Microsoft word - 21.09.10 møteprotokoll.doc

Møtebok ferdigstilt: 27/9-10
FORSØKSDYRUTVALGET
MØTEBOK
MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET
TIRSDAG 21. SEPTEMBER 2010 kl. 10:00 - 15:00
Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua

Tilstede:
Utvalgsmedlemmer: Eli Volckmar (leder), Grete Bæverfjord, Gunnar Nicolaysen, Tom Hansen, Lars
Folkow, Henrik Rasmussen, Siri Martinsen og Ingvill Løken.
Sekretariatet: Johanne Holmen og Gunvor Knudsen
SAKLISTE
Møteinnkallelse og dagsorden

Utkast til behandling:
Utsendt innkalling godkjent med følgende saker/dokumenter i tillegg:
Saker: 5.5, 8.1, 8.2, 8.3 Dokumenter: 2.2.2, 2.2.3
2. Møtebok
2.1

Kopi av møtebok fra forrige FDU-møte.
Dokumenter i saken:
2.1.1
Møtebok fra utvalgets møte 24/8-10, ferdigstilt 31/8-10.
Utvalgets behandling:
T.o.
2.2 Prosjekter
Forsøksdyrutvalget
Informasjon om hund og katt som forsøksdyr, forslag til web-nyhet. Om dyreforsøk og etisk vurdering, forslag til web-nyhet.
Utvalgets behandling:
Prosjekter, prosjektliste og forslag til web-nyhter oppdateres iht. innspill i møtet.
3. Viktige
Etisk regnskap
Siri Martinsen presenterte definisjon og praktisk bruk av begrepet ” etisk regnskap”. Dokumentene anses som interne arbeidsdokumenter. Dokumenter i saken: 3.1.1 Introduksjon til etisk regnskap, av Siri Martinsen, datert august-10. Ethical Matrix, manual, datert februar-06 23 21 68 01
Knudsen 23 21 66 63
23 21 66 92
Møtebokforslag FDU-møte 21/9-10 Side 2 av 13 Utvalgets behandling:
FDU ble enig om at dette er et ønsket emne for seminar i utvalgets møte i desember. Sekretariatet arbeider videre med dette. Erfaringssamling om tilsyn med forsøksdyrvirksomheter
Utvalget forbereder innspill til erfaringssamlingen om tilsyn med forsøksdyrvirksomheter. Dato for samlingen blir 23. november. Deltakere blir inspektørene fra Mattilsynets distriktskontorer som har gjort tilsyn med forsøksdyrvirksomheter. Regiondirektør Hallgeir Herikstad og seksjonsleder Ann-Christin Skretting ønsker også å delta. Dokumenter i saken: 3.2.1 Tilsynsskjema 3.2.2
Utvalgets behandling:
Tilsynsskjema oppdateres etter innspill i møtet (pkt. 2b fjernes , pkt. 46 vurderes fjernet avh.
Av innspill fra inspektører og ”ikke aktuelt” settes inn på aktuelle punkter).
Agenda tilpasses etter Utvalgets innspill.
Deltakere fra FDU i erfaringssamlingen blir Henrik Rasmussen, Eli Volckmar og Gunnar
Nicolaysen. Ingvill Løken er også aktuell. Deltakelse av utvalgsmedlem med fiskekompetanse
vurderes i møte 19/10-10.
Testing av skjelltoksiner på mus.
S-2010/32351
S-2009/186699
Svar fra Mattilsynet etter at FDU etterspurte en redegjørelse om fremgangen knyttet til bruk av ikke-biologiske metoder for testing av algetoksiner i skjell. Legges fram for et mer fulltallig utvalg enn da svaret ble lagt fram i møte 22/6-10. Dessuten informasjon fra Mattilsynet om tolkning av analyseresultater for DSP-toksiner i muslinger. Se også sak 4.10. Dokumenter i saken: 3.3.1 Svarbrev fra Mattilsynet HK, Fisk og Sjømat, datert 31/5-10 Forespørsel fra FDU til MT, datert 23/2-10 Tolkning av analyseresultater for DSP-toksiner i muslinger. Nyhet 17/8-10 på www.mattilsynet.no .
Utvalgets behandling:
Søknad om tillatelse til å gjennomføre forsøk i godkjent
avdeling

4.1
Havbruksstasjonen i Tromsø (avd. 092) S-2010/154281
Søknad om bruk av 3080 torsk i smitteforsøk for å studere genetisk variasjon i
motstandsdyktighet mot vibriose. Smertevoldende.
Dokumenter i saken:
4.1.1
Pdf av søknad i FOTS (id 2790) fra Hanne Johnsen, datert 20/8-10 Utvalgets behandling:
Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad, fram til 31/12-10, jf forskrift 15
jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr §§ 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som
deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset
den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften § 12, tredje ledd og § 13, første
ledd.
Begrunnelse:

Søknad er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at
utvalget kan fatte vedtak.
Møtebokforslag FDU-møte 21/9-10 Side 3 av 13 Utvalget finner at hensikten med forsøket, å studere genetisk variasjon i motstandsdyktighet mot vibriose, og den planlagte gjennomføringen, å benytte 3080 torsk i smitteforsøk, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens § 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i § 8, tredje ledd. Eventuelle avvik og endringer fra den godkjente søknaden må meddeles skriftlig til utvalget og evt. som søknad om endring av forsøket. Kopi: Ansvarshavende
Utvalgsmedlem som stemte mot forsøket: Siri Martinsen
Begrunnelse: Smitteforsøk med dødelighet til følge er smertevoldende. Smertevoldende
forsøk er ment å ikke tillates med mindre særskilte grunner tilsier det. Det synes her å være
næringsinteresser og et manglende fokus på forebyggende miljøtiltak i forhold til sykdom og
dyrevelferd som skaper grunnlaget for dette forsøket. Dette er en situasjon som vanskelig ville
blitt akseptert for andre dyrearter enn fisk.
Havbruksstasjonen i Tromsø (avd. 092)
S-2010/154287
Søknad om bruk av 1500 torsk i smitteforsøk for å studere genetisk variasjon i motstandsdyktighet mot VNN (viral nekrose). Smertevoldende. Dokumenter i saken: 4.2.1 Pdf av søknad i FOTS (id 2794) fra Hanne Johnsen, datert 20/8-10 Utvalgets behandling:
Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad, fram til 31/12-10, jf forskrift 15
jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr §§ 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som
deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset
den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften § 12, tredje ledd og § 13, første
ledd.
Begrunnelse:

Søknad er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at
utvalget kan fatte vedtak.
Utvalget finner at hensikten med forsøket, å studere genetisk variasjon i motstandsdyktighet mot VNN, og den planlagte gjennomføringen, å benytte 1500 torsk i smitteforsøk, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens § 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i § 8, tredje ledd. Eventuelle avvik og endringer fra den godkjente søknaden må meddeles skriftlig til utvalget og evt. som søknad om endring av forsøket. Kopi: Ansvarshavende
Utvalgsmedlem som stemte mot forsøket: Siri Martinsen
Begrunnelse: Smitteforsøk med dødelighet til følge er smertevoldende. Smertevoldende
forsøk er ment å ikke tillates med mindre særskilte grunner tilsier det. Det synes her å være
næringsinteresser og et manglende fokus på forebyggende miljøtiltak i forhold til sykdom og
dyrevelferd som skaper grunnlaget for dette forsøket. Dette er en situasjon som vanskelig ville
blitt akseptert for andre dyrearter enn fisk.
Havbruksstasjonen i Tromsø (avd. 124) S-2010/160869
Søknad om bruk av 4800 laks i smittetest for vintersår. (M. viscosa). Under smoltifisering blir
fisken utsatt for ulik vannkvalitet, og deretter skal mulig effekt på sykdomsresistens mot
vintersår testes. Smertevoldende.
Dokumenter i saken:
4.3.1
Pdf av søknad i FOTS (id 2824) fra Hilde Toften, datert 31/8-10 Møtebokforslag FDU-møte 21/9-10 Side 4 av 13 Utvalgets behandling:
Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad, fram til 26/1-11, jf forskrift 15 jan
1996 nr. 23 om forsøk med dyr §§ 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar
i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den
funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften § 12, tredje ledd og § 13, første ledd.
Begrunnelse:

Søknad er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at
utvalget kan fatte vedtak.
Utvalget finner at hensikten med forsøket, å teste om ulik vannkvalitet har effekt på
sykdomsresistens mot vintersår, og den planlagte gjennomføringen, å benytte 4800 laks i
smittetest for vintersår, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle
vilkår i forsøksdyrforskriftens § 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige
alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i § 8, tredje ledd.
Det forutsettes at det ikke gjennomføres sjøvannstester før fisken har nådd et
utviklingsstadium som tilsier at den tåler påkjenningen ved sjøvannseksponering, dvs. at
sjøvannstesting kan brukes fra og med uttak ved t0 (jfr. forsøksplan). Sjøvannstesten ved t1 vil
være unødvendig belastende og synes også unødvendig for tolkningen av forsøket. For
undersøkelse av smoltstatus tidligere enn dette henvises det til alternative metoder.
Eventuelle avvik og endringer fra den godkjente søknaden må meddeles skriftlig til utvalget og
evt. som søknad om endring av forsøket.
Kopi: Ansvarshavende
Utvalgsmedlem som stemte mot forsøket: Siri Martinsen
Begrunnelse: Forsøket er både smertevoldende mht smittedelen og belastende mht
påvirkningene i forsøket. Smertevoldende forsøk er ment å ikke tillates med mindre særskilte
grunner tilsier det. Det synes her å være næringsinteresser og et manglende fokus på
forebyggende miljøtiltak i forhold til sykdom og dyrevelferd som skaper grunnlaget for dette
forsøket. Dette er en situasjon som vanskelig ville blitt akseptert for andre dyrearter enn fisk.
Havbruksstasjonen i Tromsø (avd. 092) S-2010/160846
Søknad om bruk av 705 laks i smitteforsøk med IPN-virus for å kvalitetssikre IPN
smittemodell. Smertevoldende.
Dokumenter i saken:
4.4.1
Pdf av søknad i FOTS (id 2819) fra Heidi Mikaelsen, datert 31/8-10
Utvalgets behandling:

Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad, fram til 30/11-11, jf forskrift 15
jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr §§ 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som
deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset
den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften § 12, tredje ledd og § 13, første
ledd.
Begrunnelse:

Søknad er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at
utvalget kan fatte vedtak.
Utvalget finner at hensikten med forsøket, å kvalitetssikre IPN smittemodell, og den planlagte gjennomføringen, å benytte 705 laks i smitteforsøk med IPN-virus, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens § 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i § 8, tredje ledd. Eventuelle avvik og endringer fra den godkjente søknaden må meddeles skriftlig til utvalget og evt. som søknad om endring av forsøket. Møtebokforslag FDU-møte 21/9-10 Side 5 av 13 Kopi: Ansvarshavende
Utvalgsmedlem som stemte mot forsøket: Siri Martinsen
Begrunnelse: Smitteforsøk med dødelighet til følge er smertevoldende. Smertevoldende
forsøk er ment å ikke tillates med mindre særskilte grunner tilsier det. Det synes her å være
næringsinteresser som ligger til grunn. Et manglende fokus på forebyggende miljøtiltak i
forhold til sykdom og dyrevelferd som skaper også en situasjon som vanskelig ville blitt
akseptert for andre dyrearter enn fisk.
ILAB (avd. 119) S-2010/161324
Søknad om bruk av 220 laks i smitteforsøk. Overlevelse av ILA-virus skal testes etter opphold
under forskjellige vannforhold. Smertevoldende.
Dokumenter i saken:
4.5.1
Pdf av søknad i FOTS (id 2832) fra Are Nylund, datert 31/8-10 Utvalgets behandling:
Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad, fram til 4/11-10, jf forskrift 15 jan
1996 nr. 23 om forsøk med dyr §§ 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar
i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den
funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften § 12, tredje ledd og § 13, første ledd.
Begrunnelse:
Søknad er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at
utvalget kan fatte vedtak.
Utvalget finner at hensikten med forsøket, å undersøke ILA-virus overlevelse i vann, og den
planlagte gjennomføringen, å benytte 220 laks i smitteforsøk, er av vitenskapelig og
samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens § 8, første ledd
er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i §
8, tredje ledd.
Det forutsettes at det kun er fettfinnen som klippes ved merking av fisken.
Eventuelle avvik og endringer fra den godkjente søknaden må meddeles skriftlig til utvalget og
evt. som søknad om endring av forsøket.
Utvalget gjør oppmerksom på at vurdering av smerte i søknaden ikke samsvarer med FDUs
vurdering av at forsøkene anses som smertevoldende. For framtidige lignende søknader ber
utvalget om at søker vurderer smerte iht. til dette. Utvalgets sekretariat har endret søknadens
status til smertevoldende.
Kopi: Ansvarshavende
Utvalgsmedlem som stemte mot forsøket: Siri Martinsen
Begrunnelse: Smitteforsøk med dødelighet til følge er smertevoldende. Smertevoldende
forsøk er ment å ikke tillates med mindre særskilte grunner tilsier det. Det synes her å være
næringsinteresser som ligger til grunn. Et manglende fokus på forebyggende miljøtiltak i
forhold til sykdom og dyrevelferd som skaper også en situasjon som vanskelig ville blitt
akseptert for andre dyrearter enn fisk.
ILAB (avd. 119) S-2010/159993
Søknad om å benytte 312 laksesmolt i smitteforsøk med IPN. Smertevoldende.
Dokumenter i saken:
4.6.1
Pdf av søknad i FOTS, med vedlegg, (id 2805) fra Anita Rønneseth, datert 30/8-10. Tilleggsopplysninger fra ansvarshavende datert, 24. og 27/9-10. Utvalgets behandling:
Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad og tilleggsopplysninger, fram til
22/12-10, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr §§ 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget
forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i

Møtebokforslag FDU-møte 21/9-10 Side 6 av 13 forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften § 12,
tredje ledd og § 13, første ledd.
Begrunnelse:

Søknad er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at
utvalget kan fatte vedtak.
Utvalget finner at hensikten med forsøket, å undersøke leukocytter hos laks under IPN- infeksjon, og den planlagte gjennomføringen, å benytte 312 laksesmolt i smitteforsøk med IPN, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens § 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i § 8, tredje ledd. Utvalget anser ikke maxilleklipping som en god merkemetode, men godkjenner det i dette forsøket etter tilleggsopplysninger gitt av ansvarshavende. For seinere forsøk vil maxilleklipping neppe bli godkjent. Eventuelle avvik og endringer fra den godkjente søknaden må meddeles skriftlig til utvalget og evt. som søknad om endring av forsøket. Utvalget gjør oppmerksom på at vurdering av smerte i søknaden ikke samsvarer med FDUs
vurdering av at forsøkene anses som smertevoldende. For framtidige lignende søknader ber
utvalget om at søker vurderer smerte iht. til dette. Utvalgets sekretariat har endret søknadens
status til smertevoldende.
Kopi: Ansvarshavende
Utvalgsmedlem som stemte mot forsøket: Siri Martinsen
Begrunnelse: Smitteforsøk med dødelighet til følge er smertevoldende. Smertevoldende
forsøk er ment å ikke tillates med mindre særskilte grunner tilsier det. Det synes her å være
næringsinteresser som ligger til grunn. Et manglende fokus på forebyggende miljøtiltak i
forhold til sykdom og dyrevelferd som skaper også en situasjon som vanskelig ville blitt
akseptert for andre dyrearter enn fisk. Maksilleklipping bør ikke anses for en dyrevernmessig
forsvarlig merkeform i henhold til dyrevelferdslovens krav.
ILAB (avd. 119) S-2010/161588
Søknad om å benytte 300 laks i smitteforsøk med ILA-virus. Det skal undersøkes om død ILA-
positiv fisk kan spre infektivt ILA-virus i vannet. Smertevoldende.
Dokumenter i saken:
4.7.1
Pdf av søknad i FOTS (id 2830) fra Are Nylund, datert 31/8-10 Utvalgets behandling:
Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad, fram til 14/10-10, jf forskrift 15
jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr §§ 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som
deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset
den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften § 12, tredje ledd og § 13, første
ledd.
Begrunnelse:

Søknad er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at
utvalget kan fatte vedtak.
Utvalget finner at hensikten med forsøket, å undersøke om død ILA-positiv fisk kan spre infektivt ILA-virus i vannet, og den planlagte gjennomføringen, å benytte 300 laks i smitteforsøk med ILA-virus, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens § 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i § 8, tredje ledd. Det forutsettes at finneklipping, som omtales i søknaden, kun er fettfinneklipping. Møtebokforslag FDU-møte 21/9-10 Side 7 av 13 Eventuelle avvik og endringer fra den godkjente søknaden må meddeles skriftlig til utvalget og
evt. som søknad om endring av forsøket.
Utvalget gjør oppmerksom på at vurdering av smerte i søknaden ikke samsvarer med FDUs
vurdering av at forsøkene anses som smertevoldende. For framtidige lignende søknader ber
utvalget om at søker vurderer smerte iht. til dette. Utvalgets sekretariat har endret søknadens
status til smertevoldende.
Kopi: Ansvarshavende
Utvalgsmedlem som stemte mot forsøket: Siri Martinsen
Begrunnelse: Smitteforsøk med dødelighet til følge er smertevoldende. Smertevoldende
forsøk er ment å ikke tillates med mindre særskilte grunner tilsier det. Det synes her å være
næringsinteresser som ligger til grunn. Et manglende fokus på forebyggende miljøtiltak i
forhold til sykdom og dyrevelferd som skaper også en situasjon som vanskelig ville blitt
akseptert for andre dyrearter enn fisk.
Rikshospitalet (avd. 027) S-2010/160918
Blokksøknad om å benytte 200 mus til rederivering ved embryotransfer/keisersnitt.
Dokumenter i saken:
4.8.1
Pdf av søknad i FOTS (id 2823) fra Guro Furset Flatekval, datert 31/8-10 Utvalgets behandling:
Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad, fram til 1/10-12, jf forskrift 15 jan
1996 nr. 23 om forsøk med dyr §§ 7, 8, 9, og 11. Utvalget forutsetter at alle som deltar i
forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den
funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften § 12, tredje ledd og § 13, første ledd.
Begrunnelse:

Søknad er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at
utvalget kan fatte vedtak.
Utvalget finner at hensikten med forsøket, å rederivere ved embryotransfer/keisersnitt, og den
planlagte gjennomføringen, å benytte 200 mus til dette formål, er av vitenskapelig og
samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens § 8, første ledd
er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i §
8, tredje ledd.
Eventuelle avvik og endringer fra den godkjente søknaden må meddeles skriftlig til utvalget og
evt. som søknad om endring av forsøket.
Kopi: Ansvarshavende
Utvalgsmedlem som stemte blankt: Siri Martinsen
Rikshospitalet (avd. 027) S-2010/160800
Blokksøknad om å benytte 40 kaniner til produksjon av polyklonale antistoffer.
Dokumenter i saken:
4.9.1
Pdf av søknad i FOTS (id 2822) fra Guro Furset Flatekval, datert 31/8-10 E-post med tilleggsinformasjon, fra Guro Flatekval, datert 3/9-10 Tilleggsinformasjon innhentet etter møtet, datert 22/9-10. Utvalgets behandling:
Utvalget utsetter behandlingen til tilfredsstillende begrunnelse for bruk av kanin og ikke
høns er mottatt.

