Lääketieteelliset, lapset

LEHDISTÖTIEDOTE Julkisuuteen aikaisintaan 15.1.2014 klo. 15:00 PÄIVIKKI JA SAKARI SOHLBERGIN SÄÄTIÖLTÄ TÄNÄÄN 86 APURAHAA,
1,4 MILJOONAA EUROA TUKENA AJANKOHTAISELLE JA VAIKUTTAVALLE
TUTKIMUKSELLE SEKÄ HYVINVOINTIA LISÄÄVILLE SOSIAALISILLE HANKKEILLE,
LISÄKSI LAHJOITUS UUDELLE LASTENSAIRAALALLE

Päivikki ja Sakari Sohlberg perustivat säätiön keväällä 1988. Säätiö edistää lasten ja vanhusten henkistä ja
ruumiillista hyvinvointia tukemalla lääketiedettä, terveydenhoitoa sekä sosiaalista toimintaa. Säätiö toimii
jakamalla apurahoja vuosittain.
Nuoruusiän diabeteksen syntymekanismit, ikääntymisen ja syövän väliset yhteydet ja lihaskudoksen
vähenemisen ehkäisy ovat esimerkkejä tukea saavista tutkimushankkeista. Sosiaalisilla hankkeilla tuetaan
lapsiperheiden hyvinvointia mm. matalan kynnyksen vapaaehtoistoiminnalla ja tarjotaan vanhuksille
lihasvoimaa kehittäviä liikkumis- ja kuntoilumahdollisuuksia.
15. tammikuuta jaetaan apurahoina 1.400.150,- euroa, josta suurin osa tutkimusta edistävinä apurahoina
(997.900 euroa) ja vajaa kolmannes sosiaalisina apurahoina (402.250,- euroa). Viime syksynä Säätiö sai 465
hakemusta, joiden yhteismäärä oli 13.500.872,- euroa.
Uutta lastensairaalaa Säätiö on päättänyt tukea apurahojensa lisäksi vuoteen 2017 mennessä yhteensä
400.000 eurolla, josta tänä vuonna 100.000 eurolla.
Apurahan saivat seuraavat tutkimukset, yhteisöt ja hankkeet:
Apurahan saaja
Summa Paikka-
Käyttötarkoitus
Tutkimusapurahat:
Professori Hanna Ebeling
Early Recognition of Autism Spectrum Disorders Lasten elinsi rtojen pitkäaikaistulosten parantaminen Sirtui nit silmänpohjan ikärappeuman lääkekehityskohteena Hengitysilman biomarkkerit tyypin 1 diabeetikoil a Identification of novel drug leads to treat insulin resistance in type 2 Lasten kasvuympäristö ja al ergiat - LUKAS syntymäkohortin Perinnöl inen paksusuolisyöpä - avain ikääntymisen ja syövän välisten 40 000 Jyväskylä Muscle Apoptosis and Hormonal Transition in Aging Women and Animals Synnynnäisen sytomegalovirusinfektion seulontatutkimus Urologisten syöpien uudet merkkiaineet - Tuman lamiinien merkitys Suoliston mikrobisto ja tyypin 1 diabetes Modulation of glial cel activation and neuropathic pain Familiaalisten dementioiden geneettinen ja neuropatologinen Genetic studies for the discovery of rare gene variants associated with the development of diabetic complications with specific focus on nephropathy Probioottisten bakteerien tunnistus suolistomikrobistossa ja niiden soveltaminen tyypin 1 diabeteksen ehkäisyyn Syo¨tto¨soluaktivaatio - mikrosirkulaation antitromboottinen ja fibrinolyyttinen vaste kokeel isissa aivoverenkiertoha¨irio¨issa¨ Glutamaatin viestinnän muuutokset autismissa ja kehitysvammaisuudessa Ykköstyypin diabeteksen varhaisten ennusmerkkien tunnistaminen Oksitosi nijärjestelmä, äiti-lapsi ki ntymyssuhde ja lapsen stressin säätely NutOrMed -Laatua iäkkäiden kotihoidon asiakkaiden ravitsemukseen, Neuroprotekti visten luonnonaineiden kohdentaminen keskushermostoon Tulehdusreaktion modulointi uutena hoitomuotona NCL-taudissa Metal i-metalli liukuparin omaavien lonkkatekonivelten komplikaatiot, Lasten välikorvatulehdusten perinnöl isyystutkimus Geneettiset tekijät narkolepsian synnyssä Novel molecular mechanisms behind obesity and associated pathologies REGULATION OF ESTRADIOL-17β AND ESTRONE PRODUCTION IN Itäsuomalaisten lihavien lasten lihavuuden profi li, metaboliset muutokset, epigeneettisten tekijöiden vaikutus ja intervention merkitys Lysinurisen protei ni-intoleranssin (LPI) hematologisten, immunologisten ja metabolisten muutosten molekyyligeneettinen tausta Humeruksen suprakondylaarimurtumat lapsil a. Optimaalinen hoito, pitkäaikaisennuste, komplikaatiot ja potilasvahingot Lasten bilateraalinen sisäkorvaistutehoito: Kuulovikaisten lasten pragmaat- tinen kehitys 4-6 vuoden iässä kogniti visen pragmati kan näkökulmasta Kastraatio-resistentin eturauhassyövän soluviljelymal i Stentin sisäisen ahtautumisen mekanismi ja ehkäiseminen EMO-peli – emootioiden tunnistaminen kasvoilta ja äänestä Paksusuolen synnynnäisten poikkeavuuksien pitkäaikaistulokset Toleranssin kehittyminen ja indusointi lasten ruoka-al