergoeding, onverminderd op een integrale schadevergoeding.
De Onderaannemer staat in voor het vervullen van alle sociale en fiscale verplichtingen t.a.v. het door hem tewerkgestelde personeel. Bovendien verbindt de
Onderaannemer zich ertoe om alle verplichtingen na te leven gepaard gaande met het verlenen van diensten met eigen personeel op het Belgisch
grondgebied en maakt zich sterk dat zijn werknemers/aangestelden de op hen rustende verplichtingen in dit verband zullen naleven, waaronder maar niet
beperkt tot: (i) het aanvragen van E 101 en/of A1 formulieren; (ii) het naleven van de formaliteiten inzake toegang tot Belgisch grondgebied (LIMOSA); (iii) het
naleven van de Wet van 5 maart 2002 tot omzetting van de Richtlijn 96/71/EG van 16 december 1996; (iv) het naleven van alle andere wetten m.b.t het
tewerkstellen van buitenlandse werknemers; (v) een arbeidsongevallenverzekering voor het personeel; (vi) het te werk stellen en vergoeden van het personeel
conform de toepasselijke wetten en reglementen. De Onderaannemer verbindt zich er toe om enkel werknemers in te zetten: (i) die op wettige wijze
tewerkgesteld zijn in het land van herkomst; (ii) die rechtsgeldig gedetacheerd zijn en in het bezit zijn van een geldig E 101 en/of A1 formulier; (iii) die in het
bezit zijn van de nodige documenten afgeleverd door de gemeente van de plaats waar zijn in België verblijven. DE BREE heeft het recht de toegang tot de
werf te ontzeggen aan zij die niet (kunnen aantonen dat zij) voldoen aan 1 of meerdere van bovenstaande voorwaarden. In dergelijk geval zal de
Onderaannemer geen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding noch verlenging van de uitvoeringstermijn van de Werken. De Onderaannemer
dient zelf in te staan voor de huisvesting van zijn personeel alsmede hun vervoer van hun verblijfplaats naar de plaats van uitvoering en terug. De
Onderaannemer vrijwaart DE BREE voor alle schade voortvloeiend uit strafrechtelijke veroordelingen die voortvloeien uit niet-naleving hiervan. Bij niet
naleving van dit artikel wordt bovendien de aanvang van de Werken geschorst en DE BREE zal geen enkele betaling doen t.o.v. de Onderaannemer tot
voldoening hiervan.
13. DE BREE is tot geen enkele betaling gehouden, alvorens volledige en conforme levering/uitvoering. DE BREE heeft het recht alle facturen te protesteren
binnen een termijn van 30 dagen vanaf ontvangst van de factuur. Alle facturen van de Verkoper/Onderaannemer moeten uiterlijk op de 5de dag van de maand
volgende op de levering van de respectievelijke dienstenprestaties/materiaal worden overgemaakt aan DE BREE. De betalingen van DE BREE aan
tussenpersonen, optredende voor de Verkoper/Onderaannemer, zijn bevrijdend, zelfs indien deze niet aan hen worden overgemaakt. De (gedeeltelijke)
betaling door DE BREE, geldt geenszins als aanvaarding/oplevering van de factuur, de geleverde dienstenprestaties, en/of het geleverde materiaal, en
ontslaat de Verkoper/Onderaannemer op generlei wijzen van zijn aansprakelijkheid en/of andere verplichtingen. Bij niet en/of onvolledige betaling op de
vervaldag van de factuur, mag slechts een nalatigheidsintrest worden aangerekend, nadat een aangetekende ingebrekestelling werd verstuurd. Voornoemde
nalatigheidsintrest mag de wettelijke intrestvoet op het ogenblik van de totstandkoming van de bijzondere overeenkomst, niet overschrijden. In
overeenstemming met de Wet d.d. 15 december 2004, compenseren en verrekenen DE BREE en de Verkoper/Onderaannemer automatisch en van
rechtswege elkanders actueel bestaande en toekomstige schulden. Deze schuldvergelijking zal in elk geval tegenstelbaar zijn aan de curator en overige
samenlopende schuldeisers, die zich dus niet zullen kunnen verzetten tegen de aldus doorgevoerde schuldvergelijking.
14.
De Verkoper/Onderaannemer is enkel ontslagen van zijn verplichtingen in geval van overmacht sensu stricto: abnormale en onvoorziene omstandigheden
die volledig onafhankelijk zijn van de wil van de Verkoper/Onderaannemer, waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden
vermeden, en die de Verkoper/Onderaannemer in de fysieke onmogelijkheid plaatsen om de overeenkomst uit te voeren. Hardship, imprevisie en elke
verzwaring van de overeenkomst gelden niet als overmacht, zelfs bij verstoring van het contractueel evenwicht.
15. DE BREE behoudt zich het recht voor de bijzondere overeenkomst, zonder enige vorm van schadevergoeding te annuleren, volgend op annulatie door
haar klanten. Het is de Verkoper/Onderaannemer niet toegestaan om de bijzondere overeenkomst te annuleren. Indien dit toch gebeurt, , is de
Verkoper/Onderaannemer gehouden tot betaling van een forfaitaire schadevergoeding van 35% van het totale factuurbedrag, onverminderd het recht van DE
BREE op een hogere schadevergoeding. In geval van enige verandering in de toestand van de Verkoper/Onderaannemer die het vertrouwen in de
kredietwaardigheid van de Verkoper/Onderaannemer kunnen schaden, houdt DE BREE zich het recht voor om: hetzij de uitvoering de overeenkomst op te
schorten; hetzij één of meerdere overeenkomsten met de Verkoper/Onderaannemer ontbonden te verklaren, zonder voorafgaande ingebrekestelling en
zonder rechterlijke tussenkomst, onverminderd het recht van DE BREE op bijkomende schadevergoeding.