4.10 Norges Veterinærhøgskole (avd. 011) S-2010/151416
Blokksøknad om rutineanalyser av skjell for omsetning. Smertevoldende. Dokumenter i saken: 4.10.1 Pdf av søknad i FOTS (id 2797) fra John A. B. Aasen, datert 17/8-10 Møtebokforslag FDU-møte 21/9-10 Side 8 av 13 Utvalgets behandling:
Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med
dyr §§ 7, 8, 11 og 14 fram til regelverket åpner for bruk av alternative metoder, og
maksimalt frem til 1/10-12. Utvalget ønsker å kunne vurdere en eventuell videre tillatelse
opp mot mulige endringer i EUs direktiver ut fra ønsket om at man går over til kjemiske
tester så snart dette er teknisk mulig. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er
angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har
i forsøket jf. forsøksdyrforskriften § 12, tredje ledd og § 13, første ledd.
Begrunnelse:
Søknad er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige
opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøkene, å
analysere skjell beregnet for humant konsum for ulike toksinkomplekser, og den planlagte
gjennomføringen, er av samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i
forsøksdyrforskriftens § 8, første ledd er oppfylt. Mattilsynet har tidligere omgjort FDUs avslag
i en identisk sak. Da det ikke foreligger nye opplysninger som gjør det sannsynlig at
Mattilsynet skulle komme til en annen avgjørelse, velger FDU å godkjenne bruk av mus.
Godkjenningsperioden begrenses imidlertid til ett år. Dette begrunnes i EFSAs kritikk av
musetesten og pågående arbeid i EU i forbindelse med EUs hygienedirektiv, som kan lede til
endret regelverk for eksport av skjell til EU. Eventuelle avvik og endringer fra den godkjente
søknaden må meddeles skriftlig til utvalget og evt. som søknad om endring av forsøket.
Utvalget oppfordrer til at seinere søknad om bruk av mus for testing av hittil ukjente toksiner
gjøres separat i egen søknad.

Utvalgsmedlemmer som stemte mot vedtaket:
Siri Martinsen
Begrunnelse: Alternative metoder eksisterer og er i bruk, disse metodene vurderes også av
søker selv (NVH) å være av bedre faglig kvalitet enn testene på dyr. Mattilsynets vurdering å
gi fortsatt tillatelse til rutinetestene ble begrunnet i hensyn til eksportmuligheter for
skjellnæringen. Utvalgsmedlemmene mener hensynet til dyrene, og hensynet til de faglige
vurderingene av testene, må gå foran rene næringsinteresser i denne saken.
Kopi: Ansvarshavende
Forsøk utenfor godkjent avdeling (feltforsøk)
S-2010/161571
Søknad om radio-/GPS-merking av 20 ulv >6 mnd fra 5-7 flokker i Norge/ Sverige, for å studere ulven demografi og habitatbruk. Del av SKANULV- prosjektet. Valper i hi (<3 uker) merkes med mikrochip. Dokumenter i saken: Pdf av søknad i FOTS (id 2812) fra John Odden, datert 31/8-10. Utvalgets behandling:
Vedtak:
FDU inviterer NINA og deres oppdragsgiver til møte 19/10-10 for å få mer informasjon.
Søknaden behandles i etterkant av dette.

S-2010/161563
Søknad om fangst og merking av 40 gaupe og 40 jerv med eksterne GPS-sendere og interne VHF-implantater for å studere gaupas og jervens predasjon på tamrein. Del av Scandlynx-prosjektet. Valper skal merkes med microchips. Dokumenter i saken: Pdf av søknad i FOTS (2826), datert 31/8-10 Utvalgets behandling:
Møtebokforslag FDU-møte 21/9-10 Side 9 av 13 FDU inviterer NINA og deres oppdragsgiver til møte 19/10-10 for å få mer informasjon.
Søknaden behandles i etterkant av dette.