ergioissa Personoidut onkolyyttiset adenovirukset syövän hoitoon Lapsen varhaisen uloshengitysvaikeuden ennuste, Lasten nielutulehdus: etiologia ja tulehdusvaste Uusia näkemyksiä paksusuolisyövän molekyyligeneettiseen taustaan Lapsuusajan bronkioli tin geneettiset taustatekijät sekä bronkioli til e ja astmal e altistavat yhteiset geneettiset reitit Varhaisraskauden niskaturvotuksen merkitys sikiön epämuodostumien seulontamenetelmänä ja vaikutus lasten pitkäaikaisennusteeseen Rintaruokinnan vaikutus aikuisen terveyteen Tamperelaisten tehostetussa palveluasumisessa asuvien iäkkäiden ihmisten si rtymät toisi n hoitopaikkoihin ja näiden taustalla olevat syyt Sosiaaliset apurahat:
Pääkaupungin turvakoti
Isätyö - Turvakodissa asiakkaina olevien lasten ja heidän koti n jääneen vanhempansa välisen yhteyden säilyttäminen HelsinkiMission lapsi- ja perhetyö - Pelastakaa sukupolvi -hanke Hyvä alku koulutiel e ja Hyvä alku yläkouluun -kampanjat Tukiverkko Vertaistukea alaikäisil e, yksintul eil e turvapaikanhakijoil e Elämän vaikeuksista kärsivien auttamistyö "Lähisverkosto" - Lähiötalo ennaltaehkäisevän perhetyön Ryhmä-, virkistys- ja kesätoiminnan organisointi helsinkiläisil e Lasten ja nuorten mielenterveyttä edistävä FRIENDS -ohjelma, erityisesti päiväkoti-ikäisil e suunnatun version kehittäminen "Vi i klassen-projektet" för att öka barnens trygghet i vardagen och minska våldsamt och aggressivt beteende i skolvärlden. DISA-grupper för tonåringar i den grundläggande utbildningens åk 6-9 Stödtjänsten Sluta panta, en populär och välfungerande online-sajt riktad til svenskspråkiga unga i hela Finland Äänilehtitoiminnan kehittäminen erityisesti iäkkäiden näkövammaisten Tunnen 2! Tunnekasvatusryhmätoimintaa tytöil e ja pojil e! Kunnol a yhdessä -projekti, hankitaan toimiva kokonaisuus kuntosalilaitteita Turval ista li kkumista. Vanhuksil e turval isen ja kuntouttavan li kkumisen Lasten osal istumisen eettiset periaatteet Sovitteluohjelma nuorten rikosvahinkovelkoihin, tarkoituksena on Minäkuvia ja sinäkuvia -taidetoiminta kaltoinkohdel un lapsen Jakomän Yhteisötalo sosiaalisen integraation välineenä - painopisteenä Icehearts toimintamal in tuki - Leirit, pienleirit ja kohdennetut Tekstaritupu - tekstiviestitukipuhelin kouluikäisil e Syöpään sairastuneiden lasten taideterapeuttinen toiminta Uusia kuntosalilaitteita Petäjäkotikkeskuksessa oleval e kuntosalil e Seksuaalikasvatusta koulukoteihin -hanke Li kunta ja kulttuuri lähel e ikäihmistä Turval isuus seniori-iässä - turval isuustiedot kuuluvat kaikil e Nuoren ja vanhuksen välisen kaveritoiminnan kehittäminen Sairaalaklovnityöskentely ja toiminnan kehittäminen Musi kkiterapiaa ikääntyneiden ympärivuorokautisen hoidon yksiköissä Ravitsemusvinkeil ä virtaa ikääntyneil e Vanhusten palvelutalojen ja lasten päiväkotien yhteistoimintaa kuvaava Kehitysvammaisten marginaaliklubin toiminta Aurinkokivi. Monitaiteel inen kirjoittajapi ri Turun Nuortentalon erityistä Seniorimieskuorotapahtumaan li ttyvän julkisen konsertin järjestäminen Lisätietoja antaa säätiön asiamies, Päivikki ja Sakari Sohlbergin Säätiö rs. Kauppiaankatu 11 A 7 00160 Helsinki puh. Tietoa Päivikki ja Sakari Sohlbergin Säätiöstä myös verkkosivuiltamme osoitteesta

Source: http://www.pss-saatio.fi/lehdistotiedote_apurahat_2013.pdf

Microsoft word - admissions phg - pdf - a guide for new parents.doc

P Bag 3774, Marondera, Zimbabwe. Tel/Fax: 263 (0)279-23599, Email: [email protected] _____________________________________________________________________________________________ A GUIDE FOR NEW PARENTS GIRLS CONTACT WITH HOME Beginning and End of Term It is essential to the general discipline and welfare of the school that very strict control be maintained over late arr

philadelphiamedicine.com

PHILADELPHIA INTERNATIONAL MEDICINE® NEWS BUREAU Contact: Matteo Rascone 215/575-3720;October 27, 2009 For immediate release: In this month’s edition 1. Penn Studies Point Strategies for Reducing Painful Breast Cancer Drug Side Effects 2. St. Christopher’s Hospital for Children Appoints New Chief of Cardiology 3. Gordon Schwartz, MD, MBA, to Lead Jefferson Breast Care Center

Copyright © 2010-2018 Pharmacy Drugs Pdf