16. Alle geschillen tussen DE BREE en de Verkoper/Onderaannemer, vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Gent, tenzij DE BREE
de normaal bevoegde rechtbank verkiest. Deze algemene voorwaarden zijn te consulteren op www.debree.be. De Nederlandstalige versie is de enige
authentieke.

CONDITIONS GENERALES D’ACHAT ET D’ENTREPRISE DU GROUPE DE BREE
Une traduction en français de nos conditions générales peut être consultée sur le site www.debree.be. Le fait que cette traduction ne figure pas sur ce
document ne peut être invoqué pour prétendre que ces conditions étaient non connues et acceptées. // An English translation of our conditions can be
consulted at www.debree.be. The fact that this translation does not appear on this document cannot be invoked to pretend that these conditions were not
known nor accepted.

DEFINITION : « DE BREE » désigne toutes les sociétés du groupe DE BREE NV qui sont établies en Belgique, en France et aux Pays-Bas. Il s’agit
précisément de De Bree NV (TVA : BE 0424.913.349), De Bree Solutions NV (TVA : BE 0424.913.349), Breeton NV (TVA BE 0466.110.041), De Bree T.E.C.
NV (TVA : BE 0451.265.972), Maro NV (TVA : BE 0450.440.086), Disoma NV (TVA BE 0475.475.588), DOP Kortemark nv (TVA BE – BE 0501.514.249), De
Brée Environment SARL (SIRET
: 51345052800015 – TVA FR35513450528) et De Feyter Groenrecycling BV (Ch. Com. NL812379044B01).
1. Toutes les transactions commerciales entre DE BREE et le vendeur/ donneur d’ordres sont régies par : (en ordre décroissant) (1) l’accord particulier établi
par écrit et signé ; (2) le bon de commande/confirmation de commande émis par DE BREE; (3) ces conditions générales; (4) les art. 4-37 et 41-88 de la
Convention sur la vente internationale de marchandises ; (5) les Principes d’UNIDROIT relatifs aux contrats du commerce international; (6) le droit belge, sauf
les articles 1-3, 38-40 et 89-101 de la Convention sur la vente internationale de marchandises. DE BREE rejette toutes les autres normes et conditions, à la
seule exception des conditions que DE BREE signe formellement pour acceptation. L’éventuelle nullité d’une ou de plusieurs dispositions de ces conditions ne
pourrait entraver l’applicabilité de toutes les autres clauses. DE BREE se réserve le droit d’adapter ou de modifier à tout moment ses conditions générales et
particulières. Le fait que DE BREE n’exerce pas un quelconque droit (à plusieurs reprises) n’entraîne aucune déchéance de droit. Il faut par ailleurs entendre
par « DE BREE » : toute personne compétente pour engager DE BREE juridiquement.
2. Toutes les demandes de prix de DE BREE sont sans engagement et doivent uniquement être considérées comme une invitation à émettre une offre
adressée au vendeur/ sous-traitant. Seuls les demandes de prix et/ ou bons de commande/ confirmations de commandes émis par DE BREE et signés par
DE BREE sont valables. Toutes les offres émises par le vendeur/ sous-traitant sont contraignantes et restent valables pendant 3 mois au moins. Si DE BREE
reçoit une offre du vendeur/ sous-traitant, l’accord particulier n’est formé que si DE BREE confirme l’offre par écrit, ou lorsque DE BREE procède à son
exécution. Si De BREE passe une commande de son propre chef, l’accord particulier est formé lorsque le vendeur/ sous-traitant accepte cette commande,
même oralement, ou dès que DE BREE en accepte l’exécution. Toute modification de l’accord particulier et/ ou de la confirmation de commande/ du bon de
commande émis par DE BREE, n’entre en vigueur que lorsque DE BREE confirme cette modification par écrit en émettant un nouveau bon de commande/
une nouvelle confirmation de commande. Les adaptations notifiées par e-mail, SMS et/ ou par tout autre moyen de communication électronique ne sont pas
opposables à DE BREE. Tous les prix du vendeur/ sous-traitant sont des montants totaux qui comprennent tous les frais, avec mention du taux de TVA, et
sont fixes. (Ceci s’applique aussi aux prix des services qui ont été prestés en-dehors des heures de bureau, au cours de jours fériés et/ ou des vacances
officielles de la construction).
3. Les prestations de services et/ ou les matériaux doivent être livrés par le vendeur/ sous-traitant à la date et à l’endroit indiqués par DE BREE. Les matériaux
sont toujours transportés pour le compte et aux risques du vendeur/ sous-traitant. Les délais d’exécution et/ ou de livraison indiqués sont contraignants.
D’éventuelles modifications de la commande ne peuvent entraîner une prolongation ou une annulation des délais d’exécution et/ ou de livraison impartis.
Le risque pesant sur les matériaux achetés n’est transmis à DE BREE qu’au moment où les matériaux achetés sont définitivement livrés. Les droits de
propriété sur les matériaux vendus sont transmis à DE BREE au moment où le contrat est formé.
