Sd206_-_ah_plus_paste_a_(s)

Säkerhetsdatablad
Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31
1 Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget
· Produktuppgifter
· Handelsnamn: AH Plus Paste A
· Ämnets användning / tillredningen Rotfyllningsmaterial

· Tillverkare / leverantör:
DENTSPLY DeTrey GmbHDe-Trey-Str. 1D-78467 KonstanzGERMANY Tel.: +49-(0)7531-583-0Fax: +49-(0)7531-583-104 · Område där upplysningar kan inhämtas:
- Departement Analytical Research / Research & Development for technical information- Departement Marketing & Sales for distribution of the safety data sheets · Upplysningar i nödfall: +49-(0)7531-583-0
2 Farliga egenskaper
· Riskbeteckning:
· Speciella hänvisningar beträffande risker för människa och miljö:
Produkten är märkningspliktig på grundval av beräkningsmetoden för EG:s "Allmänna klassificeringsdirektivför tillredningar" i sin slutgiltiga version.
R 36/38 Irriterar ögonen och huden.
R 43
R 51/53 Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.
Innehåller epoxiförening. Se information från tillverkaren.
· Klassificeringssystem:
Klassificeringen motsvarar aktuella EG-listor, men har kompletterats med uppgifter ur facklitteratur och medfirmauppgifter. 3 Sammansättning/information om beståndsdelar
· Kemisk karakterisering
· Beskrivning: Blandning bestående av nedan upplistade ämnen med ofarliga tillsatser.

· Farliga ingredienser:
CAS: 25068-38-6 Bisphenol A Diglycidylether Bis-[4-(-2,3-epoxypropoxy)phenyl]-methane · Ytterligare hänvisningar: De angivna farohänvisningarnas ordalydelse framgår av kapitel 16.
4 Åtgärder vid första hjälpen
· Efter inandning:
Vid medvetslöshet lägg och transportera patient stabilt i framstupa sidoläge.
Riklig tillförsel av friskluft, kontakta läkare för säkerhets skull.
· Efter kontakt med huden: Tvätta omedelbart med vatten och tvål och spola därefter noggrant.
· Efter kontakt med ögonen:

Spola ögonen öppna i flera minuter under rinnande vatten. Om besvär kvarstår, kontakta läkare. · Efter förtäring: Om besvär kvarstår, kontakta läkare.
Säkerhetsdatablad
Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31
Handelsnamn: AH Plus Paste A
5 Brandbekämpningsåtgärder
· Lämpliga släckningsmedel:
CO2, släckningspulver eller spridd vattenstråle. Större bränder skall bekämpas med spridd vattenstråle elleralkoholbeständigt skum. · Speciella risker som uppstår genom ämnet, dess förbränningsprodukter eller gaser som bildas:
Vid uppvärmning eller brand - möjlig bildning av giftiga gaser. · Speciell skyddsutrustning: Använd andningsskyddsutrustning som är oberoende av omgivningsluften.
6 Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp
· Personrelaterade försiktighetsåtgärder: Använd personlig skyddsdräkt.
· Miljöskyddsåtgärder:

När produkten kommit in i vattendrag eller avloppsnät, skall vederbörande myndigheter underrättas.
Förhindra produkten att tränga ner i avloppsnät/ytvatten/grundvatten.
· Förfarandet vid rengöring/upptagning:
Sug upp med vätskebindande material (sand, kiselgur, syrabindemedel, universalbindemedel, sågspån).
Se till att ventilationen är tillräcklig.
7 Hantering och lagring
· Hantering: Produkten är enbart avsedd för dentalt bruk.
· Hänvisningar beträffande säker skötsel:

Sörj för god ventilation/utsug på arbetsplatsen.
Undvik bildning av aerosol.
Laktag normal försiktighet vid arbete med kemikalier.
· Hänvisningar beträffande brand- och explosionsskydd: Inga speciella åtgärder krävs.
· Lagring:
· Krav på lagerutrymmen och behållare: Förvaras endast i originalemballage.
· Hänvisningar beträffande sammanlagring: Erfordras ej.
· Ytterligare uppgifter till lagringsvillkoren: Förvaras svalt och torrt i väl tillslutet emballage.