5.3 Polarinstituttet
S-2009/69372
Søknad om innfanging (burfelle med kontinuerlig overvåkning) og øremerking av 15 fjellrevvalper på Svalbard for å framskaffe kunnskap om predatorer og byttedyr. Forsøket er gjennomført. Identisk søknad (id 1953), omsøkt for ett år, ble godkjent av FDU i 2009. Dokumenter i saken: Pdf av søknad i FOTS (id 2374) fra Eva Fuglei. Vedtak i søknad (id 1953) fra 2009 og etterspurte tilleggsopplysninger. Utvalgets behandling:
Vedtak:
Utvalget kan ikke gjøre vedtak i saken, da forsøk allerede er gjennomført.

Begrunnelse:
Utvalget kan ikke gjøre vedtak i saken da forsøket allerede er gjennomført. Imidlertid er denne
søknaden slik at utvalget ville ha godkjent den dersom den var sendt inn i tide. En identisk
søknad og tilleggsopplysninger til denne ble godkjent i 2009.
Utvalget gjør oppmerksom på at forsøk utenfor godkjent forsøksdyravdeling kan omsøkes for
inntil 2 år. Det hadde vært hensiktsmessig om det allerede i 2009 hadde vært søkt for 2 år slik
at søknad i år ikke hadde vært nødvendig.
Utvalget anser det som uheldig at forsøk er gjort uten gyldig tillatelse og påpeker at det er søkers ansvar å påse at gyldige godkjenningsdokumenter er gyldige før oppstart. Havforskningstinstituttet
S-2010/159856
Søknad om merking av 1000 sei med akustiske eller T-bar-merker for å overvåke adferd ved oppdrettsanlegg. Utvidelse av tidligere forsøk for å ta hensyn til fiskestørrelse og årstid. Dokumenter i saken: Pdf av søknad i FOTS (id 2821) fra Ove Skilbrei, datert 30/8-10. Utvalgets behandling:
Vedtak:
Utvalget godkjenner forsøket, iht. søknaden, fram til 31/12-11, jf forskrift 15 jan 1996 nr.
23 om forsøk med dyr §§ 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er
angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har
i forsøket jf. forsøksdyrforskriften § 12, tredje ledd og § 13, første ledd.

Begrunnelse:
Søknad om forsøk er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige
opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak.
Utvalget finner at hensikten med forsøket, å overvåke seiens adferd ved oppdrettsanlegg, og
den planlagte gjennomføringen, å merke 1000 sei med akustiske eller T-bar-merker, er av
vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens
§ 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr
som beskrevet i § 8, tredje ledd
Eventuelle avvik og endringer fra den godkjente søknaden må meddeles skriftlig til utvalget og
evt. som søknad om endring av forsøket.
Utvalgsmedlem som stemte mot forsøket: Siri Martinsen
Begrunnelse: Hensyn til belastning for fisken forbundet med livslang merking, bør overgår
hensynet til forsøket.
NINA S-2010/104393
Møtebokforslag FDU-møte 21/9-10 Side 10 av 13 Søknad om merking av 20 ekstra laks (totalt 100) med interne, akustiske merker. Lagt fram i møtet. Dokumenter i saken: E-post med søknad om endring av godkjent forsøk fra Ingebrigt Uglem, datert 16/9-10. Tidligere vedtak fattet av FDU, datert 28/6-10. Pdf av opprinnelig søknad i FOTS (id 2715) fra Ingebrigt Uglem, datert 30/8-10. Utvalgets behandling:
Vedtak:
Utvalget godkjenner endring av forsøket, iht. søknaden, fram til 31/12-11, jf forskrift 15
jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr §§ 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i
forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den
funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften § 12, tredje ledd og § 13, første ledd.

Begrunnelse:
Søknad om endring av forsøk er sendt inn og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at
utvalget kan fatte vedtak.
Utvalget finner at hensikten med forsøket, å studere overlevelse etter simulert rømning, og
den planlagte gjennomføringen, å merke 100 laks med interne, akustiske merker, er av
vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens
§ 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr
som beskrevet i § 8, tredje ledd
Eventuelle avvik og endringer fra den godkjente søknaden må meddeles skriftlig til utvalget og
evt. som søknad om endring av forsøket.
Utvalgsmedlem som stemte blankt: Siri Martinsen
Begrunnelse: Hensyn til belastning for fisken forbundet med livslang merking, bør overgår
hensynet til forsøket.
Søknad ang. godkjenning av
forsøksdyravdeling/ansvarshavende
Skretting ARC (avd. 123)
S-2010/182131
Inspeksjonsrapport fra Skretting ARC Lerang Forskningsstasjon (avd. 123). Inspisert av DK Midt Rogaland. Rapporten har ligget ufordelt i arkivet og ble, i etterkant av foregående FDU-møte, oppdaget av sekretariatet i forbindelse med en annen sak. Inspeksjonstrapport, tilsynsdato 16/11-09. Utvalgets behandling:
Vedtak:

Forsøksdyrutvalget godkjenner Skretting ARC Lerang Forskningsstasjon (avd. 123)
fram til 21/9-14, iht. inspeksjonsrapport, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr
§§ 4 og 13. Avdelingen må tilknytte seg en navngitt veterinær med godkjent kurs i
forsøksdyrlære innen 1/3-11.
Vedlegg:
Inspeksjonsrapport
Kopi: Inspektør fra DK
7. Revisjoner
7.1

Revisjoner for september 2010
Utvalgte lokalt godkjente søknader deles ut på møtet. Møtebokforslag FDU-møte 21/9-10 Side 11 av 13 Utvalgets behandling:
Utvalgets revisjoner for september gjøres av Grete Bæverfjord.
Sakene 7.2-7.6: Er ikke lagt fram i møtet da behandling av saken følger standardisert
prosedyre.