4. Les matériaux achetés sont seulement conformes au contrat si (par ordre décroissant) : (1) ils sont en adéquation avec toute utilisation particulière
souhaitée par DE BREE et communiquée au vendeur/ sous-traitant par celle-ci ; (2) ils sont conformes à la description qui en est donnée par le vendeur/ sous-
traitant ; (3) ils possèdent les caractéristiques des marchandises que le vendeur/ sous-traitant a présentées à DE BREE sous forme d’échantillon ou de
modèle ; (4) ils sont en adéquation avec l’utilisation habituelle de marchandises similaires.
5. DE BREE procédera à un premier contrôle superficiel au moment de la réception des prestations de services et/ ou des matériaux. Ce premier contrôle
porte uniquement sur les anomalies directement vérifiables qui peuvent être constatées sans autre examen et sans aucune forme de transformation et/ ou de
déplacement des matériaux, et ne prend en aucun cas valeur de réception. DE BREE se réserve le droit de contester des livraisons non conformes ou
défectueuses jusqu’au moment où la totalité des matériaux achetés par DE BREE est transformée, utilisée et/ ou revendue. Si DE BREE revend les matériaux
non conformes ou défectueux et/ou les réexpédie de toute autre manière, ce droit est cédé aux clients de DE BREE. La signature par DE BREE d’un bon de
livraison ou de tout document similaire ne prend aucunement valeur de réception et ne donne aucune indication en ce qui concerne l’état dans lequel les
marchandises ou les prestations de services ont été livrées.
En cas de livraison/ exécution tardive, partielle, non conforme et/ ou défectueuse, le vendeur/ sous-traitant est toujours tenu de payer un dédommagement
forfaitaire équivalant à 35% du montant total de la facture, sans préjudice du droit exprès de DE BREE de réclamer un dédommagement plus élevé. Le cas
échéant, DE BREE a en outre le droit, comme bon lui semble, de : (1) obliger le vendeur/ sous-traitant à proposer gratuitement une variante à DE BREE ; (2)
réduire le prix convenu au prorata du pourcentage de la livraison/ exécution tardive, défectueuse et/ ou non conforme ; (3) renvoyer les matériaux pour le
compte et aux risques du vendeur/ sous-traitant ; (4) faire exécuter des travaux par un tiers pour le compte du vendeur/ sous-traitant ; (5) procéder à un achat
de remplacement et/ ou à une opération de couverture et/ ou (6) résilier le contrat conclu avec le vendeur/ sous-traitant avec effet immédiat et sans
intervention judiciaire, sans que la responsabilité DE BREE ne soit engagée d’une quelconque façon. Le vendeur/ sous-traitant reste pleinement responsable
de son personnel et/ ou de ses représentants même si les personnes susmentionnées effectuent des travaux sur les sites de DE BREE et/ ou de son donneur
d’ordres. Le vendeur/ sous-traitant exonère DE BREE de toute responsabilité éventuelle en la matière. Les obligations de paiement de DE BREE sont
suspendues tant que le vendeur/ sous-traitant ne respecte pas toutes les obligations mentionnées dans cet article.
6. Le vendeur/ sous-traitant garantira totalement DE BREE et se fait fort d’intervenir en cas de : (1) réclamation ou procédure quelconque découlant de tout
acte ou de toute négligence du vendeur/ sous-traitant, en contradiction avec l’accord particulier et/ ou ces conditions générales d’achat et d’entreprise ; (2)
réclamation ou procédure quelconque de tiers ayant subi un préjudice dans le cadre de l’exécution de la commande et/ ou de l’accord particulier. En outre, le
vendeur/ sous-traitant indemnisera DE BREE pour tout préjudice, frais judiciaires et extrajudiciaires découlant de sa défense dans le cadre de ces
réclamations et/ ou procédures.
7. Le vendeur/ sous-traitant est tenu de : (1) lire, accepter et respecter les conditions générales et/ ou particulières applicables à la relation commerciale entre
DE BREE et son donneur d’ordres, dans le cadre desquelles DE BREE fait appel au vendeur/ sous-traitant; (2) informer régulièrement DE BREE au sujet des
prestations de services, des matériaux achetés et/ ou de leur transport ; (3) garantir que les matériaux achetés respectent toutes les règles, normes et/ ou
obligations légales ou autres applicables (en particulier le règlement n° 1013/2006 du 14/06/2006 concernant les transferts de déchets) ; (4) pendant toute la
durée de vie technique des produits livrés ou posés, avoir des pièces de rechange d’origine en stock pour tous les composants de ces produits ; (5) souscrire
les assurances nécessaires. Le vendeur/ sous-traitant autorise DE BREE à consulter les polices et les preuves de paiement des primes des assurances
susmentionnées, sur simple demande. Pendant la durée du contrat, le sous-traitant est en tout cas tenu de s’assurer auprès d’une compagnie d’assurances
agréée, pour couvrir tous les dommages, tant personnels que matériels, dont il pourrait être tenu responsable à l’égard de DE BREE, du donneur d’ordres de
DE BREE, de membres du personnel et de tiers.
Le sous-traitant est responsable de tous les dommages, tant directs qu’indirects, tant prévus qu’imprévus, causés par le sous-traitant, ses employés, ses
travailleurs ou ses sous-traitants, à l’égard de DE BREE mais aussi du donneur d’ordres de DE BREE ou de tiers. Le sous-traitant est tenu de garantir
entièrement DE BREE de toutes revendications d’indemnités qui résultent directement ou indirectement des travaux ou sont causés par eux.