8 Begränsning av exponeringen/personligt skydd
· Ytterligare hänvisningar beträffande utformning av tekniska anläggningar:
Inga övriga uppgifter, se punkt 7. · Ämnen med yrkeshygieniska gränsvärden som bör övervakas:
Produkten innehåller inga relevanta mängder av ämnen med arbetsplatsrelaterade gränsvärden som skallövervakas. · Ytterligare hänvisningar: De vid framställningen gällande listorna har använts som utgångspunkt.
· Personlig skyddsutrustning:
· Allmänna skydds- och hygienåtgärder:

Undvik kontakt med livsmedel, drycker och fodermedel.
Sedvanliga försiktighetsåtgärder vid hantering av kemikalier skall iakttas.
Tvätta händerna före raster och efter arbetet.
Nedsmutsade, indränkta klädesplagg skall omedelbart tas av.
Undvik kontakt med ögonen och huden.
· Andningsskydd: Erfordras ej vid bra rumsventilation.
· Handskydd:

Säkerhetsdatablad
Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31
Handelsnamn: AH Plus Paste A
Handskmaterialet måste vara tätt och beständigt mot produkt/ämne/tillredning.
Handskmaterialrekommendationer kan inte ges för produkt/tillredning/kemikalielösning, då inga testergenomförts.
Val av handskmaterial beaktande penetrationstider, permeationskvoter och degradation.
· Handskmaterial
Val av lämplig handske är inte enbart beroende av material utan även av andra kvalitetskriterier ochvarierar från en tillverkare till nästa. Då produkten bereds av flera material, kan handskmaterialetsbeständighet inte förutses och måste därför kontrolleras före användningen. · Handskmaterialets penetreringstid
Exakt penetrationstid fastställs av skyddshandskarnas tillverkare och skall beaktas. · Ögonskydd
· Kroppsskydd: Arbetsskyddsdräkt.
9 Fysikaliska och kemiska egenskaper
· Allmänna uppgifter
Form:
Färg:
Lukt:
· Ändring av tillståndet
Smältpunkt / smältområde: Ej bestämd
Kokpunkt / kokområde:

· Flampunkt:
· Självantändbarhet:
Produkten är ej självantändlig. · Explosionsfara:
Produkten är ej explosionsfarlig. · Densitet:
· Löslighet i / blandbarhet med
Vatten:
10 Stabilitet och reaktivitet
· Termisk sönderdelning / förhållanden som bör undvikas: Inget sönderfall vid ändamålsenlig användning.
· Farliga reaktioner Inga farliga reaktioner kända.
· Farliga upplösningsprodukter: Utgår

11 Toxikologisk information
· Akut toxicitet:
· Klassificeringsrelevanta LD/LC50-värden:
25068-38-6 Bisphenol A Diglycidylether
9003-36-5 Bis-[4-(-2,3-epoxypropoxy)phenyl]-methane
Säkerhetsdatablad
Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31
Handelsnamn: AH Plus Paste A
· Primär retningseffekt:
· På huden: Irriterar hud och slemhinnor.
· På ögat: Irriterande.
· Sensibilisering: Möjlig sensibilisering genom hudkontakt
· Ytterligare toxikologiska hänvisningar:

Enligt beräkningsmetoden i EG's Allmänna klassificeringsriktlinjer för tillredningar i den senast giltigaversionen kan produkten medföra följande risker:Irriterande · Allergiframkallande egenskaper Kan ge allergi vid hudkontakt.
12 Ekologisk information
· Ekotoxiska effekter:
· Kommentar: Giftig för fisk.
· Allmänna hänvisningar:

Vattenföroreningsklass 2 (Självutvärdering): risk för vattenförorening.
Låt ej tränga ner i grundvatten, vattendrag eller i avloppsnätet.
Risk för förorening av dricksvattnet redan när små mängder tränger ner i marken.
I vattendrag även giftig för fisk och plankton.
Giftig för vattenorganismer
13 Avfallshantering
· Produkt:
· Rekommendation:

Får inte deponeras ihop med hushållsavfall. Får inte tömmas i avloppsnätet. · Ej rengjorda förpackningar:
· Rekommendation: Avfallshanteras enligt myndigheters föreskrifter.