7.2 Rikshospitalet ( avd. 027)
S-2010/145935
Lokalt godkjent søknad om bruk av 6 gris i forsøket; ”HIGH INTENSITY FOCUSED ULTRASOUND ABLATION OF THE LIVER UNDER 3 TESLA MAGNET RESONANCE GUIDANCE: SURVIVAL EXPERIMENTAL STUDY ” Revisjon kom fram til konklusjon A. Den lokale behandlingen anses derfor ikke å oppfylle forsøksdyrregelverket eller Forsøksdyrutvalgets praksis. Pdf av søknad i FOTS (id 2784) fra Airazat Kazaryan, datert 3/8-10.
Utvalgets behandling:
Følgende brev sendes sammen med revisjonsskjema:
Ang. lokalt behandlet søknad
Viser til lokalt godkjent søknad id 2784 om bruk av 6 gris i forsøket; ” HIGH INTENSITY
FOCUSED ULTRASOUND ABLATION OF THE LIVER UNDER 3 TESLA MAGNET RESONANCE
GUIDANCE: SURVIVAL EXPERIMENTAL STUDY ” Dette forsøket er godkjent lokalt.
Forsøket ble plukket ut til revisjon og revisor konkluderer med at godkjenningen ikke anses å
oppfylle forsøksdyrregelverket eller Forsøksdyrutvalgets praksis, da det i følge søknaden
framgår at ikke alle involverte (søker, prosjektleder eller medarbeidere) har kurs i
forsøksdyrlære, slik kravet er.
Det bes om at punktene på vedlagt revisjonsskjema tas til etterretning.
7.3 UiB-BBB ( avd. 004)
S-2010/117515
Lokalt godkjent søknad om bruk av 174 mus i forsøket; ”Restoration of wild type function to mutant p53 in animal models of AML”. Revisjon kom fram til konklusjon A. Den lokale behandlingen anses derfor ikke å oppfylle forsøksdyrregelverket eller Forsøksdyrutvalgets praksis. Pdf av søknad i FOTS (id 2713) fra Emmet Mcormac, datert 14/6-10.
Utvalgets behandling:
Følgende brev sendes sammen med revisjonsskjema:
Ang. lokalt behandlet søknad
Viser til lokalt godkjent søknad id 2713 om bruk av 174 mus i forsøket; ”Restoration of wild type function to mutant p53 in animal models of AML”. Dette forsøket er godkjent lokalt. Forsøket ble plukket ut til revisjon og revisor konkluderer med at godkjenningen ikke anses å oppfylle forsøksdyrregelverket eller Forsøksdyrutvalgets praksis, da det i følge søknaden framgår at ikke alle involverte (søker, prosjektleder eller medarbeidere) har kurs i forsøksdyrlære, slik kravet er. Det bes om at punktene på vedlagt revisjonsskjema tas til etterretning.
7.4 UMB ( avd. 109)
S-2010/146065
Lokalt godkjent søknad om bruk av 60 sølvrev i forsøket; ” Parvis oppstalling av sølvrevvalper: effekter på tilvekst, fôrforbruk, skader og pelskvalitet.” Revisjon kom fram til konklusjon A. Den lokale behandlingen anses derfor ikke å oppfylle forsøksdyrregelverket eller Forsøksdyrutvalgets praksis. Møtebokforslag FDU-møte 21/9-10 Side 12 av 13 Pdf av søknad i FOTS (id 2745) fra Anne Hovland, datert 8/7-10.
Utvalgets behandling:
Følgende brev sendes sammen med revisjonsskjema:
Ang. lokalt behandlet søknad
Viser til lokalt godkjent søknad id 1790 om bruk av 60 sølvrev i forsøket; ” Parvis oppstalling av
sølvrevvalper: effekter på tilvekst, fôrforbruk, skader og pelskvalitet.” Dette forsøket er godkjent
lokalt.
Forsøket ble plukket ut til revisjon og revisor konkluderer med at godkjenningen ikke anses å
oppfylle forsøksdyrregelverket eller Forsøksdyrutvalgets praksis, da det i følge søknaden
framgår at ikke alle involverte (søker, prosjektleder eller medarbeidere) har kurs i
forsøksdyrlære, slik kravet er.
Det bes om at punktene på vedlagt revisjonsskjema tas til etterretning.
7.5 NTNU ( avd. 102) S-2010/119086
Lokalt godkjent søknad om bruk av 72 rotter i forsøket; ” Behandling av hypoksisk-isjemisk
hjerneskade hos nyfødte med Doxycycline.” Revisjon kom fram til konklusjon A. Den lokale behandlingen anses derfor ikke å oppfylle forsøksdyrregelverket eller Forsøksdyrutvalgets praksis. Pdf av søknad i FOTS (id 2730) fra Marius Widerøe, datert 21/6-10.
Utvalgets behandling:
Følgende brev sendes sammen med revisjonsskjema:
Ang. lokalt behandlet søknad
Viser til lokalt godkjent søknad id 1790 om bruk av 72 rotter i forsøket; ” Behandling av hypoksisk-isjemisk hjerneskade hos nyfødte med Doxycycline.” Dette forsøket er godkjent lokalt. Forsøket ble plukket ut til revisjon og revisor konkluderer med at godkjenningen ikke anses å oppfylle forsøksdyrregelverket eller Forsøksdyrutvalgets praksis, da det i følge søknaden framgår at ikke alle involverte (søker, prosjektleder eller medarbeidere) har kurs i forsøksdyrlære, slik kravet er. Det bes om at punktene på vedlagt revisjonsskjema tas til etterretning.
7.6 UiO ( avd. 016)
S-2010/152106
Lokalt godkjent søknad om bruk av 80 mus i forsøket; ” Er Ogg 1 defekte mus mer mottakelige for iskemi-reperfusjonsskade?” Revisjon kom fram til konklusjon A. Den lokale behandlingen anses derfor ikke å oppfylle forsøksdyrregelverket eller Forsøksdyrutvalgets praksis. Pdf av søknad i FOTS (id 2763) fra Guro Valen, datert 18/8-10.
Utvalgets behandling:
Følgende brev sendes sammen med revisjonsskjema:
Ang. lokalt behandlet søknad
Viser til lokalt godkjent søknad id 2763 om bruk av 80 mus i forsøket; ” Er Ogg 1 defekte mus mer mottakelige for iskemi-reperfusjonsskade?” Dette forsøket er godkjent lokalt. Forsøket ble plukket ut til revisjon og revisor konkluderer med at godkjenningen ikke anses å oppfylle forsøksdyrregelverket eller Forsøksdyrutvalgets praksis, da det i følge søknaden framgår at ikke alle involverte (søker, prosjektleder eller medarbeidere) har kurs i forsøksdyrlære, slik kravet er. Se også anmerkninger om bruk av pentobarbital som eneste ansestesimiddel. Det bes om at punktene på vedlagt revisjonsskjema tas til etterretning. Møtebokforslag FDU-møte 21/9-10 Side 13 av 13
8. Diverse saker/orienteringer
8.1 Rapport fra FDUs tilsyn med forsøk hos FFI