Le vendeur/ sous-traitant n’a pas le droit d’entrer sur les sites de DE BREE sans l’autorisation préalable de celle-ci.
8. Le vendeur/ sous-traitant n’a pas le droit de céder et/ ou de sous-traiter totalement ou partiellement l’accord particulier à un tiers. Si l’accord particulier est
néanmoins donné en sous-traitance à un tiers, même avec l’autorisation écrite et formelle de DE BREE, le vendeur/ sous-traitant reste solidairement
responsable du respect de ses obligations.
9. DE BREE confie au sous-traitant, qui accepte, la mission de réaliser les travaux : (i) par des ouvriers qualifiés ayant la formation, la connaissance et l’expérience nécessaires, même s’il y a collaboration avec des sous-traitants; (ii) selon les règles de l’art. Si certains éléments d’exécution ne sont pas mentionnés sur les plans ou d’autres documents reçus, le sous-traitant est supposé les connaître puisqu’ils font partie des règles de bonne exécution propres à la profession, et le sous-traitant ne peut pas imputer de frais supplémentaires à cet effet. Le sous-traitant reconnaît avoir visité le lieu d’exécution et être parfaitement au courant de son accessibilité, de son état, de son environnement, de son orientation et du courant électrique qui sera nécessaire pour l’exécution des travaux, etc. 10. Le sous-traitant veillera à maintenir le chantier toujours en bon état de rangement et de propreté – et à le laisser ainsi après la fin des travaux. Ni DE BREE ni le donneur d’ordres de DE BREE ne sont tenus de surveiller le chantier et ils ne sont pas responsables d’un vol ou d’un endommagement ou d’une utilisation par des tiers (et de leurs conséquences) de matériaux et du matériel du sous-traitant. DE BREE ne peut être tenu responsable des accidents quels qu’ils soient, survenus suite à l’exécution des travaux ou lors de l’utilisation de matériel de DE BREE par le sous-traitant. Ce dernier renonce au droit d’invoquer des vices dans le matériel mis à sa disposition. Tous les dommages et/ou toute pollution causés (causée) aux propriétés de DE BREE ou à celles de tiers seront indemnisés par le sous-traitant, lequel doit également prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires pour garantir la sécurité en général sur le chantier concernant les travaux. Il doit veiller en particulier aux mesures relatives à la sécurité et la santé des personnes qui sont impliquées dans l’exécution des travaux. En l’occurrence, il prend toutes les mesures de prévention adaptées, conformément à la Loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs pendant l’exécution d’un travail. Le sous-traitant veillera entre autres à ce que ses travailleurs, ses mandataires ou autres préposés soit informés de toutes les dispositions de la loi sur la Prévention du 4 août 1996, ses arrêtés d’exécution et les dispositions du RGPT applicables à la mission. Si le sous-traitant ne respecte pas ou mal les obligations fixées à cet effet, DE BREE peut dans tous les cas prendre elle-même les mesures nécessaires, aux frais du sous-traitant. 11. Les travaux accordés au sous-traitant n’entraînent aucun lien de subsidiarité à l’égard de DE BREE. Le sous-traitant organise ses activités à sa guise et dispose de son temps en toute indépendance, sans que lui et/ou ses employés ne soient tenus de ce chef d’une quelconque justification à l’encontre de DE BREE. Lorsque le sous-traitant charge un ou plusieurs travailleurs de l’exécution de ce contrat, leurs travaux sont dirigés et contrôlés par un responsable. En aucun cas, DE BREE ni ses employés ne disposent qu’une quelconque forme ou partie d’autorité d’employeur, de sorte qu’elle ou ses employés ne peuvent pas donner d’instruction ni exercer le moindre contrôle sur eux. Ce dernier élément ne porte cependant pas préjudice à la faculté de DE BREE de donner des directives au responsable désigné par le sous-traitant concernant les règles en matière de bien-être au travail et/ou d’exécution du contrat. Les travailleurs, les organes ou autres agents d’exécution du sous-traitant ne peuvent à aucun moment être considérés comme travailleur ou agent de DE BREE. 12. A la signature, le sous-traitant déclare ne pas avoir de dettes sociales ou fiscales. Il informera DE BREE immédiatement par lettre recommandée s’il contracte de telles dettes pendant l’exécution des travaux. Si le sous-traitant a de telles dettes, (i) DE BREE retiendra ces montants sur les paiements au sous-traitant, comme calculés conformément à la législation applicable, et elle les versera aux administrations compétentes ; et (ii) ceci constitue un grave manquement justifiant la résiliation immédiate du contrat à charge du sous-traitant, sans délai ou indemnité de préavis, sans préjudice d’une indemnisation intégrale. Le sous-traitant est tenu d’assumer toutes les obligations sociales et fiscales à l’égard du personnel qu’il emploie. De plus, le sous-traitant s’engage à respecter toutes les obligations liées à la prestation de services avec son propre personnel sur le territoire belge et il se fait fort que ses travailleurs/employés respecteront les obligations qui leur incombent à ce niveau, parmi lesquelles mais non limitées à : (i) la demande des formulaires E 101 et/ou A1 ; (ii) le respect des formalités relatives à l’accès au territoire belge (LIMOSA) ; (iii) le respect de la loi du 5 mars 2002 transposant la Directive 96/71/CE du 16 