14 Transportinformation
· Vägtransport ADR/RID och GGVS/GGVE (gränsöverskridande/inland):
· ADR/RID-GGVS/E klass: 9 (M6) Övriga farliga ämnen och föremål
· Kemler-tal:

· UN-nummer:
· Förpackningsgrupp:
· Särskild märkning:
· Godsets beteckning:
3 0 8 2 M I L JÖ F A R L I G A Ä MN E N , F L Y T A ND E , N . O . S . ( B is p h en o l ADiglycidylether, Bis-[4-(-2,3-epoxypropoxy)phenyl]-methane) · Havstransport IMDG/GGVSee:
· IMDG/GGVSee-klass:
Säkerhetsdatablad
Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31
Handelsnamn: AH Plus Paste A
· UN-nummer:
· Label
· Förpackningsgrupp:
· EMS-nummer:
· Marine pollutant:
· Rätt tekniskt namn:
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (BisphenolA Diglycidylether, Bis-[4-(-2,3-epoxypropoxy)phenyl]-methane) · Lufttransport ICAO-TI och IATA-DGR:
· ICAO/IATA-klass:
· UN/ID-nummer:
· Label
· Särskild märkning:
· Förpackningsgrupp:
· Rätt tekniskt namn:
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (BisphenolA Diglycidylether, Bis-[4-(-2,3-epoxypropoxy)phenyl]-methane) 15 Gällande föreskrifter
· Märkning enligt EEC-riktlinjer:
Produkten har klassificerats och märkts enligt EG-riktlinjer/Förordningen om farliga ämnen (GefStoffV). · Bokstavskod och färgbeteckning för produkten:
· Riskbestämmande komponenter för etikettering:
Bisphenol A DiglycidyletherBis-[4-(-2,3-epoxypropoxy)phenyl]-methane · R-fraser:
36/38 Irriterar ögonen och huden.
43
51/53 Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. · S-fraser:
Undvik inandning av gas/rök/ånga/dimma (lämplig formulering anges av tillverkaren). Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. Vid kontakt med huden tvätta genast noggrant med mycket vatten. 37/39 Använd lämpliga skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd.
57
Förvaras på lämpligt sätt för att undvika miljöförorening. Detta material och dess behållare skall tas om hand som farligt avfall. · Särskild märkning av vissa tillredningar:
Innehåller epoxiförening. Se information från tillverkaren. · Nationella föreskrifter:
· Vattenförorening - riskklass: WGK 2 (Självutvärdering): risk för vattenförorening.
Säkerhetsdatablad
Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31
Handelsnamn: AH Plus Paste A
16 Annan information
Uppgifterna är baserade på våra aktuella kunskaper. De representerar emellertid ingen som helst garantibeträffande produktegenskaper och utgör ingen grund för ett avtalat rättsförhållande. Det bifogade databladet beskriver faror som kan uppstå, samt åtgärder som måste vidtas, då stora mängdermaterial frigörs i samband med t.ex olyckor vid transport eller i samband med lagring hos återförsäljare.
Viktig säkerhetsinformation beträffande lagring och kvantiteter av material som används i kliniskt arbete,finns i DFU.
· Relevanta R-fraser
36/38 Irriterar ögonen och huden.
43
51/53 Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. · Område som utfärdar datablad: Analytical Research
· Tilltalspartner: HotLine for urgent technical support: +49-7531-583-333

Säkerhetsdatablad
Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31
1 Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget
· Produktuppgifter
· Handelsnamn: AH Plus Paste B
· Ämnets användning / tillredningen Rotfyllningsmaterial

· Tillverkare / leverantör:
DENTSPLY DeTrey GmbHDe-Trey-Str. 1D-78467 KonstanzGERMANY Tel.: +49-(0)7531-583-0Fax: +49-(0)7531-583-104 · Område där upplysningar kan inhämtas:
- Departement Analytical Research / Research & Development for technical information- Departement Marketing & Sales for distribution of the safety data sheets · Upplysningar i nödfall: +49-(0)7531-583-0
2 Farliga egenskaper
· Riskbeteckning: Bortfaller
· Speciella hänvisningar beträffande risker för människa och miljö:

Produkten är inte märkningspliktig på grundval av beräkningsmetoden för EG:s "Allmännaklassificeringsdirektiv för tillredningar" i sin slutgiltiga version. · Klassificeringssystem:
Klassificeringen motsvarar aktuella EG-listor, men har kompletterats med uppgifter ur facklitteratur och medfirmauppgifter. 3 Sammansättning/information om beståndsdelar
· Kemisk karakterisering
· Beskrivning: Blandning bestående av nedan upplistade ämnen med ofarliga tillsatser.