Referat fra inspeksjon foretatt 24/8-10. Lagt fram i møtet. Rapport fra Gunnar Nicolaysen og Vera Klafstad Rodas, datert 7/9-10.
Utvalgets behandling:

8.2 Informasjon fra EFSA om marine biotoksiner i skjell
Scientific opinion i EFSA Journal vedrørende BTX-gruppen av toksiner. Musetest anses ikke som egnet metode for å detektere disse toksinene. Lagt fram i møtet.
Utvalgets behandling:

8.3 Nytt EU- direktiv om forsøksdyr er vedtatt
Nyhet fra EU kommisjonen. Det nye direktivet er vedtatt og medlemslandene skal implementere dette innen 1/1-13. Lagt fram i møtet. Forslag til nyhet på FDUs websider i forbindelse med nytt direktiv Utvalgets behandling:

Source: http://www.mattilsynet.no/fdu/multimedia/archive/00061/21_09_10__M_teprotok_61331a.pdf

Microsoft word - beschcve.doc

COLLOVELOX Maximum particle refinement is of the utmost importance to your products. It provides optimal efficiency, preservability and physical appearance. These characteristics are readily archived with the Collovelox high speed homogenizing colloïdal mill. Efficiency: The Collovelox effects particle reduction through high pressure, utilizing hydraulic and mechanical cutting, centr

co.menominee.wi.us

NATIVES FOR PLANTING IN MENOMINEE COUNTY, WISCONSIN *see publication "Wisconsin Native Plant Sources" also**for more information and photos, go to http://www.botany.wisc.edu/wisflora/ SCIENTIFIC NAME MATURE SIZE CHARACTERISTICS decent ash for wetter areas, shade tolerantbeautiful, long lived ash that has hard woodpretty tree, but attacked by many insectspretty tree, but at

Copyright © 2010-2018 Pharmacy Drugs Pdf