décembre 1996 ; (iv) le respect de toutes les autres lois relatives à l’emploi de travailleurs étrangers ; (v) une assurance accidents de travail pour le personnel ; (vi) la mise au travail et l’indemnisation du personnel conformément aux lois et règlements applicables. Le sous-traitant s’engage à recourir uniquement à des travailleurs : (i) qui sont employés légalement dans le pays d’origine ; (ii) qui sont détachés valablement et qui sont en possession des formulaires E 101 et/ou A1 (iii) qui sont en possession des documents nécessaires délivrés par la commune du lieu où ils résident en Belgique. DE BREE a le droit de refuser l’accès au chantier à ceux qui ne (peuvent pas prouver qu’ils) satisfont pas à une ou plusieurs des conditions susmentionnées. Dans un tel cas, le sous-traitant ne pourra pas revendiquer la moindre indemnité ni prolongation du délai d’exécution des travaux. Le sous-traitant est tenu d’assurer lui-même le logement de son personnel et leur transport depuis leur lieu de séjour vers le lieu d’exécution et vice-versa. Le sous-traitant libère DE BREE de tout dommage résultant de condamnations pénales non exécutées. En cas de non-respect de cet article, le début des travaux est suspendu et DE BREE n’effectuera aucun paiement à l’égard du sous-traitant jusqu’à ce qu’il soit satisfait à cet article. 13. DE BREE n’est pas tenue d’effectuer un quelconque paiement avant la livraison/ exécution intégrale et conforme. DE BREE a le droit de contester toutes les factures dans les 30 jours qui suivent la date de réception de la facture. Toutes les factures du vendeur/ sous-traitant doivent être envoyées à DE BREE en temps opportun, au plus tard le 5ème jour du mois qui suit la livraison des prestations de services/ matériaux correspondants. Les paiements effectués par DE BREE en faveur d’intermédiaires agissant pour le vendeur/ sous-traitant sont libératoires, même s’ils ne sont pas reversés au vendeur/ sous-traitant. Le paiement (partiel) par DE BREE du prix convenu contractuellement ne prend jamais valeur d’acceptation/ réception de la facture, des prestations de services fournies et/ ou des matériaux livrés, et ne décharge aucunement le vendeur/ sous-traitant de sa responsabilité et/ ou d’autres obligations. En cas d’absence de paiement ou de paiement incomplet à l’échéance de la facture, seuls des intérêts de retard peuvent être appliqués après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée. Le taux de ces intérêts de retard ne peut pas être supérieur au taux d’intérêt légal en vigueur au moment de la formation de l’accord particulier. Conformément à la loi relative aux sûretés financières du 15 décembre 2004, DE BREE et le vendeur/ sous-traitant compensent et soldent automatiquement et de plein droit toutes leurs dettes réciproques existantes. Cette compensation sera toujours opposable au curateur et aux autres créanciers concurrents qui ne pourront donc pas s’opposer à la compensation en question. 14. Le vendeur/ sous-traitant est uniquement déchargé de ses obligations en cas de force majeure, au sens strict de l’expression : circonstances anormales et imprévues qui sont totalement indépendantes de la volonté du vendeur/ sous-traitant, dont les conséquences ne peuvent pas être évitées en dépit de toutes les mesures de précaution et qui mettent le vendeur/ sous-traitant dans l’impossibilité physique d’exécuter le contrat. Des circonstances extrêmes ou imprévisibles, ainsi que toute complication du contrat ne sont pas considérées comme des cas de force majeure, même si l’équilibre contractuel est perturbé. 15. DE BREE se réserve le droit d’annuler l’accord particulier sans aucune forme de dédommagement si ses propres clients l’annulent. Il est interdit au vendeur/ sous-traitant d’annuler l’accord particulier. Si une commande est annulée par le vendeur/ sous-traitant ou à sa charge, le vendeur/ sous-traitant est tenu de payer un dédommagement forfaitaire équivalent à 35% du montant total de la facture, sans préjudice du droit exprès de DE BREE dé réclamer un dédommagement plus élevé. En cas de changement dans la situation du vendeur/ sous-traitant, pouvant ébranler la confiance dans la solvabilité du vendeur/ sous-traitant, DE BREE se réserve le droit, pour cette simple raison : soit de suspendre l’exécution du contrat ; soit de déclarer résiliés un ou plusieurs contrats conclus avec le vendeur/ sous-traitant, sans mise en demeure préalable et sans intervention judiciaire, sans préjudice du droit de DE BREE de réclamer un dédommagement complémentaire. 16. Tout litige entre DE BREE et le vendeur/ sous-traitant, relève exclusivement de la compétence des tribunaux de Gent, sauf si DE BREE opte pour le tribunal normalement compétent. Ces conditions générales peuvent être consultées sur le site www.debree.be. La version en néerlandais est la seule version authentique. GENERAL PURCHASING AND CONTRACTING CONDITIONS OF THE DE BREE GROUP
Une traduction en français de nos conditions générales peut être consultée sur le site www.debree.be. Le fait que cette traduction ne figure pas sur ce
document ne peut être invoqué pour prétendre que ces conditions étaient non connues et acceptées.

Een Nederlandse vertaling kan worden geconsulteerd op www.debree.be. Het feit dat deze vertaling niet opgenomen is op dit document, betekent niet dat
deze voorwaarden niet gekend, noch aanvaard zijn.