· Farliga ingredienser:
N,N'-Dibenzyl-5-oxanonandiamin-1,9 · Ytterligare hänvisningar: De angivna farohänvisningarnas ordalydelse framgår av kapitel 16.
4 Åtgärder vid första hjälpen
· Allmänna hänvisningar: Det erfordras inga speciella åtgärder.
· Efter inandning: Tillförsel av friskluft, vid besvär kontakta läkare.
· Efter kontakt med huden: I allmänhet kan produkten ej irritera huden.
· Efter kontakt med ögonen: Spola ögonen öppna i flera minuter under rinnande vatten.
· Efter förtäring:

Skölj munnen och drick rikligt med vatten.
Om besvär kvarstår, kontakta läkare.
5 Brandbekämpningsåtgärder
· Lämpliga släckningsmedel:
CO2, släckningspulver eller spridd vattenstråle. Större bränder skall bekämpas med spridd vattenstråle elleralkoholbeständigt skum. · Släckningsmedel som är olämpliga av säkerhetsskäl: Vatten med full stråle.
· Speciella risker som uppstår genom ämnet, dess förbränningsprodukter eller gaser som bildas:

Vid uppvärmning eller brand - möjlig bildning av giftiga gaser. Säkerhetsdatablad
Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31
Handelsnamn: AH Plus Paste B
· Speciell skyddsutrustning: Använd andningsskyddsutrustning som är oberoende av omgivningsluften.
6 Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp
· Personrelaterade försiktighetsåtgärder: Använd skyddsutrustning. Håll oskyddade personer på avstånd.
· Miljöskyddsåtgärder: Förhindra produkten att tränga ner i avloppsnät/ytvatten/grundvatten.
· Förfarandet vid rengöring/upptagning: Städa upp mekaniskt.
· Ytterligare hänvisningar:

Information beträffande säker hantering se kapitel 7.
Inga farliga ämnen frigörs.
7 Hantering och lagring
· Hantering: Produkten är enbart avsedd för dentalt bruk.
· Hänvisningar beträffande säker skötsel:

Laktag normal försiktighet vid arbete med kemikalier.
Sörj för god ventilation/utsug på arbetsplatsen.
· Hänvisningar beträffande brand- och explosionsskydd: Inga speciella åtgärder krävs.
· Lagring:
· Krav på lagerutrymmen och behållare: Förvaras endast i originalemballage.
· Hänvisningar beträffande sammanlagring: Erfordras ej.
· Ytterligare uppgifter till lagringsvillkoren: Förvaras svalt och torrt i väl tillslutet emballage.

8 Begränsning av exponeringen/personligt skydd
· Ytterligare hänvisningar beträffande utformning av tekniska anläggningar:
Inga övriga uppgifter, se punkt 7. · Ämnen med yrkeshygieniska gränsvärden som bör övervakas:
Produkten innehåller inga relevanta mängder av ämnen med arbetsplatsrelaterade gränsvärden som skallövervakas. · Ytterligare hänvisningar: De vid framställningen gällande listorna har använts som utgångspunkt.
· Personlig skyddsutrustning:
· Allmänna skydds- och hygienåtgärder:

Sedvanliga försiktighetsåtgärder vid hantering av kemikalier skall iakttas. · Andningsskydd: Erfordras ej vid bra rumsventilation.
· Handskydd:

Handskmaterialet måste vara tätt och beständigt mot produkt/ämne/tillredning.
Handskmaterialrekommendationer kan inte ges för produkt/tillredning/kemikalielösning, då inga testergenomförts.
Val av handskmaterial beaktande penetrationstider, permeationskvoter och degradation.
· Handskmaterial
Val av lämplig handske är inte enbart beroende av material utan även av andra kvalitetskriterier ochvarierar från en tillverkare till nästa. Då produkten bereds av flera material, kan handskmaterialetsbeständighet inte förutses och måste därför kontrolleras före användningen. · Handskmaterialets penetreringstid
Exakt penetrationstid fastställs av skyddshandskarnas tillverkare och skall beaktas. · Ögonskydd Skyddsglasögon.
· Kroppsskydd: Arbetsskyddsdräkt.

