Diari.esplai.org

d i a r i d e l a f u n d a c i ó c ata l a n a d e l ’ e s p l a i w w w . e s p l a i . o r g
4 l ’ e s p l a i
aMB la fita de cOnduir el nOu pla estratÈGic 2011-2015
es renova el patronat de la
fundació catalana de l’esplai
S’articula en comissions que reforcen la funció de govern de l’entitat a una important renovació del Patronat de la Fundació Catalana de l’Esplai. Amb l’elec-ció dels nous membres s’ha previst que cada dos anys es puguin reno-var el 50% dels membres elegibles. L’evolució de la composició del Pa-tronat en els quinze anys d’existèn-cia de la Fundació ha evolucionat en major diversitat generacional, equilibri quant a gènere i pluralitat pel que fa a l’origen i l’expertesa temàtica. El Patronat és l’òrgan de govern de la Fundació, a la qual admi-nistra i representa d’acord amb la llei i els estatuts. És el res-ponsable en darrera instància de l’actuació de la Fundació, el compliment del pla estratègic i dels objectius i pressupostos es-tablerts anualment. el Patronat és el responsable en darrera instància de l’actuació de la Fundació comissió econòmica
dos anys es puguin senvolupat al projecte, en els seus rantir el flux d’informació entre plans d’actuació i el posiciona- ta comissió són supervisar l’ela- renovar el 50% dels mandats respectius. Per la seva els seus membres, supervisar el ment de la Fundació. Es reuneix boració del pressupost ordinari les noves incorporacions
comissió delegada
les comissions
del patronat
comissió de polítiques
renovació, il·lusió i compromís
president de la fundació catalana de l’esplai
Hem procedit a la renovació del patronat de la Fundació cata- lana de l’esplai. els eixos que han guiat la incorporació de les noves persones han girat entorn al manteniment de l’equilibri de composició pel que fa al gènere, l’increment dels membres comissió del bon govern
no vinculats a la gestió quotidiana de les entitats; complementar l’expertesa temàtica d’acord amb la missió i garantir la diversitat generacional. Pel damunt de tot, però, totes les persones són de consens i s’identifiquen amb el projecte de l’esplai amb el qual es comprometen des d’aquesta nova responsabilitat. em congratula poder expressar que els nous membres han acceptat la seva nova responsabilitat amb il·lusió i amb el compromís de con- duir el Pla estratègic 2011-2015. des d’aquestes planes, dono a tots i totes la més cordial benvinguda, alhora que agraeixo a les persones que n’han format part fins ara, la tasca que han dut a terme i la seva contribució al projecte. l’equilibri entre la continuïtat i la renovació és una de les claus de la maduresa i vitalitat de les organitzacions i ara, el nostre patronat n’ha donat un bon exemple.

Source: http://diari.esplai.org/arxiu/064/004.pdf

petergeyer.com.au

Sporting Chance: Experts, work and other experiences Peter Geyer Rules and regulations, who needs them? Throw 'em out the door…………………………………………….…. Graham Nash 1983 What do they know of cricket, who only cricket know? To answer involves ideas as well as facts …………………….….C.L.R.James 1995 I just look in my book of liars for you

Fact sheet on schizophrenia

Mental Health Association of Northern Kentucky A LEADER IN PROVIDING ADVOCACY, EDUCATION, AND SERVICES THAT PROMOTE MENTAL WELLNESS EDUCATION AND SCREENING OUTREACH PARTNER FOR THE NATIONAL INSTITUTE OF MENTAL HEALTH AND NATIONAL MENTAL HEALTH ASSOCIATION 513 Madison Avenue, 3rd Floor Covington, KY 41011 859-431-1077 or www.mhanky.org SCHIZOPHRENIA Background Schizoph

Copyright © 2010-2018 Pharmacy Drugs Pdf