DEFINITION: ‘DE BREE’ means all group companies of De Bree Group, having its registered office in Belgium, France and the Netherlands. This specifically
includes De Bree NV (VAT BE 0424.913.349), De Bree Solutions NV (VAT BE 0424.913.349), Breeton NV (VAT BE 0466.110.041), De Bree T.E.C. NV (VAT
BE 0451.265.972), Maro NV (VAT BE 0450.440.086), Disoma NV (VAT BE 0475.475.588), DOP Kortemark nv (VAT BE 0501.514.249), De Brée
Environnement SARL (SIRET: 51345052800015 – VAT FR35513450528) and De Feyter Groenrecycling BV (Chamber of Commerce: 22052976 – VAT
NL812379044B01).
1. All commercial transactions between DE BREE and the Seller/Client are governed by: (in hierarchically decreasing order) (1) the written and undersigned
special agreement; (2) the order form/order confirmation from DE BREE; (3) these terms and conditions; (4) Articles 4-37 and 41-88 of the Vienna Sales
Convention; (5) the Unidroit Principles; (6) Belgian law, to the exclusion of Articles 1-3, 38-40 and 89-101 of the Vienna Sales Convention. DE BREE rejects all
other rules, terms and conditions, with the sole exception of those terms and conditions that it has signed by way of express acceptance. Any invalidity of one
or more provisions of these terms and conditions will not affect the applicability of all other clauses. DE BREE reserves the right to amend its general and
special terms and conditions at any time. Any failure or repeated failure by DE BREE to enforce any right will not lead to the forfeiture of rights. ‘DE BREE’ also
means any person who is authorised to bind DE BREE legally.
2. All requests for quotations by DE BREE are without obligation and will only be an invitation to the Seller/Subcontractor to make an offer. A request for a
quotation and/or order form/order confirmation from DE BREE will only be valid if the respective document has been signed by DE BREE. All offers by the
Seller/Subcontractor are binding and valid for at least three months. If DE BREE receives an offer from the Seller/Subcontractor, a special agreement will only
be concluded once DE BREE confirms the offer in writing, or once DE BREE commences with the performance. If DE BREE places an order at its own
initiative, the special agreement is concluded as soon as the Seller/Subcontractor agrees to this order, even verbally, or as soon as DE BREE commences
with the execution thereof. Any amendment to the special agreement and/or the order confirmation/order form from DE BREE will only come into force once
DE BREE has confirmed this amendment in writing by means of a new order form/order confirmation. Adjustments by e-mail, text message (SMS) and/or other
electronic means are not enforceable against DE BREE. All prices of the Seller/Subcontractor are total prices, including all costs, mention the VAT rate and
are moreover fixed (including prices for services that were performed outside of office hours, on public holidays and/or during the official builders' holiday).
3. Services and/or materials must be delivered by the Seller/Subcontractor at the time and to the place stipulated by DE BREE. Materials are always
transported at the expense and risk of the Seller/Subcontractor. The stipulated execution and/or delivery periods are binding. Alterations to the order will in no
way lead to the extension and/or cancellation of the initial execution and/or delivery periods. The risk in the purchased material only passes to DE BREE upon
final delivery. Ownership of the purchased material passes to DE BREE as soon as the agreement is concluded.
4. The purchased material will only conform to the agreement if: (in hierarchically decreasing order) (1) it is suitable for every special use desired by DE BREE,
which it has communicated to the Seller/Subcontractor; (2) it conforms to the description thereof provided by the Seller/Subcontractor; (3) the material has the
properties of the sample/model that the Seller/Subcontractor demonstrated to DE BREE; and (4) it is suitable for the use normally served by goods of the
same type.
5. DE BREE must carry out an initial superficial inspection on receipt of the services and/or material, which only relates to deviations that can be immediately
verified and established without further investigation or any form of processing and/or movement of the material. This does not serve as delivery in any way.
DE BREE reserves the right to object to nonconforming or defective deliveries until it has processed, used and/or resold all of the purchased material. If DE
BREE resells and/or otherwise redispatches the nonconforming or defective material, this right will pass to its customers. The signature of a delivery note or
similar document by DE BREE is in no way considered to be delivery and in no way indicates the condition in which the goods were delivered and/or the
standard of the services that were performed.
In the event of late, partial, nonconforming and/or defective delivery/execution, the Seller/Subcontractor will be obliged to pay fixed compensation of 35% of
the total invoice amount, notwithstanding DE BREE’s express right to a higher compensation. In this case, DE BREE will also be entitled, at its own option and
discretion: (1) to oblige the Seller/Subcontractor to offer it an alternative free of charge; (2) to reduce the agreed price in proportion to the percentage of the
late, defective and/or nonconforming delivery/execution; (3) to return the material at the expense and risk of the Seller/Subcontractor; (4) to arrange for a third
party to carry out work at the expense of the Seller/Subcontractor; (5) to proceed with a covering purchase and/or covering sale; and/or (6) to terminate the
agreement with the Seller/Subcontractor, with immediate effect and without judicial intervention, without it being possible for DE BREE to be held liable in this
regard in any way. In addition to the aforementioned liability, the Seller/Subcontractor is also obliged to fully compensate all indirect damage, including lost
profits. The Seller/Subcontractor is also liable for all damage. The Seller/Subcontractor remains fully responsible for its personnel and/or agents, even if these
people perform work at the premises of DE BREE and/or its client. The Seller/Subcontractor releases DE BREE from all possible liability in this regard. DE
BREE’s payment obligations will be suspended for as long as the Seller/Subcontractor does not comply with all the obligations summarised in this article.