Säkerhetsdatablad
Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31
Handelsnamn: AH Plus Paste B
9 Fysikaliska och kemiska egenskaper
· Allmänna uppgifter
Form:
Färg:
Lukt:
· Ändring av tillståndet
Smältpunkt / smältområde: Ej bestämd
Kokpunkt / kokområde:

· Flampunkt:
· Självantändbarhet:
Produkten är ej självantändlig. · Explosionsfara:
Produkten är ej explosionsfarlig. · Densitet:
· Löslighet i / blandbarhet med
Vatten:
10 Stabilitet och reaktivitet
· Termisk sönderdelning / förhållanden som bör undvikas: Inget sönderfall vid ändamålsenlig användning.
· Farliga reaktioner Inga farliga reaktioner kända.
· Farliga upplösningsprodukter: Irriterande gaser/ångor

11 Toxikologisk information
· Akut toxicitet:
· Primär retningseffekt:
· På huden: Icke polymeriserat produkten kan verka irriterande för huden för känsliga personer.
· På ögat: Irriterande.
· Sensibilisering: Vid längre exponering möjlig sensibiliserande effekt genom hudkontakt.
· Ytterligare toxikologiska hänvisningar:

Produkten är ej märkningsförpliktigad enligt beräkningsmetoden i EG's Allmänna klassificeringsriktlinjer förtillredningar i den senast giltiga versionen.
Vid sakkunnig hantering och ändamålsenlig användning kan produkten enligt vår erfarenhet och deinformationer vi har inte ge upphov till hälsovådliga följder.
12 Ekologisk information
· Allmänna hänvisningar:
Vattenföroreningsklass 1 (Självutvärdering): liten risk för vattenförorening.
Låt ej tränga ner i grundvatten, vattendrag eller i avloppsnätet.
13 Avfallshantering
· Produkt:
· Rekommendation:

Får inte deponeras ihop med hushållsavfall. Får inte tömmas i avloppsnätet. Säkerhetsdatablad
Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31
Handelsnamn: AH Plus Paste B
· Ej rengjorda förpackningar:
· Rekommendation: Avfallshanteras enligt myndigheters föreskrifter.

14 Transportinformation
· Vägtransport ADR/RID och GGVS/GGVE (gränsöverskridande/inland):
· ADR/RID-GGVS/E klass: -

· Havstransport IMDG/GGVSee:
· IMDG/GGVSee-klass:

· Marine pollutant:
· Lufttransport ICAO-TI och IATA-DGR:
· ICAO/IATA-klass:

15 Gällande föreskrifter
· Märkning enligt EEC-riktlinjer:
Sedvanliga försiktighetsåtgärder vid hantering av kemikalier bör iakttas.
Produkten är ej märkningsförpliktigad enligt EG-riktlinjer/Förordningen om farliga ämnen (GefStoffV).
· Särskild märkning av vissa tillredningar:
Innehåller TCD-diamin. Kan framkalla en allergisk reaktion. · Nationella föreskrifter:
· Vattenförorening - riskklass: WGK 1 (Självutvärdering): liten risk för vattenförorening.
16 Annan information
Uppgifterna är baserade på våra aktuella kunskaper. De representerar emellertid ingen som helst garantibeträffande produktegenskaper och utgör ingen grund för ett avtalat rättsförhållande. Det bifogade databladet beskriver faror som kan uppstå, samt åtgärder som måste vidtas, då stora mängdermaterial frigörs i samband med t.ex olyckor vid transport eller i samband med lagring hos återförsäljare.
Viktig säkerhetsinformation beträffande lagring och kvantiteter av material som används i kliniskt arbete,finns i DFU.
· Relevanta R-fraser
36/37/38 Irriterar ögonen, andningsorganen och huden. · Område som utfärdar datablad: Analytical Research
· Tilltalspartner: HotLine for urgent technical support: +49-7531-583-333

Source: http://www.dentalringen.se/datablad/AH_Plus.pdf

Microsoft word - nuovo documento di microsoft word.doc

OSTEOPOROSI: UN PROGETTO PILOTA PER LA PREVENZIONE Divulgare quanto più possibile fra le persone anziane della nostra regione i pericoli e i danni che derivano da una malattia particolarmente insidiosa e che comporta un percorso fortemente invalidante: l'osteoporosi. E' questo è il motivo fondamentale del nostro incontro con i giornalisti. Fondamentale per la sua organizzazione è stato il

Microsoft word - tdah anim péda.docx

Première partie : Apports théoriques Description, diagnostic, pathologie, étiologie, prises en charges Intervention de Me Pauchet Prise en charge des enfants dits instables ou hyperactifs en psychomotricité : Intervention de Me GOBERT, psychomotricienne au CMPP de Denain : Conseils repris et intégrés dans le travail de recherche mené dans la deuxième partie. Deuxième part

Copyright © 2010-2018 Pharmacy Drugs Pdf