6. The Seller/Subcontractor must fully indemnify DE BREE and warrants that it will intervene in: (1) all actions and proceedings arising from any act or
omission of the Seller/Subcontractor, contrary to the special agreement and/or these General Purchasing and Contracting Conditions; and (2) all actions and
procedures by third parties that have suffered damage in connection with the execution of the order and/or the performance of the special agreement. The
Seller/Subcontractor must further indemnify DE BREE against all damage, court and other costs, arising from its defence of these actions and/or proceedings.
7. The Seller/Subcontractor is obliged to: (1) read, accept and comply with the general and/or special terms and conditions that apply to the commercial
relationship between DE BREE and its client, in connection with which DE BREE relies on the Seller/Subcontractor; (2) to keep DE BREE regularly informed
with regard to the services, the purchased material and/or the transport; (3) to ensure that the purchased material complies with all applicable statutory and/or
other rules, standards and/or obligations (in particular Regulation (EC) No 1013/2006 of 14 June 2006 on shipments of waste); (4) to have original spares for
all components of these materials in stock during the full technical life of the delivered/installed materials; (5) enter into the necessary insurance contracts. The
Seller/Subcontractor grants DE BREE consent to examine the policies and payment receipts of the aforementioned insurance upon demand. The
Subcontractor must insure itself fully for the duration of the agreement at a recognised insurance company in order to cover all damage, both personal and
material, for which it could be held liable in relation to DE BREE, DE BREE’s client, employees and third parties. The Subcontractor is liable for all damage,
both direct and indirect, and both foreseen and unforeseen, that is caused by itself, its agents, employees or subcontractors, in relation to DE BREE, DE
BREE's client or third parties. The Subcontractor must fully indemnify DE BREE against all claims for compensation that directly or indirectly arise from or are
caused by the Works. The Seller/Subcontractor may moreover not enter DE BREE’s premises without DE BREE’s prior consent.
8. The Seller/Subcontractor is not entitled to assign and/or outsource the special agreement or part thereof to a third party. If the special agreement is
nevertheless outsourced to a third party, even with DE BREE's express and written consent, the Seller/Subcontractor will remain jointly and severally liable for
the fulfilment of its obligations.
9. DE BREE entrusts the contract to the Subcontractor, which in turns accepts the contract, to carry out the Works: (i) using competent workers with the
necessary training, knowledge and experience, even if working with subcontractors; (ii) in accordance with standards of good workmanship. If specific
elements of the work to be performed are not included on the plans or other documents received, the Subcontractor will be presumed to know these elements
because they form part of the standards of good workmanship that are inherent to the profession and it cannot charge any additional costs for this purpose.
The Subcontractor acknowledges having visited the worksite and to be fully aware of its accessibility, condition, environment, orientation and power supply
that will be needed for the performance of the Works, etc.
10. The Subcontractor must ensure that the site is always kept in a clean and orderly condition and left in that way after the termination of the Works. Neither
DE BREE nor DE BREE’s client is obliged to guard the site or responsible for theft, damage or use by third parties (and the consequences thereof) of the
Subcontractor’s materials and equipment. DE BREE cannot be held liable for accidents of any nature, including those which occur as a result of the
performance of the works or the use of DE BREE’s equipment by the Subcontractor. The Subcontractor waives the right to rely on defects in the provided
equipment. All damage and/or contamination caused to the property of DE BREE or of third parties must be compensated by the Subcontractor. The
Subcontractor must moreover take all necessary safety measures to guarantee general safety on the site in relation to the Works. In particular, it must oversee
the health and safety measures for the people involved in the performance of the Works. It must take all appropriate precautions in this regard, in accordance
with the Belgian Act of 4 August 1996 on the welfare of employees during the performance of work. Among other things, the Subcontractor must ensure that
its employees, agents or other appointees are informed of all provisions of the Belgian Prevention Act of 4 August 1996, its implementation decrees and the
provisions of the General Occupational Health and Safety Regulations (ARAB) that apply to the contract. If the Subcontractor fails to comply or does not
comply properly with the aforementioned obligations, DE BREE may take the necessary measures itself, in all cases, at the Subcontractor’s expense.
11. The Works assigned to the Subcontractor will not bring about any relationship of subordination with DE BREE. The Subcontractor will allocate its activities
as it sees fit and organise its time independently without it and/or its employees having to account to DE BREE in this regard. If the Subcontractor entrusts one
or more employees with the performance of this agreement, their work will be directed and supervised by one of its managers. Neither DE BREE nor its
employees will have any form or measure of employer’s control under any circumstances and therefore cannot give instructions to or exercise any control over
the Subcontractor's employees. However, this does not prevent DE BREE from giving guidelines to the Subcontractor’s manager on occupational welfare rules
and/or the performance of the agreement. The employees, bodies or other agents of the Subcontractor cannot be regarded as an employee or agent of DE
BREE at any time.

12.
The Subcontractor declares at the time of signing that it has no social security or tax-related debts. The Subcontractor must immediately inform DE BREE
by registered letter if it incurs such debts during the performance of the Works. If the Subcontractor has such debts, (i) DE BREE will deduct these amounts,
as calculated in accordance with the applicable legislation, from payments to the Subcontractor and pay them over to the competent authorities; and (ii) this
will serve as a serious breach that justifies the immediate termination of the agreement at the Subcontractor’s expense without any notice period or payment,
and without prejudice to the right to full compensation. The Subcontractor assumes responsibility for complying with all social security and tax-related
obligations in relation to its employees. The Subcontractor also undertakes to comply with all obligations associated with the provision of services using its own
employees in Belgian territory and warrants that its employees/agents will comply with all of their obligations in this regard, including but not limited to: (i)
requesting E 101 and/or A1 forms; (ii) complying with formalities relating to access to Belgian territory (i.e. of the International Migration Information System
known as LIMOSA); (iii) complying with the Belgian Act of 5 March 2002 for the transposition of Directive 96/71/EC of 16 December 1996; (iv) complying with
all other laws relating to the employment of foreign workers; (v) occupational accident insurance for the employees; (vi) the employment and remuneration of
the employees in accordance with the applicable laws and regulations. The Subcontractor undertakes to only assign employees: (i) who are lawfully employed
in the country of origin; (ii) who are lawfully seconded and in possession of a valid E 101 and/or A1 form; (iii) who are in possession of the necessary
documents issued by the municipality of the place where they reside in Belgium. DE BREE is entitled to refuse access to the site to those who do not comply
(or cannot prove that they comply) with one or more of the above conditions. The Subcontractor will not be able to lay claim to any compensation or to an
extension of the execution period of the Works in such a case. The Subcontractor must assume responsibility for the accommodation of its employees and for
their transport from their place of residence to the worksite and back. The Subcontractor indemnifies DE BREE against all damage resulting from criminal
convictions that arise from any failure to comply with this article. The commencement of the Works will moreover be suspended in case of a failure to comply
with this article and DE BREE will not make any payment to the Subcontractor until there is compliance.
13 DE BREE is not obliged to make any payment until full and conforming delivery/execution takes place. DE BREE is entitled to object to any invoices within 30 days of their receipt. All invoices of the Seller/Subcontractor must be sent to DE BREE no later than the fifth day of the month following the provision/delivery of the respective service/material. Any payments made by DE BREE to intermediaries acting for the Seller/Subcontractor will release it from liability, even if these payments are not transferred to them. The payment or partial payment by DE BREE of the contractually agreed price does not in any way constitute acceptance/delivery of the invoice, the provided services and/or the supplied material, and does not in any way release the Seller/Subcontractor from its liability and/or other obligations. If payment is not made, or is not made in full, by the due date of the invoice, default interest may only be charged after a registered notice of default has been sent. The aforementioned default interest may not exceed the statutory rate of interest in force at the time that the special agreement is concluded. Pursuant to the Belgian Act of 15 December 2004, DE BREE and the Seller/Subcontractor will automatically set off and settle eachother’s existing and future debts against each other by operation of law. This set off will be enforceable in each case against the receiver/liquidator and the general body of creditors, who thus cannot oppose such set off once it is implemented. 14. The Seller/Subcontractor will only be released from its obligations in case of force majeure, in the strictest sense, namely abnormal and unforeseen circumstances that are completely beyond the control of the Seller/Subcontractor, whose consequences could not be avoided in spite of all precautionary measures, and which make it physically impossible for the Seller/Subcontractor to perform the agreement. Hardship, unpredictability and any complication of the agreement do not constitute force majeure, even in case of disturbance of the contractual balance. 15. DE BREE reserves the right to terminate the special agreement, without any form of compensation, following the cancellation by its client. The Seller/Subcontractor may not terminate the special agreement. If it is cancelled after all, the Seller/Contractor will be obliged to pay fixed compensation of 35% of the total invoice amount, notwithstanding DE BREE’s right to a higher compensation. In the event of any change in the situation of the Seller/Subcontractor that could adversely affect confidence in the Seller’s/Subcontractor’s creditworthiness, DE BREE reserves the right to either suspend the performance of the agreement or declare that one or more agreements with the Seller/Subcontractor are terminated, without any prior notice of default or judicial intervention, notwithstanding DE BREE’s right to an additional compensation. 16. All disputes between DE BREE and the Seller/Subcontractor will fall under the exclusive jurisdiction of the Ghent district courts, unless DE BREE elects the court that normally has jurisdiction. These General terms and conditions can be consulted at www.debree.be. The Dutch version is the only authentic version.

Source: http://www.debree.be/sites/default/files/files/pdf/Alg_AK_Vwdn_NL-FR-EN_1.pdf

Produktanzg_kombi_quer juni 2011_screen

UVP € 5,35 Canesten Unsere Juni € 10,65 Kombi * Sie sparen über 29 % Unser Aktionspreis Unser Aktionspreis Angebote! UVP € 2,99 50 ml (100 ml = € 7,50) 1 Kombipackung Loperamid- octenisept LAMISIL ratiopharm € 1,75 ONCE * d) Sie sparen über 41 % „meine apotheke“ hat es sich zur Aufgabe

Rp_16666_8_163_

Page 1 of 5 Gerkens Product Specification 10-12% DR74 Spec. / Rev Effective Date 01-Jun-2006 Printed On 01-Jun-2006 14:36 Chamber of Commerce Amsterdam Registration number: 35005253 General Information Process Description Cocoa Powder Cocoa powder is obtained by hydrolic pressing of cocoa mass into cocoa butter and cocoa cake, after which the cocoa cake is ground

Copyright © 2010-2018 Pharmacy Drugs Pdf